Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.239 : მათემატიკა. მექანიკა.ასტრონომია / მთავარი რედაქტორი: ჯ. შარიქაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.239 900001004376 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.239 900001004377 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.239 900001004378 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.239 900001004379 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.239 900001004380 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.239 900001004381 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.239 900001004382 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.239 900001004383 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.239 900001004384 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.239 900001004385 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 216 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1983.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი სფერული განაწილება / ვ.ალშიბაია -- ფორმულები რიცხვით წარმოდგენათა რაოდენობისათვის დაყვანილი დადებითი კვატერნალური არადიაგონალური კვადრატული ფორმებით,რომლებიც ერთკლასიან გვარებს ეკუთვნიან / რ.ბერიძე -- ფორმულები დიოფანტეს წრფივი განტოლების და უტოლობის მთელ არაუარყოფით ამოხსნათა რიცხვისათვის / / ე.სამსონაძე -- რეგრესიის წირის შეფასების მაქსიმალური გადახრის ზღვარითი განაწილება / ე.ნადარაია -- ფასების კრებადობის შეხასებ კალმან-ბიუსის უწყვეტი სქემის დისკრეტული სქემებით აპროქსიმაციის დროს / ბ.დოჭვირი -- მასობრივი მომსახურეობის ბლოკირებული ორფაზიანი სისტემა შემავალი ნაკადის ცვალებადი ინტენსივობით / გ.არსენიშვილი -- ორფაზიანი ბლოკირებული მასობრივი მომსახურეობის სისტემა "s, S" წესის მიხედვით ცვალებადი შემავალი ნაკადი / გ.არსენიშვილი,ნ.ზაალიშვილი -- მატრიცული ბიავტომატები და სამკუთხა გამრავლება / ი.პერანიძე -- გამაგრებული- დაყრდნობილი მოქნილი წრიული რგოლის ღერძსიმეტრიული ღუნვა / ი.ზონენაშვილი და სხვა -- ჰოლომორფულ ვექტორთა ერთი ცალმხრივი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ მრავლადბმული არის შემთხვევაში / გ.კაპანაძე -- ჰილბერტის გაზოგაგოებული სასზღვრო ამოცანა რამოდენიმე უცნობი ფუნქციისათვის გადაადგილებებით / გ.კაპანაძე -- დატვირთული ექსენტრული სიხისტის წიბოს გავლენა მოქნილი წრიული ფირფიტის დეფორმაციაზე / ე.ბურდული -- მუდმივ და ცვალებადგამტარი კუმშვადი სითხეების არასტაციონალური მაგნიტოჰიდროდინამიკური სასაზღვრო ფენის ზოგიერთი ამოცანის შესახებ / ლ.აზმაიფარაშვილი -- მაგნიტოჰიდროდინამიკური სასზღვრო მიახლოებითი ამოხსნის შესახებ / ი.გრძელიძე -- სიბრტყის ორიენტაციის შესახებ / ე.იმერლიშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
მექანიკა.
მათემატიკა .
ასტრონომია .
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources