Catalog

Record Details

Catalog Search

[ დახვეწეთ ჩემი პირველადი ძებნა ]

ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 213

თხზულებანი თორმეტ ტომად = Сочинения в двенадцати томах: ტომი V : ვეფხისტყაოსნის საკითხები / აკაკი შანიძე ; რედაქტორი: შოთა ძიძიგური ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-248632 900000615508 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 821.353 ს-21 900000916756 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 477,[3] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება, 1986.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი სარედაქციო კოლეგიისაგან -- წინასიტყვაობა კრებულისათვის "ვეფხის ტყაოსნის" საკითხები -- ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის აღდგენისათვის -- ვახტანგის თარგმანი ვეფხის ტყაოსნისა და ნისი მნიშვნელობა პოემის ტექსტის შესწავლისათვის -- ვეფხის ტყაოსნის ლექსიკონი ვახტანგისა -- ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსანი -- ვახტანგის დედანი ვეფხის ტყაოსნისა -- არა მგამა -- ვეფხის ტყაოსნის ტექსტის მეციერული გამოცემისათვის -- დამმართოს თუ და–ვე–მრთოს? -- ისხმიდეს თუ იხმევდეს? -- უსაჭიროესი განმარტება -- კვლავ "მკლავს უგრძესი" და სხვა -- კვლა და კვლაცი -- ბიძა და ბიძაშვილი თუ ბიძაშვილები? -- "გულ–მხიარული ვიხარებ" სტროფის მეოთხე ტაეპის გამართვისათვის -- ვარდისა თუ ვადისა? -- ამა ორთა კიდეგანთა -- უკეთესი – უკეთესი -- სახლთუხუცესი თუ ზღვათა ვაზირი? -- ასული და ძეო -- ვეფხის ტყაოსნის ტექსტის დადგენის ისტორიიდან (ვუძღვნი პროფ. იუსტინე აბულაძის ხსოვნას) -- ესეგვარი -- დიონოსი -- სტვარა – მახლები -- მუხლთა მოყრა და თითით ხვეწნა -- ჭმუნვა და ჩმუნვა ვეფხის ტყაოსანში -- დღევანდელი ვითარება ვეფხის ტყაოსნის დადგენის საქმეში -- ამარი -- სამგვარი მზრახველობა -- ქარქაში თუ კაპარჭი? -- რუსთაველი თუ რუსთველი? -- Первопечатное издание поэмы "Витяз в тигровой шкуре" -- Из поездки в Иерусалим (к вопросу о портрете Ш. Руставели) -- В поисках исчезнувшего портрета -- Руставели или Руствели -- წინასიტყვაობა ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის პირველი გამოცემისათვის -- О редакциях "Вепхис Ткаосани" -- ორიოდე სიტყვა ვეფხის ტყაოსნის 1951 წლის გამოცემისათვის -- ვეფხის ტყაოსნის სიმფონიის წინასიტყვაობა -- 1957 წლის გამოცემის სარედაქციო კოლეგიისაგან -- ვეფხის ტყაოსნის დადგენის პრაქტიკიდან -- Новейщие издания "Витязя" -- განმარტებითი ბარათი პოემის 1966 წლის ვარიანტებიანი გამოცემისათვის -- სამნი მეაბჯრენი -- უდიკადო -- ამოკრეფა თუ მოკრეფა? -- ხალის ხდა თუ ხელის ყრა... -- წინასიტყვაობა ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის მეორე გამოცემისათვის -- უფრო დესი -- პოემის 691-ე ტაეპის განმარტებისათვის -- ასტრალური მოვლენები ვეფხის ტყაოსანში -- კვლავ რუსთაველი თუ რუსთველი? -- ამა დარი -- ზმნისწინის გამეორება ვეფხის ტყაოსანში -- ვეფხის ტყაოსნის 1951 წ. გამოცემა (პასუხად კ. ჭიჭინაძეს) -- იგ ნაცვალსახელი პოემაში -- ვეფხის ტყაოსნის ლექსიკონი -- "ღმრთისა სწორნი" ვეფხის ტყაოსანში -- ცნობები ამ ტომში დაბეჭდილი შრომების შესახებ -- პირთა საძიებელი -- ახსნილი სიტყვები, ეტიმოლოგიები, გრამატიკული.
მოკლე შინაარსი, და სხვა ამ ტომში შესულია ა. შანიძის 56 რუსთველოლოგიური შრომა თუ წერილი, რომლებშიც მეტწილად შესწავლილია ვეფხისტყაოსნის ტექსტის ისტორიასთან დაკავშირებული საკითხები.
თემა: რუსთაველი, შოთა.
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
შოთა რუსთაველი.
"ვეფხისტყაოსანი".
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
001112347
003GUL
00520200911081657.0
008070101s geo d
035 . ‡a(LIBRARYS)112347
85640. ‡uhttps://ebooks.tsu.ge/authorization-menu/books-2#tab-25 ‡yელექტრონული ვერსია
