Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : ლიტერატურათმცოდნეობა : 178ტ. / მთავარი რედაქტორი: ლ. ნათაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.178 900001003812 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.178 900001003813 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.178 900001003814 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.178 900001003815 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.178 900001003816 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.178 900001003817 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.178 900001003818 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.178 900001003819 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.178 900001003820 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1976/ტ.178 900001003821 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 236 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1976.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.12, გვ.25, გვ.43, გვ.54, გვ.62, გვ.74, გვ.97, გვ.110-111, გვ.120, გვ.128.გვ.135-136,გვ.141,გვ.167,გვ.187.
სარჩევი საქართველოს ზედაპირული წყლების მაკროელემენტური შედგენილობა (1969-1970) წწ.მონაცემების მიხედვით / ნ. კარსანიძე და სხვა -- აქტიური ზემოქმედების გავლენა ალაზნის ველის ატმოსფერულ ნალექებში ტყვიისა და იოდის შემცველიბაზე / გ. სუპატაშვილი და სხვა -- ლაგოდეხისა და წითელი წყაროს რაიონების მიწისქვეშა ფიზიკურ-ქიმიური გამოკვლეევა / კ. გამსახურდია და სხვა -- ო-ქლიროფენოლის ალკენირების მეორადი ვინილკარბონილებით ფოსფორმჟავას თანდასწრებით / ჯ. ბუგიანაშვილი და სხვა -- ტრიეთილქლორსილანის ურთიერთქმედება აცეტილენურ ɤ გლიკოლებთან / / ქ. ჩერქეზიშვილი და სხვა-- მეორადი ალენური β-სპირტების ურთიერთმოქმედება ტრიმეთილქლორსილანთან / ქ. ჩერქეზიშვილი და სხვა -- სილიციუმის და გერმანიუმის შემცველი ეთილენური ნაერთების სინთეზი და ზოგიერთი გარდაქმნები / ი. გვერდწითელი და სხვა -- ვინილმეთილსილილლაქტამებთან დიფენილსილანის ჰიდრიდული მიერთების რექციები / / ა. ნოღაიდელი და სხვა -- 3,4-ლი-0-მეთილ L-არაბინოზის გადაჯგუფება 3,4-დი-0-მეთილ L-ორთორიბოსახარინის მჟავად / რ. გახოკიძე -- კატიონშენაცვლების ხარისხის მოქმედება ɤ-ტიპის ცელოიტების თვისებებზე / ვაფია ელ-საიდ მუჰამედ თიური -- ორთქლის დაშლის პროცესის შესწავლა უელექტროდო განმუხვტის არეში ეპრ-მეთოდით / დ. ფეტვიაშცილი და სხვა-- კანცეროგენული და არაკანცეროგენული პოლიტიკური ნახშრწყალბადების და დაჟანგული ლიპიდების ურთიერთმოქმედება პეპტიდების SH-ჯგუფებთან / მ. გორდეზიანი და სხვა -- ლიზოსომების ბიოსუბსტრატების ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების ცვლილების შესახებ ინდუცირებული ქიმიური კანცეროგენების დროს / მ. ცარციძე და სხვა -- ლიზოსომების მებრანის განვლადობის შესწავლა ნმაინჰიბირებული ელექტროქემილუმინესცენციის მეთოდის საშუალებით / მ. ცარციძე და სხვა -- დაყოვნებული რეაქციის და დაყოვნებული მორიგეობის შედარებითი შესწავლისათვის / თ. ნათიშვილი -- ამილაზის აქტივობა სიმინდში / ქ. ცხაკია -- მრავალტაროიანი სიმინდის ჩანასახის ანატომიური თავისებურებების შესწავლისათვის / ქ. ცხაკაია -- ზრდის ენდოგენურ ნივთიერებათა აქტივობის დინამიკა სიმინდის თესლის გაღივებასთან დაკავშირებით / ნ. ნემსაძე და სხვა -- ინკოთის ტბის ზოგადი ჰიდროლოგიური დახასიათება,ზოოპლანქტონის შედგენილობა და რიცხობრიობა / ლ. კუტუბიძე -- წითელწყაროს (კოჭების) მლაშე ტბის ზოოპლანქტონი / ლ. კუტუბიძე -- კლდის ხვლიკრბის portschinskii და dahle სიმპატიკური პოპულაციების მორფოლოგიური ნიშნების გამოკვლევა საქართველოს ფარგლებში / მ. ბაქრაძე -- მდ. ნატანების იქთიოფაუნის შესწავლისათვის / პ. ხელაძე -- რენტგენომორფოზები და ქემომორფობები დროზოფილაში Drosophila melanogaster / ე. პაპალაშვილი -- ზაჰესის წყალსაცავის სანაპირო მცენარეულობის დინამიკა / ა. ერქომაიშვილი -- სამკურნალო მცენარეთა კულტურა რაჭაში / ზ. შენგელია -- ნეირონულად იზოლირებული ქერქის ზოგიერთი ელექტროფიზიოლოგიური თავისებურებანი / ო. ახმეტელაშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ქიმია.
ბიოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources