Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 11 დან 1836

ენათმეცნიერების საკითხები = Questions of Linguistics : №2 / რედაქტორი : თამაზ გამყრელიძე ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 81'1 ს-64 900000922263 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 81'1 ს-64 900000922290 Stacks განთავსებულია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: №1-198გვ., №2-205გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : უნივერსალი , 2004.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
სარჩევი ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის ნარკვევი "აზროვნებისა და მეტყველების შესახებ" / კონსტანტინე ბრეგაძე -- შედარებითი ენათმეცნიერების აქტუალური საკითხები / ვალერიან დვალიშვილი -- აზრის კონდენსაციის რეალიზაციის ძირითადი ფორმები / ციალა საკარული -- მსმენელი და მეტყველების აქტი / გვანცა ჭანტურია -- არის ზმნა ქართველურ ენებში (ფუნქციური ანალიზი) / ნანა ლოლაძე -- ზმნურ ფორმათა კლასიფიკაციის პრინციპები და უღლების ტიპები / ჭაბუკი ქირია -- -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა უღლებისათვის საშუალ ქართულში / ქეთევან გიგაშვილი -- პერფექტულობის სემანტიკა და ინვერსია ქართულ ზმნაში / გიული შაბაშვილი -- პოლისემიურ ლექსემათა სინონიმური კავშირები ქართული ოთხთავის ორი ძველი რედაქციის მიხედვით / ვალერი კვანტრიშვილი -- ე. წ. უნებლიობის კატეგორიის შესახებ / ალექსანდრე ონიანი -- კვლავ ორიენტაციის კატეგორიის გაგებისათვის / ალექსანდრე ფოცხიშვილი -- "სიბრაზის" სემანტიკის შემცვლელი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში / რუსუდან ამირეჯიბი -- ვითარების გარემოების შემცვლელი სინტაგმის ინვერსიული რიგის სტილური ფუნქცია გრ. რობაქიძის "გველის პერანგში" / თამარ ინჯია -- სემანტიკური დიალექტიზმები ფშაურში / გუბაზ გოგატიშვილი -- ვაზის კულტურასთან დაკავშირებული ლექსიკა აფხაზურში / ნანა მაჭავარიანი -- ზმნური ფუძის ლექსიკური შემადგენლები აფხაზურში / ინგა შადური -- უდიური სახარების თარგმანის უზუსტობისათვის / ტარიელ სიხარულიძე -- უღლებისა და კილოს კატეგორიების შესახებ თანამედროვე სასაუბრო არაბულში / მაია ანდრონიკაშვილი, ელენე სიგუა -- ნასახელარი ზმნების წარმოქმნა საშუალო სპარსულში / მაკა ნათაძე -- "დიათეზის" შესახებ თანამედროვე თურქულ ენაში / ელისაბედ ბჟალავა -- ზმნის გვარის ფორმათა წარმოებისა და ფუნქციის საკითხისათვის ბერძნულში / თინათინ გიორგობიანი.
თემა: ენათმეცნიერება.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 11 დან 1836

Additional Resources