035 . ‡a(CONS)112347
0800 . ‡a821.353.1.09-13
0800 . ‡a821.353.1 ‡x(092)
092 . ‡aშ-21
1001 . ‡aშანიძე, აკაკი.
24510. ‡aთხზულებანი თორმეტ ტომად = ‡bСочинения в двенадцати томах: ‡nტომი V : ‡pვეფხისტყაოსნის საკითხები / ‡cაკაკი შანიძე ; რედაქტორი: შოთა ძიძიგური ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
260 . ‡aთბილისი : ‡bმეცნიერება, ‡c1986.
300 . ‡a477,[3] გვ.
500 . ‡aტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
5050 . ‡aსარედაქციო კოლეგიისაგან -- წინასიტყვაობა კრებულისათვის "ვეფხის ტყაოსნის" საკითხები -- ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის აღდგენისათვის -- ვახტანგის თარგმანი ვეფხის ტყაოსნისა და ნისი მნიშვნელობა პოემის ტექსტის შესწავლისათვის -- ვეფხის ტყაოსნის ლექსიკონი ვახტანგისა -- ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსანი -- ვახტანგის დედანი ვეფხის ტყაოსნისა -- არა მგამა -- ვეფხის ტყაოსნის ტექსტის მეციერული გამოცემისათვის -- დამმართოს თუ და–ვე–მრთოს? -- ისხმიდეს თუ იხმევდეს? -- უსაჭიროესი განმარტება -- კვლავ "მკლავს უგრძესი" და სხვა -- კვლა და კვლაცი -- ბიძა და ბიძაშვილი თუ ბიძაშვილები? -- "გულ–მხიარული ვიხარებ" სტროფის მეოთხე ტაეპის გამართვისათვის -- ვარდისა თუ ვადისა? -- ამა ორთა კიდეგანთა -- უკეთესი – უკეთესი -- სახლთუხუცესი თუ ზღვათა ვაზირი? -- ასული და ძეო -- ვეფხის ტყაოსნის ტექსტის დადგენის ისტორიიდან (ვუძღვნი პროფ. იუსტინე აბულაძის ხსოვნას) -- ესეგვარი -- დიონოსი -- სტვარა – მახლები -- მუხლთა მოყრა და თითით ხვეწნა -- ჭმუნვა და ჩმუნვა ვეფხის ტყაოსანში -- დღევანდელი ვითარება ვეფხის ტყაოსნის დადგენის საქმეში -- ამარი -- სამგვარი მზრახველობა -- ქარქაში თუ კაპარჭი? -- რუსთაველი თუ რუსთველი? -- Первопечатное издание поэмы "Витяз в тигровой шкуре" -- Из поездки в Иерусалим (к вопросу о портрете Ш. Руставели) -- В поисках исчезнувшего портрета -- Руставели или Руствели -- წინასიტყვაობა ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის პირველი გამოცემისათვის -- О редакциях "Вепхис Ткаосани" -- ორიოდე სიტყვა ვეფხის ტყაოსნის 1951 წლის გამოცემისათვის -- ვეფხის ტყაოსნის სიმფონიის წინასიტყვაობა -- 1957 წლის გამოცემის სარედაქციო კოლეგიისაგან -- ვეფხის ტყაოსნის დადგენის პრაქტიკიდან -- Новейщие издания "Витязя" -- განმარტებითი ბარათი პოემის 1966 წლის ვარიანტებიანი გამოცემისათვის -- სამნი მეაბჯრენი -- უდიკადო -- ამოკრეფა თუ მოკრეფა? -- ხალის ხდა თუ ხელის ყრა... -- წინასიტყვაობა ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის მეორე გამოცემისათვის -- უფრო დესი -- პოემის 691-ე ტაეპის განმარტებისათვის -- ასტრალური მოვლენები ვეფხის ტყაოსანში -- კვლავ რუსთაველი თუ რუსთველი? -- ამა დარი -- ზმნისწინის გამეორება ვეფხის ტყაოსანში -- ვეფხის ტყაოსნის 1951 წ. გამოცემა (პასუხად კ. ჭიჭინაძეს) -- იგ ნაცვალსახელი პოემაში -- ვეფხის ტყაოსნის ლექსიკონი -- "ღმრთისა სწორნი" ვეფხის ტყაოსანში -- ცნობები ამ ტომში დაბეჭდილი შრომების შესახებ -- პირთა საძიებელი -- ახსნილი სიტყვები, ეტიმოლოგიები, გრამატიკული.
5203 . ‡aამ ტომში შესულია ა. შანიძის 56 რუსთველოლოგიური შრომა თუ წერილი, რომლებშიც მეტწილად შესწავლილია ვეფხისტყაოსნის ტექსტის ისტორიასთან დაკავშირებული საკითხები.
60014. ‡aრუსთაველი, შოთა.
61024. ‡aსაქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ‡bთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
65014. ‡aშოთა რუსთაველი.
65024. ‡a"ვეფხისტყაოსანი".
700 . ‡aძიძიგური, შოთა , ‡eრედაქტორი.
7102 . ‡aსაქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ‡bთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
901 . ‡a112347 ‡bAUTOGEN ‡c112347 ‡tbiblio ‡sSystem Local
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 213

Additional Resources