Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 11 დან 28

თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ 236: კიბერნეტიკა, გამოყენებითი მათემატიკა / მთავარი რედაქტორი: ე. ჭავჭანიძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.236 900001004356 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.236 900001004357 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.236 900001004358 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.236 900001004359 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.236 900001004360 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.236 900001004361 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.236 900001004362 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.236 900001004363 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.236 900001004364 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.236 900001004365 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 229 გვ.: ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1984.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი მიკროსქმების დიაგნოსტიკა წარმოების პროცესში / ნ.ქობულაძე -- არაწონასწორული პროცესების მოდელირება და ევოლუციის ინფორმაციული კრიტერიუმები / ნ.ბოკუჩავა -- სტრაციონალური განაწილების დამყარების სიჩქარის შეფასება გურის ორგანზომილებიანი თამაშის ერთ მოდიფიკაციაში / გ.ცერცვაძე -- ფირფიტების არაწრფივი თეორიის ერთი ამოცანის არსებობის შესახებ / ჯ.ფერაძე -- ტექსტების გამოკვლევა ერთგვაროვნებაზე ფიქსირებული ლინგვისტური ერთეულების მიმართ / ე.სიმონიშვილი და სხვა / დარეზერვებული წრედების პარამეტრული საიმედოობა / შ.ბებიაშვილი და სხვა -- მრავალმარშუტიანი კალენდრული დაგეგმვის ამოცანის ამოხსნის კომპლექსური ალგორითმი / ო.კვარაცხელია -- ჰიპოკამპის სხვადასხვა უბნების როლი გაქცევის რეფლექსსა და ემოციურ მეხსიერებაში / ს.ცაგარელი და სხვა -- კუნთის თითისტარას დეპრესიის კანონზომიერებათა დამოკიდებულება კონდიცირებული სტიმულის ხანგრძლივობაზე / ზ.მეტრეველი და სხვა -- წარმოების წლიური გეგმის შედგენის ალგორითმი / ა.ედიბერიძე -- ენერგოსისტემის ოპერატორის ფსიქოლოგიური თავისებურებანი და მათი გამოვლენის ზოგიერთი მეთოდი / ი.ფილიპაშვილი -- სიტუაციის როლი განწყობის ბუნების გამომჟღავნებაში / გ.ოდილაძე -- სიტყვის მარცვლოვანი სტრუქტურისა და მარცვლის ფონემატური სტრუქტურის ბუნების განსაზღვრა მათემატუკური მეთოდების გამოყენებით(ჩაჩნური სალიტერატურო ენის მასალაზე)/ ე.მიქელაძე -- სწავლების ერთი მოდელის შესახებ / რ.ხომერიკი -- კორელაციების გათვალისწინება კლასტერულ კომპონენტთა მეთოდში ბინარული შენადნობებისათვის / თ.გაჩეჩილაძე.
ეძღვნება ფიზიკური კიბერნეტიკის პრობლემური ლაბორატორიის ოცი წლისთავს.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
კიბერნეტიკა .
მათემატიკა .
პერიოდული გამოცემა .
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 11 დან 28

Additional Resources