Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.(157) А 9: ფიზიკა-მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი / მთავარი რედაქტორი: ა. ხარაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1975/ტ.157 A 9 900001003210 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1975/ტ.157 A 9 900001003215 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1975/ტ.157 A 9 900001003216 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1975/ტ.157 A 9 900001003218 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1975/ტ.157 A 9 900001003219 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1975/ტ.157 A 9 900001003220 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1975/ტ.157 A 9 900001003221 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1975/ტ.157 A 9 900001003222 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1975/ტ.157 A 9 900001003223 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1975/ტ.157 A 9 900001003224 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 196 გვ.: ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1975.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი კოშის ტიპის ინტეგრალის გაწარმოებით მიღებული ფუნქციების სასაზღვრო თვისებების შესახებ / გ.ნიჟარაძე -- ტრანსპორტისა და პოტენციალის ამოცანათა ორადულობა ბანახის სივრცეებში / მ.ვალკი -- მეორე რიგის წყვეტილ მარჯვენამხრიანი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებისათვის ორწერტილოვანი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ / შეხტერი -- სასრულ სიმრავლეზე ბინალური მიმართებების ნახევარრგოლის აბსტრაქტული დახასიათება / ი.კლიპკერი -- ზოგიერთი ალგებრული სისტემებისათვის ლოკალური თეორემების სესახებ / დ.ცეიტლინი -- ფეროვანი ფირფიტის მაგნიტოჰიდროდინამიკური არასტაციონალური გარსდენა,ინდუცირებული მაგნიტური ველისა და სითბოგადაცემის გათვალისწინებით / ჯ.შარიქაძე -- ორბიტალური გენეალოგიური კოეფიციენტები უნიტარული სქემის მოდელში / ს.დომა და სხვა -- სპინ-იზოსპინური გენეალოგიური კიეფიციენტები ბირთვის სუპერმულტიპლეტურ მოდელში / ს.დომა -- ცვლადი სინუსოიდალური ძაბვის მოქმედება ცილინდრულ დიოდზე / მ.კობახიძე -- მთაგორიანი რაიონებისათვის საწყისი მონაცემების საკითხი ბაროტროპულ ატმოსფეროს განტოლებათა სრული სისტემის რიცხვითი ამოხსნის შემთხვევაში ზ.ხვედელიძე -- ზოგიერთი დიალკინოქსიდიალკილ(არილ)სილანების სინთეზი და მათი ჰიდრირება / ქ.ჩერქეზიშვილი და სხვა -- აცეტილენური v გლიკოლების სინთეზი და დეჰიდრაცია / ი.გვერდწითელი და სხვა -- სილიციუმ და გერმანიუმშემცველი ფენილეთილენური კარბონილების სინთეზი და ქიმიური გარდაქმნები / ი.გვერდწითელი და სხვა -- სილიციუმის შემცველი ზოგიერთი უჯერი ეპოქსიდური ნაერთის სინთეზი / ი.გვერდწითელი და სხვა -- 5-მეთილ-5-(1-ოქსიციკლოპენტილ)-პენტინ-3-ენ-1-ოლ-5-ზე ალკილჰიდრიდ და ალკილქლორსილანების მოქმედება H2PtCL6-ის თანდასწრებით / ა.ნოღაიდელი და სხვა -- ფენოლის კონდენსაცია ვინილეთინილ-a-გლიკოლებთან ფოსფორმჟავას თანდასწრებით / ა.ნოღაიდელი და სხვა -- 3-მეთილ-1-მეთოქსინონინ-4-დიოლ-3,6-ის ჰიდროსილილირებისა და ჰიდროგერმილირების რეაქციების შესწავლა / ი.გვერდწითელი და სხვა -- β-ნაფტოლის ურთიერთქმედება 1-პენტენ-3-ოლთან, 1-ჰექსენ-3-ოლთან და 1-ჰექსენ-3-ოლთან ფოსფორმჟავას თანდასწრებით / ა. კახნიაშვილი და სახვა -- სეტყვის საწინააღმდეგო ბრძოლის რენტაბელობის შეფასება / ა.ბროტგანდელი და სხვა -- საქართველოს სამხრეთ მთიანეთის ლანდშაფტის ძირითადი ტიპების ფიტომასისა და მისი პროდუქტიულობის განსაზღვრისათვის / ქრ.ჯაყელი -- მდ.მტკვრის 1968 წლის 18-19 აპრილის წყალმოვარდნის ფორმირება და გაანგარიშება / დ.ქოჩიაშვილი -- ვულკანური კონუსის საკოხეს აგებულების შესახებ / ნ.სხირტლაძე -- dictamnus caucasicus-ის შეაწავლისათვის / მ.ლორთქიფანიძე -- მასალები ქვემო სვანეთისა და ლეჩხუმის ტყემლის შესწავლისათვის / ვ.ინგოროყვა -- დაბალი სპორულაციის უნარის მქონე პირობით-ლეტალი ულტრაიისფერი სხივებისადმი მგრძნობიარე მუტანტები Saccharomyces paradoxus-ში / ა.შათირიშვილი და სხვა -- ქრომოსომული აბერაციების სიხშირის ცვლილება სიმინდში ეთილმეთანსულფონატის,დიეთილსულფატის და მაიონიზებელი რადიაციის ცალკე და კომბინირებული მოქმედების დროს / ქ.გოგინაშვილი -- ბაყაყის კუნთის თითისტარას ელექტრული აქტივობის დეპრესია და აღდგენა / ზ.მეტრეველი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
ფიზიკა .
მათემატიკა .
მექანიკა .
ქიმია .
გეოლოგია .
გეოგრაფია .
ბიოლოგია .
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources