Catalog

Record Details

Catalog Searchივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : ტ. 222 : სამართალი.ფსიქოლოგია / მთავარი რედაქტორი: გ. კეჩხუაშვილი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.222 00001004206 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.222 900001004203 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.222 900001004204 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.222 900001004205 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.222 900001004207 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.222 900001004208 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.222 900001004209 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.222 900001004210 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.222 900001004211 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1981/ტ.222 900001004212 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 250 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1981.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი სახალხო დეპუტატების ადგილობრივი საბჭოების მუდმივი კომისიები თანამედროვე ეტაპზე / გრ.ერემოვი -- სახელშეკრულებო და არასახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის ცნება / ბ.ზოიძე -- ვახტანგ VI სამართლის წიგნის 205-ე მუხლის შინაარსის მართებული გაგებისათვის / მ.კეკელია -- დაზარალებულის სამსახურებრივი ან საზოგადოებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დასკავშირებული მკვლელობის ზოგიეთი საკითხი / მ.ლეკვეიშვილი -- ეზოსმოძღვარის ინსტიტუტის შესახებ / ივ.სურგულაძე -- საქართველოს სსრ სისხლის სამართლის კანონმდებლობის სრულყოფის საკითხები / ბ.ფურცხვანიძე -- სახელმწიფო სავაჭრო ორგანიზაციებსა და საწარმოების სამართლებრივი მდგომარეობა / ლ.ჯომარჯიძე -- აკაკი წერეთლი სამართლისა და სამართალწარმოების შესახებ / ვ.მეტრეველი -- ლ.პეტრაჟიცკი იურიდიული ფაკულტეტებისა და უმაღლესი სკოლის დიქტატის შესახებ / ს.ჯორბენაძე -- სოციალიზაციის დონეების შესახებ / შ.აბზიანიძე -- პირადი სახელისა და პირველი პირის ნაცვალსახელის ურთიერთმიმართება თვითცნობიერების ონტოგენეტიკურ ჩამოყალიბებაში / ნ.ადამაშვილი -- დაკვირვების უნარის განვითარება ადეული ასაკის ბავშვებთან / რ.ახობაძე -- სიტყვის ბგერითი მხარისა და მნიშვნელობის ურთიერთშესატყვისობის მნემური ღირებულება / ა.ბაინდურაშვილი -- რუსული ენის ფლობის დონის განსაზღვრის ტექსტი / გ.კეჩხუაშვილი -- სენსორული სიტუაციის განმაწყიბელი გავლენა ობიექტის აღქმაზე / გ.ქირია -- მსახიობის სასცენო გარდასახვის უნარის რაოდენობრივი საზომის დადგენისათვის / მ.მაჩაბელი და სხვა -- სწავლის მოტივაციური ფაქტორები მოსამზადებელი კლასის მოსწავლეებთან / თ.მუსერიძე -- წარმოსახვითი განწყობის შემუშავება სკოლამდელ ასაკში / რ.ნათაძე -- ასიმილაციისა და კონტრასტის ეფექტების კვლევა თვალისმოძრაობის რეაქციების რეგისტრაციის მეთოდით / ა.ოჩერაშვილი -- ხანმოკლე მესხსიერების ცნების საკითხისათვის / დ.ფარჯანიძე -- ხანმოკლემეხსიერების პროცესში მასალის გადამუშავების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ / დ.ფარჯანიძე -- ყრუ ბაცშვებთან აბსტრაქციისა და განზოგადების ოპერაციების თავისებურების საკითხებისათვის / მ.შენგელაია -- ჰუმანიზმი და სოციალისტური სახელმწიფო ხელისუფლება / გერჰარდ ჰაენი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სამართალი.ფსიქოლიდია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources