Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 333

თხზულებანი თორმეტ ტომად = Сочинения в двенадцати томах: ტომი V : ვეფხისტყაოსნის საკითხები / აკაკი შანიძე ; რედაქტორი: შოთა ძიძიგური ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-248632 900000615508 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 2-527823 900001867176 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 821.353 ს-21 900000916756 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 477,[3] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება, 1986.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი სარედაქციო კოლეგიისაგან -- წინასიტყვაობა კრებულისათვის "ვეფხის ტყაოსნის" საკითხები -- ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის აღდგენისათვის -- ვახტანგის თარგმანი ვეფხის ტყაოსნისა და ნისი მნიშვნელობა პოემის ტექსტის შესწავლისათვის -- ვეფხის ტყაოსნის ლექსიკონი ვახტანგისა -- ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსანი -- ვახტანგის დედანი ვეფხის ტყაოსნისა -- არა მგამა -- ვეფხის ტყაოსნის ტექსტის მეციერული გამოცემისათვის -- დამმართოს თუ და–ვე–მრთოს? -- ისხმიდეს თუ იხმევდეს? -- უსაჭიროესი განმარტება -- კვლავ "მკლავს უგრძესი" და სხვა -- კვლა და კვლაცი -- ბიძა და ბიძაშვილი თუ ბიძაშვილები? -- "გულ–მხიარული ვიხარებ" სტროფის მეოთხე ტაეპის გამართვისათვის -- ვარდისა თუ ვადისა? -- ამა ორთა კიდეგანთა -- უკეთესი – უკეთესი -- სახლთუხუცესი თუ ზღვათა ვაზირი? -- ასული და ძეო -- ვეფხის ტყაოსნის ტექსტის დადგენის ისტორიიდან (ვუძღვნი პროფ. იუსტინე აბულაძის ხსოვნას) -- ესეგვარი -- დიონოსი -- სტვარა – მახლები -- მუხლთა მოყრა და თითით ხვეწნა -- ჭმუნვა და ჩმუნვა ვეფხის ტყაოსანში -- დღევანდელი ვითარება ვეფხის ტყაოსნის დადგენის საქმეში -- ამარი -- სამგვარი მზრახველობა -- ქარქაში თუ კაპარჭი? -- რუსთაველი თუ რუსთველი? -- Первопечатное издание поэмы "Витяз в тигровой шкуре" -- Из поездки в Иерусалим (к вопросу о портрете Ш. Руставели) -- В поисках исчезнувшего портрета -- Руставели или Руствели -- წინასიტყვაობა ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის პირველი გამოცემისათვის -- О редакциях "Вепхис Ткаосани" -- ორიოდე სიტყვა ვეფხის ტყაოსნის 1951 წლის გამოცემისათვის -- ვეფხის ტყაოსნის სიმფონიის წინასიტყვაობა -- 1957 წლის გამოცემის სარედაქციო კოლეგიისაგან -- ვეფხის ტყაოსნის დადგენის პრაქტიკიდან -- Новейщие издания "Витязя" -- განმარტებითი ბარათი პოემის 1966 წლის ვარიანტებიანი გამოცემისათვის -- სამნი მეაბჯრენი -- უდიკადო -- ამოკრეფა თუ მოკრეფა? -- ხალის ხდა თუ ხელის ყრა... -- წინასიტყვაობა ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის მეორე გამოცემისათვის -- უფრო დესი -- პოემის 691-ე ტაეპის განმარტებისათვის -- ასტრალური მოვლენები ვეფხის ტყაოსანში -- კვლავ რუსთაველი თუ რუსთველი? -- ამა დარი -- ზმნისწინის გამეორება ვეფხის ტყაოსანში -- ვეფხის ტყაოსნის 1951 წ. გამოცემა (პასუხად კ. ჭიჭინაძეს) -- იგ ნაცვალსახელი პოემაში -- ვეფხის ტყაოსნის ლექსიკონი -- "ღმრთისა სწორნი" ვეფხის ტყაოსანში -- ცნობები ამ ტომში დაბეჭდილი შრომების შესახებ -- პირთა საძიებელი -- ახსნილი სიტყვები, ეტიმოლოგიები, გრამატიკული.
მოკლე შინაარსი, და სხვა ამ ტომში შესულია ა. შანიძის 56 რუსთველოლოგიური შრომა თუ წერილი, რომლებშიც მეტწილად შესწავლილია ვეფხისტყაოსნის ტექსტის ისტორიასთან დაკავშირებული საკითხები.
თემა: რუსთაველი, შოთა.
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
შოთა რუსთაველი.
"ვეფხისტყაოსანი".
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 333

Additional Resources