Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : გეოგრაფია, გეოლოგია : 172ტ. / მთავარი რედაქტორი: ნ. სხირტლაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.172 900001003749 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.172 900001003750 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.172 900001003751 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.172 900001003752 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.172 900001003753 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.172 900001003754 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.172 900001003755 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.172 900001003756 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.172 900001003757 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.172 900001003758 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 136 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1976.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.21, გვ.27, გვ.32, გვ.48, გვ.56, გვ.64, გვ.76, გვ.82, გვ.89, გვ.95, გვ.103, გვ.112, გვ.119, გვ.129.
სარჩევი ნარჩენი ანომალიის ინტერპრეტაციის ანალიზური ხერხის შესახებ / გ. მანაგაძე და სხვა -- დედამიწის ქერქის სამგანზომილებიანი მოდელი და გრავიტაციული ველის გაყოფა რეგიონალურ და ლოკალურ მდგენელებად / გ.შენგელია -- მდ. გვანდრის ხეობის ულტრაფუძე ინტრუზია / შ. ჯავახიშვილი -- ზოგი ახალი მონაცემი მწვერვალ ქულბაქის აგებულების შესახებ / ბ.თუთბერიძე -- სამეგრელოს ზედა სარმატის შესახებ / ვ. ალფაიძე და სხვა -- გვარ Echinocorys-ის ახალი სახე ძირულის მასივის სამხრეთ პერიფერიის ზედა მაახსტრიხტიდან / გ.ღონღაძე -- თურქეთისა და ირანის სოფელთა ფუნქციური ტიპოლოგია / / ნ.ნაჭყებია -- მიგრაციის ინტენსიურობა და ეფექტურობა საქართველოს ქალაქებში / ვ. გუჯაბიძე -- შერჩევითი მეთოდი მიწის გამოყენების სახეობათა ფართობების გაზომვის დროს (ინგლისიოს მაგალითზე) / რ. გაჩეჩილაძე -- სელური მოვლენების განვითარების კანონზომიერებანი საქართველოს ტერიტორიაზე და მათი საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონება / ე. წერეთელი -- მდინარე რიონის ტერასები და ძველი ნახეობარი ქ.ონის მიდამოებში / მ. ხარატიშვილი -- თემატიკური კარტოგრაფიის კურსი / გ, ლიპარტელიანი -- ტეტანუსის ჩხირის გავრცელების გეოგრაფიული კანონზომიერებანი (საქართველოს მაგალითძე) / დ. ასათიანი და სხვა -- მასალები საქართველოს სამხრეთ მთიანწეთის დაყოფისათვის მდინართა ქსელის სიხშირის კოეფიციენტის მიხედვით / თ.კიკალიშვილი -- ნებისმიერი პროფილის ამომშრობი არხების ფილტრაციული ანგარიში თანმიმდევრულინ კონფორმული გადასახვის მეთოდით / ს. მეუნარგია -- სეტყვისსაწინააღმდეგო მუშაობის ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება / გ. სულაქველიძე და სხვა -- ნაკადური დინებების ზოგიერთი ტიპიური განაწილება კავკასიის რეგიონზე / მ. ზახაშვილი -- საქართველოს ტერიტორიაზე განსაკუთრებით სახიფათო ძლიერი ქარების კლიმატური დახასიათებისათვის / ა. დემეტრაშვილი -- მზის ნათების მსვლელობის კანონზომიერების დადგენა იზოპლეტების ხერხით (ყაზბეგის მაღალმთიანი სადგურის მაგალითზე) / მ. ბოკერია.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
გეოგრაფია.
გეოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources