Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 11

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე: ენისა და ლიტერატურის სერია : ჟურნალი : № 3, 1972 / რედაქტორი: ალ. ბარამიძე; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–569/2 / № 3 / 1972 900001696365 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 01326066
  • ფიზიკური აღწერილობა: 191გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება, 1972.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: აკაკი შანიძის მინაწერი.
ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი მეცხრამეტე საუკუნის 50–იანი წლების რეალიზმი და დანიელ ჭონქაძის ცხოვრება / ა.ჩავლეიშვილი -- მ.გორკის პოემის "ადამიანის" პრობლემატიკა მისი თანდროული ლიტერატურული კრიტიკის შუქზე / გ.გიგოლოვი -- ჟურნალ "ჯეჯილის" დაარსების ისტორიისათვის / ე.კელენჯერიძე -- რუსთაველი ამერიკაში / ლ.მენაბდე -- გალობა შვიდდთა მნათობთათვის ნიზამის "ლეილი და მაჯნუნსა" და "ვეფხისტყაოსანში" / მ. მამაცაშვილი -- კირილე იერისალიმელის თხზულებათა ადრეული თარგმანები და მათი მნიშვნელობა / თ.მგალობლიშვილი -- გ.წერეთლის რომანის "გულქანის" შემოქმედებითი და ბეჭდვითი ისტორიისათვის / ი.დობორჯგინიძე -- მრავლობითი რიცხვის ფორმათა ზოგი თავისებურების შესახებ "ვეფხისტყაოსნის " ენაში / ი.გიგინეიშვილი -- ორპირიანი გარდაუვალი ზმნების დრო–კილოთა მესამე სერია ახალ ქართულში / ჟ.ფეიქრიშვილი -- პირველი სუბიექტური პირის მორფემა ქართველურ ენებში / ა.ონიანი -- ახალი მასალები მესამე ხოლმეობითის შესახებ / ზ.სარჯველაძე -- ქართველური ეტიმოლოგიები / ბ.გიგინეიშვილი -- ნა პრეფიქსის მნიშვნელობისათვის სამეგრელოს გეოგრაფიულ სახელებში / ა.შანიძე -- გვარის კატეგორიისათვის ძველ ბერძნულში / თ.გიორგობიანი -- ტერმინ"შაჯრ"–ის მნიშვნელობისათვის / ვ.ახვლედიანი -- ინგლისურ ეკონომიურ და იურიდიულ ლიტერატურაში ხმარებული აგენტივის (მოქმედი პირის) სუფიქსების შესახებ / თ.სანიკიძე -- დუტუ მეგრელის უცნობი რუსთველოლოგიური ცდანი / ნ.დოლიძე -- საწერი მასალის აღმნიშვნელი ტერმინები და ცნობები მისი დამუშავების შესახებ / მ.სურგულაძე -- პირველი მონოგრაფია / დ.კობიძე -- მ-ნ.ო.ოსმანოვი, უნსურის სიხშირის ლექსიკონი / ჯ.გიუნაშვილი.
ანოტაციები -- ახალი წიგნები.
თემა: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
ლიტერატურა.
ქართული ენა.
პერიოდული გამოცემა.
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
001147561
003GUL
00520160527114004.0
022 . ‡a0132–6066
0800 . ‡a001: ‡x(051)
080 . ‡a8 ‡x(479.22)
1102 . ‡aსაქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია.
24510. ‡aსაქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე: ‡bენისა და ლიტერატურის სერია : ‡hჟურნალი : ‡n№ 3, 1972 / ‡cრედაქტორი: ალ. ბარამიძე; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია.
260 . ‡aთბილისი : ‡bმეცნიერება, ‡c1972.
300 . ‡a191გვ.
4901 . ‡aენისა და ლიტერატურის სერია. ‡v№ 3
500 . ‡a აკაკი შანიძის მინაწერი.
500 . ‡aტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
50500. ‡tმეცხრამეტე საუკუნის 50–იანი წლების რეალიზმი და დანიელ ჭონქაძის ცხოვრება / ‡rა.ჩავლეიშვილი -- ‡tმ.გორკის პოემის "ადამიანის" პრობლემატიკა მისი თანდროული ლიტერატურული კრიტიკის შუქზე / ‡rგ.გიგოლოვი -- ‡tჟურნალ "ჯეჯილის" დაარსების ისტორიისათვის / ‡rე.კელენჯერიძე -- ‡tრუსთაველი ამერიკაში / ‡rლ.მენაბდე -- ‡tგალობა შვიდდთა მნათობთათვის ნიზამის "ლეილი და მაჯნუნსა" და "ვეფხისტყაოსანში" / ‡rმ. მამაცაშვილი -- ‡tკირილე იერისალიმელის თხზულებათა ადრეული თარგმანები და მათი მნიშვნელობა / ‡rთ.მგალობლიშვილი -- ‡tგ.წერეთლის რომანის "გულქანის" შემოქმედებითი და ბეჭდვითი ისტორიისათვის / ‡rი.დობორჯგინიძე -- ‡tმრავლობითი რიცხვის ფორმათა ზოგი თავისებურების შესახებ "ვეფხისტყაოსნის " ენაში / ‡rი.გიგინეიშვილი -- ‡tორპირიანი გარდაუვალი ზმნების დრო–კილოთა მესამე სერია ახალ ქართულში / ‡rჟ.ფეიქრიშვილი -- ‡tპირველი სუბიექტური პირის მორფემა ქართველურ ენებში / ‡rა.ონიანი -- ‡tახალი მასალები მესამე ხოლმეობითის შესახებ / ‡rზ.სარჯველაძე -- ‡tქართველური ეტიმოლოგიები / ‡rბ.გიგინეიშვილი -- ‡tნა პრეფიქსის მნიშვნელობისათვის სამეგრელოს გეოგრაფიულ სახელებში / ‡rა.შანიძე -- ‡tგვარის კატეგორიისათვის ძველ ბერძნულში / ‡rთ.გიორგობიანი -- ‡tტერმინ"შაჯრ"–ის მნიშვნელობისათვის / ‡rვ.ახვლედიანი -- ‡tინგლისურ ეკონომიურ და იურიდიულ ლიტერატურაში ხმარებული აგენტივის (მოქმედი პირის) სუფიქსების შესახებ / ‡rთ.სანიკიძე -- ‡tდუტუ მეგრელის უცნობი რუსთველოლოგიური ცდანი / ‡rნ.დოლიძე -- ‡tსაწერი მასალის აღმნიშვნელი ტერმინები და ცნობები მისი დამუშავების შესახებ / ‡rმ.სურგულაძე -- ‡tპირველი მონოგრაფია / ‡rდ.კობიძე -- ‡tმ-ნ.ო.ოსმანოვი, უნსურის სიხშირის ლექსიკონი / ‡rჯ.გიუნაშვილი.
5050 . ‡aანოტაციები -- ახალი წიგნები.
61024. ‡a საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
65014. ‡aლიტერატურა.
65024. ‡aქართული ენა.
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა.
8001 . ‡aბარამიძე, ალ., ‡eრედაქტორი.
8102 . ‡aსაქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია.
830 0. ‡aაკაკი შანიძის კოლექცია.
901 . ‡a147561 ‡b ‡c147561 ‡tbiblio
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 11

Additional Resources