Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского университета : ტ.174 : ენათმეცნიერება. / მთავარი რედაქტორი: ივ. ქავთარაძე. ; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.174 900001003771 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.174 900001003772 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.174 900001003773 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.174 900001003774 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.174 900001003775 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.174 900001003776 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.174 900001003777 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.174 900001003778 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.174 900001003779 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.174 900001003780 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 397გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1976.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი ივანე ჯავახიშვილი და ქართული ენათმეცნიერება / ივ.ქავთარაძე -- შერწყმული წინადედებები სვანურში / ნ. აბესაძე -- ფუძედრეკადი ზმნების ერთი თავისებურება ქართულში / ე. ბაბუნაშვილი -- ძირითადი ფონეტიკური პროცესები სულხან-საბა ორბელიანის ენაში / დ.გეწაძე -- ეკ. გაბაშვილის ავტოგრაფზე მუშაობის ერთი ნიმუში / ი.კიკნაძე -- არეალური კომენტარი ზოგიერთ ქართველურ რიცხვით სახელთან დაკავშირებით / გ. კლიმოვი -- სულხან-საბა ორბელიანის "სიბრძნე სიცრუისას"სტილის შესწავლისათვის / მ.კობალაძე -- გრამატიკული ობიექტის რიცხვის აღნიშვნისათვის ზმნაში ქვემოიმერული კილოკავის მიხედვით / კ.კუბლაშვილი -- ვითერებითი ბრუნვა მეგრულში / ა. ლომთაძე -- ნასესხები სიტყვები ბაცბურ (წოვა-თუშურ)ენაში / მ. მიქელაძე -- იოანე პეტრიწის ფილოსოფიურ შრომეში ნახმარ ზოგიერთი ტერმინის განმარტებისათვის / დ. მელიქიშვილი -- სიტყვაწარმოება აჭარულში / შ. ნიჟარაძე -- ნამყო უსრულის წარმოების ისტორიისათვის სვანურში / ე. ოსიძე -- თანხმოვნით დაწყებული ზოგიერთი სიტყვა ქართველურ ენებში / ჰ.ფენრიხი -- ატრიბუტიული რაოდენობითი რიცხვის სახელობის პოსტ-პოზიციური წყობა ადიღურ ენებში / გ. როგავა -- მეტაფორა ბრიუსოვის პოეზიაში / ნ.ბასილაია -- მიცემითში დასმული სუბიექტ-ობიექტის შემცველ ინფინიტიკურ წინადედებათა ომონიმიისათვის თანამედროვე რუსულ ენაში / ნ. კოლესნიკოვი -- უკავშირო რთული წინადედებები თანამედროვე მხატვრულ მეტყველებაში / თ. მრევლიშვილი -- თანამედროვე რუსული ენის ზოგიერთი ახალწარმოქმნილი სიტყვის ლექსიკურ-სემანტიკური, სტრუქტურული და სიტყვაწარმოებითი ანალიზი / ლ. ჯოგლიძე -- ზმნის სხვადასხვა კატეგორია კავშირი ბრუნვების ხმარებასთან ქართულში / ნ. ჭანიშვილი ზოგადლინგვისტური პრობლემატიკა ა. პეშკოვსკის შრომებში / გ. ხუხუნი -- აქტუალური დანაწევრების ფორმალური საშუალებანი ახალი ინგლისურის ადრეული პერიოდის წინადედებაში / ნ. ალექსიძე -- თანხმოვანთა კომბინაციის სტატისტიკური ანალიზი თანამედროვე ესპანეთში / რ. მეგრელიშვილი -- ავტორის მეტყველებისა და სხვისი ნათქვამის ურთიერთქმედების საკითხისათვის / ნ. მოსაშვილი -- ხმოვანი ფონემების {a-a}დეფონოლოგიზაცია თანამრდროვე ფრანგულ ენაში / ი. ჟღენტი -- სიღრმის ფაქტორის მოქმედება უპირო წინადედებებში / მ. ჩერქეზიშვილი -- იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული,გამომცემლობა "მეცნიერება",თბილისი, 1974,346,გვ.+1 სქემა+1 რუკა.....359 / ბ. ფოჩხუა -- უდიერი ენა,თბილისი,1971 367 / ა. მაჰომეტოვი, ე. ჯეირანაშვილი -- პირველი სასწავლო რუსულ-რუმინული თემატური ლექსიკონი / ნ. ბასილაია -- ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა მეექვსე სამეცნიერო სესია / ვ. შენგელია -- დიალექტოლოგია ენის ისტორიკოსთა მეხუთე საკავშირო თათბირი / გ. თოფურია.
მიეძღვნა თბილისის უნივერსიტეტის დამაარსებლის ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნას მისი დაბადების 100 წლის თავზე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
ენათმეცნიერება .
იბერიულ-კავკასიური ენები.
რუსული ენა.
რომანულ-გერმანიკული ენები.
ზოგადი და სტრუქტურული ენათმეცნიერება.
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources