Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 31

Հայերի տեղային միությունը Արմե-Շուպրիա երկրում = Племенное объединение армян в стране Арме-Шуприа / Ս.Տ. Երեմյան.

Երեմյան, Ս.Տ. (ავტორი).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)-17461 გ.მელიქიშვილის კოლექცია 900001264328 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 59-74 Էջ.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: резюме на русском языке.
Տպվաձք
თემა: Հայոց պատմություն.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 31

Additional Resources