Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ. 240. : ქიმია. ბიოლოგია / მთავარი რედაქტორი: ლ. ნათაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.240 900001004386 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.240 900001004387 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.240 900001004388 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.240 900001004389 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.240 900001004390 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.240 900001004391 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.240 900001004392 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.240 900001004393 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.240 900001057708 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1983/ტ.240 900001057709 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 221გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1983.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი ალუმინის განსაზღვრა ბუნებრივ წყლებში ქრომაზუროლ S-ისა და არაიონოგენური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების გამოყენებით / ნ.არევაძე და სხვა -- ქიმიური ელემენტების წყალში ხსნადი და უხსნადი ფორმების თანაფარდობა საქართველოს მდინარეებში / ნ.გოლიაძე და სხვა -- ცირკონიუმისა და 1-(2-პირიდილაზო)-2-მაფტოლის კომპლექსების გამოკვლევა / ო.მანჯგალაძე და სხვა -- რკინის მიკრორაოდენობის განსაზღვრის ექსტრაქციულ-ფოტომეტრული მეთოდით / თ.მაცაბერიძე და სხვა -- ქიმიური ელემენტების ფაზათაშორის გადანაწილების შესახებ მინერალურ წყლებში ნალექწარმოქმნის დროს / გ.სუპატაშვილი -- ტრიეთილკალას ჰიდრიდის ურთიერთქმედება ვინილაცეტილენურ მესამედ სპირტებთან და მათ ეთერებთან / ს.ადამია და სხვა -- დიბუთილკალაქლორჰიდრიდის ურთიერთქმედება ვინილაცეტილენურ სპირტებთან და მათ მეთილის ეთერებთან / ი.გვერდწითელი და სხვა -- სილიციუმის და გერმანიუმის ჰიდრიდების ურთიერთქმედება არასიმეტრიულ აცეტილენურ დიოლებთან / / ი.გვერდწითელი და სხვა -- სილაფლუორენ-შემცველი მაღალმოლეკულური ნაერთების სინთეზი / / ი.გვერდწითელი და სხვა -- ზოგიერთი აცეტინელური დიამინოდისულფიდის კვატერნიზაციის პროდუქტების შესახებ ალკილ-და არილალკილბრომიდებთან / ნ.იაშვილი და სხვა -- აცეტილენური თიირანების ურთიერთქმედების შესახებ ზოგიერთ ბიოგენურ ამინებთან / ნ.იაშვილი და სხვა -- ტრიალკილსილანების და ტრიალკილგერმანების აციტბენზიტთან ურთიერთქმედების შესწავლა უშუალოდ სპექტრალურ აპარატში,იზომერული გარდაქმნები ჰიდროსილილირების პირობებში / დ.ოირამაშვილი -- ოზობუთილალილკარბონილის კონდენსაცია მ-კრეზოლთან და გვაიკოლთან ფოსფორმჟავას თანდასწრებით / ა.კახნიაშვილი და სხვა -- სილიცილის ალდეჰიდების ალკენილირება ეთილვინილკარბონილით ფოსფორმჟავას თანდასწრებგით / დ.ფარჯიკია დავ სხვა -- ზოგიერთი დიალკილ(არილ)დიქლორსილანების ურთიერთქმედება ალილისა და პროპალგილის სპირტებთან / ქ.ჩერქეზიშვილი და სხვა -- ε -კარბოლაქტამისა და ბის (დიეთილამინო)ფენილფოსფინის რეაქციის შესახებ / ლ.ხახანაშვილი და სხვა -- სამხედველო ქერქის ნეირონული აქტივობის მიკროელექტროდული შესწავლა ფოტოსტიმულაციის პირობებში / თ.იოსელიანი და სხვა -- მოტივაციურ-ემოციური ფაქტორის მნიშვნელობის საკითხისათვის გრძელვადიან მეხსიერებაში / თ.ნათიშვილი -- დაყოვნებული რეაქციის შესწავლის მეთოდიკისათვის / ს.ცაგარელი -- დეზოქსიალდონის მჟავების გავლენა ქერქის ელექტრულ ატივობაზე / ო.ახმეტელაშვილი და სხვა -- პოლიციკური ნახშირწყალბადების ვირთაგვას ღვიძლის ორგანოიდების ქოლესტერინთან ურთიერთქმედების შესასხებ in vivo და in vitro ცდებში / ვ.ახობაძე და სხვა -- არამეტაბოლიზებული 3,4- ბენზპირენის განაწილება ვირთაგვას ზოგიერთ ორგანოსა და ქსოვილში ქიმიური კანცეროგენეზის საწყის სტადიებზე / დ.გამრეკელი და სხვა -- ლიზოსომების მემბრანის ფუნქციონალური აქტივობასა და SH-ჯგუფების რაოდენობის ცვლილებებს შორის კავშირის შესახებ მათი ზეჟანგური ჟანგვის პროცესში / მ.გორგეზიანი და სხვა -- ვირთაგვას ღვიძლისა და მისი ორგანელების ნეიტრალური ლიპიდების რაოდენობის შესწავლა ნორმასა და ავთვისებიანი სიმსივნის ზრდის დროს რაოდენობის შესწავლა ნორმისა და ავთვისებიანი სიმსივნის ზრდის დროს / ო.ჯიშკარიანი -- მძიმე მეტალებისა (სპილენძის)და ჰიპეროქსის განმხოლოებელი და კომბინირებული მუტაგენური მოქმედების შესწავლა თეთრი თაგვების ძვლისტვინის უჯრედებში / მ.დევიძე -- სინესტროლის მუტაგენური აქტივობის შესწავლა / ნ.ჯანგულაშვილი და სხვა -- ქრომოსომათა შესწავლა ტყვიის ნიტრატის მოქმედების დროს ადამიანის პერიფერიული სისხლის ლიმფოციტების კულტივირების სხვადასხვა პერიოდში / ნ.წიქორიძე -- რეკომბინაციის შესასწავლად გენეტიკურად მარკირებული ხაზების გამოყოფა Saccharomyces paradosus-ში / ა.შათირიშვილი -- C 14 ნახშირბადის ჩართვა ვერხვის ფოთლების თავისუფალ ამინომჟავებში,შაქრებსა და ორგ.მჟავებში ნახშირორჟანგის საკომესაციიო პუნქტზე ფოტოსინთეზის დროს / ც.ძოწენიძე და სხვა -- გიბერელინის ტიპის ნივთიერებათა აქტივობა სხვადასხვა ინტენსივობით მზარდი სიმინდის ვეგეტაციურ ორგანოებში / ნ.ნემსაძე და სხვა -- რენტგენის სხივებით გავლენა თესლებზე თესვისწინა დასხივების გავლენა აზოტის სხვადასხვა ფორმისა და ცილის შემცველობაზე სიმინდში / ც.წერეთელი და სხვა -- მდ.მტკვრის ბაქტეოროლოგიური შესწავლისათვის / ნ.ჭიქაშუა და სხვა -- ინოკულაციის გავლენა ხანჭკოლის მარვვალში აზოტოვან ნივთიერებათა შემცველობაზე / გ.წილოსანი და სხვა -- სამეგრელოს ბაღჩის კულტურების რიზოსფეროს მიკოფლორის სახეობრივი შედგენილობის შესწავლის შედეგები (1974-1976 წწ.) / ვ.იმერლიშვილი -- სამეგრელოში გავრცელებული სამკურნალო მცენარეები / ზ.შენგელია -- პლაზმურ მემბრანაში იონთა ტრანსპორტირების ფოტოქიმიური მექანიზმების შესახებ / რ.ხომერიკი და სხვა -- ეკოლოგიის პრობლემები აკად.ს.შვარცის შრომაში / გ.ქაჯაია -- იმუნიტეტის ჰუმორალური სისტემის აქტივობის ცვლილებების შესწავლისათვის ონტოგენეზში / ნ.ფორაქიშვილი -- მწვანე პლანქტონური წყალმცენარეების ერთობლივი კულტივირების ცდის შესწავლა / ვ.ფიოდოროვი.
თემა: ქიმია.
ბიოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources