Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.(147) А 5: ფიზიკა-მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი / მთავარი რედაქტორი: ა. ხარაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.147 A 5 900001003287 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.147 A 5 900001003288 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.147 A 5 900001003289 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.147 A 5 900001003290 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.147 A 5 900001003291 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.147 A 5 900001003292 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.147 A 5 900001003293 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.147 A 5 900001003294 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.147 A 5 900001003295 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.147 A 5 900001003296 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 198 გვ.: ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1972.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ეძღვნება აკადემიკოს ალ. თვალჭრელიძის დაბადების 90 წლისთავს.
სარჩევი წრფეთა კონგრუენციების ერთი ჩაკეტილი ლაპლასის მიმდევრობის შესახებ / გ. თევზაძე -- ორჯერადი არასაკუთრივი ინტეგრალების შესახებ / ნ. თევზაძე -- შენიშვნა ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა კვაზიწრფივი სისტემების ამოხსნის შესახებ / ი. ტოროსელიძე -- ლის ორთოგონალურ Bn და Dn ალგებრის დაუყვანადი წარმოდგენების ხასიათებს შორის დამოკიდებულების შესახებ / ე. სამსონაძე -- უჯრედების ბირთვთა ზომების გარდაქმნის მათემატიკური მოდელები / დ. ბაშალეიშვილი -- დეიტრონის ელექტრული პოლარიზების შესახებ კულონურ ველში / თ. აბელიშვილი -- A=4 ბირთვების უარყოფითი ლუწობის დონეების გამოთვლა N=3 კონფიგურაციის სრული გათვალისწინებით / გ. გოგსაძე და სხვა -- ვრტიკალური კონტაქტის გასწვრივ მაგნიტური მოცემულობების ინტერპრეტაციისათვის / გ. მანაგაძე -- უნიტარობის ორნაწილაკოვანი პირობა და სპინიანი ნაწილაკების დრეკადი გაბნევის ამპლიტუდის წარმოდგენა / ა. ხელაშვილი -- ელექტრული დაცლების შედეგად წარმოქმნილი ატმოსფერული ნალექების ნიტრატული აზოტის რაოდენობრივი შეფასება / გ. სუპატაშვილი -- მდინარე არაგვის ჰიდროქიმიური დახასიათება / ნ. კარსანიძე და სხვა -- ჰიდრიდ-და ქლორსილანების მოქმედება მეთილბუტილფენილაცეტილენილკარბონილზე / ი. გვრდწითელი და სხვა -- ტრეითილსილანის მოქმედება აცეტილენის რიგის ზოგიერთ მეთოქსი-y-გლიკოლზე / ი. გვრდწითელი და სხვა -- ფენილისა და აცეტილინის ჯგუფების შემცველი სილიციუმორგანული ნაერთები / ი. გვერდწითელი და სხვა -- -6-ეთილ-ოქტინ-4-ენ-1დიოლი-3, 6-ის სინთეზი და ზოგიერთი გარდაქმნები / ა. ნოღაიდელი და სხვა -- -ალიკილქლორ-და ჰიდრიდსილანების მოქმედება 2,3 დიმეთილჰეპტინ-4-ენ-6-დიოლი-2,3-ზე ა. ნოღაიდელი და სხვა -- ზოგიერთი სამკომპონენტიანი სისტემის (ნახშირწყალბადი-სპირტი-წყალი) ურთიერთშერევადობის საკითხისათვის / ვ. კოკოჩაშვილი და სხვა -- საქართველოს სპილენძ-პიროტონული საბადოების გენეტიკური თავისებურებები / გ. თვალჭრელიძე და სახვა -- ახალი მონაცემები გორაძირის ვულკანური კონუსების შესახებ / ნ. სხირტლაძე -- მაგმური კომპლექსების მეტალოგენური სპეციალიზაციის საკითხისათვის ლოქის მადნიანი კვანძის მაგალითზე (საქართველო) / დ. კიკნაძე და სხვა -- მდინარე რიონის აუზის (სოფ.ალპანის ზემოთ)ლანდშაპტური დიფერენციაცია და ფიზიკურ-გეოგრაფიული დარიანობა მ. ხარატიშვილი -- საქართველოს ტერიტორიაზე მთლიანი რადიაციის განაწილების საკითხისათვის / ა. კოტარია -- მიკროელემენტებით გამოწვეული ნახშირწყლების შემცველობის ცვლილება სოიის თესლში ქ. ცხაკაია -- გარდაბნის რაიონში გავრცელებული პარკოსნების მავნე ენტომოფაუნის შესწავლისათვის (თანაბარფრთიანები, ბუგრები, ნახევრადხეშეშფრთიანები)/ ვ.მუნჯიშვილი -- ფიტონციდებისა და მათი მაიონიზებულ გამოსხივებასთან კომბინირებული ზემოქმედების გავლენა (Drosophilia melanogaster)მემკვიდრულობაზე / ე. პაპალაშვილი -- დაბალი სიხშირის ცვლადი მაგნიტური ველის გავლენა პირობითი რეფლექსის გამომუშავების სიჩქარეზე / ს. ცაგარელი -- გიურზას (Vipera lebetina obtusa Dwig), რიცხობრიობისა და ეკოლოგიის შეწავლისათვის საქართველოში / მ. ბაქრაძე -- ულტრაიისფერი სხივებით სპორულაციის ჩამხშობი მუტანტების ინდუცირება საფუარში / ი. შათირიშვილი.
ნიკო მუსხელიშვილის (დაბადების 80 წლის შესრულების გამო) .
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
ფიზიკა .
მათემატიკა .
საბუნებისმეტყველო .
ქიმია .
გეოლოგია .
გეოგრაფია .
კიბერნეტიკა .
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources