Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 223

თხზულებანი თორმეტ ტომად = Сочинения в двенадцати томах : ტომი 2 : ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები / აკაკი შანიძე ; რედაქტორი: შოთა ძიძიგური; ტომის რედაქტორი: კ. დანელია; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 6 of 6 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 6 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-202567 900000710956 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-202571 900000710949 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 2-527821 900001867178 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი სილ-221 900001827717 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 811.353. 1 შ-21 900001782439 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 811.353 ს-21 900000916759 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 542გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება, 1981.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი რედაქტორისაგან -- Отчёт о летней командировке 1913 г. в Душетский и Тианетский уезды Тифлисской геберний для изучения грузинских говоров -- ქართული კილოები მთაში -- Два чано-мегрелских суффикса в грузинском и армянском языках -- ვინაობის სუფიქსი არ ქართულ ენაში -- მცა ნაწილაკი ძველ ქართულში -- ნასახელარი ზმნები ქართულში -- Субъективный префикс второго лица и объективный третьего в грузинских глаголах -- სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პიროსა ქართულ ზმნებში -- თეზისები დისერტაციისა -- ნაშთები მესამე პირის ობიექტური პრეფიქსის ხმარებისა ხმოვნების წინ ქართულ ზმნებში -- უძველესი ქართული ტექსტების აღმოჩენის გამო -- ოცობითი თვლის გავლენა ათობითს წერაზე ქართულში - წელიწადის ეტიმოლოგიისათვის -- ბერძნული სიტყვა აკუზატივის ფორმით სვანურში -- უმლაუტი სვანურში -- ქართული ზმნის საქცევი -- პირის ნიშანი ბრუნვიან სიტყვასთან ქართველურ ენებში -- Категория ряда в глаголе -- Данные греческо-пехлевийской билингвы из Армази для истории термина ეზოჲსმოძღუარ–ი эзоймодзгуар-и в древнегрузинском -- ევ კილოს კვალი საქართველოს გეოგრაფიულ სახელებში -- ზმნათა გარდამავლობის საკითხისათვის ქართველურ ენებში -- მდე თანდებულის გენეზისისათვის -- წოდებითის ფორმის ადგილისათვის გრამატიკაში -- Изменение системы выражения глагольной категории вида в грузинском и его последствия -- აქტივი და პასივი ერთურთის მიმართ მრავალპირიანი ზმნის ჩვენებით -- ეტიმოლოგიური შენიშვნები. ჯაკონია ("კერპი") -- ჯ ბგერის წარმოშობის წყაროები ქართველურ ენებში -- გრამატიკული სუბიექტი ზოგიერთ გარდაუვალ ზმნასთან ქართულში -- ორობითი რიცხვის საკითხისათვის ხევსურულში -- შესავალი სიტყვა, წარმოთქმული დისერტაციის დაცვისას თბილისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომაზე 1920 წლის 9 მაისს -- შენიშვნები -- საძიებელი.
მოკლე შინაარსი, და სხვა ამ ტომში შევიდა ავტორის უმთავრესი ფილოლოგიურ–ლინგვისტური შრომები, რომლებშიც გარკვეულია ქართულის და ასევე სხვა ქართველური ენების სტრუქტურისა და ისტორიის ბევრი საკვანძო საკითხი.
თემა: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ქართული ენა.
ქართული ენის სტრუქტურა.
ქართული ენის ისტორია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 223

Additional Resources