Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

საქართველოს ეკონომიური ისტორია = Экономическая история Грузии : წიგნი მეორე ; ივ. ჯავახიშვილი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-57205 900000738711 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 708 გვ. : სურათებით.
  • გამოცემა: მეორე, ახლად დაწერილი გამოცემა.
  • გამომცემლობა: ტფილისი : ფედერაცია , 1934.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი წინასიტყვაობა -- შემოკლებული და ქარაგმიანი სიტყვებისა და სათაურების განმარტება -- მემინდვრეობა -- შესავალი: პარკოსან მარცვლეულობის კულტურაზე საქართველოში ზოგადად -- წყაროებში დაცული ზოგადი ცნობები ძველ და თანამედროვე საქართველოში გავრცელებულ პარკოსან მარცვლეულთა შესახებ -- ცერცვი და ცერცვნაირნი -- ოსპი -- ჴნდური და ჴდურნაირნი -- ძაძა -- ლობიოს შესახებ არსებული ლიტერატურა -- ლობიოს კლასიფიკაცია და მის ჯიშ–სახესხვაობათა ქართული ხალხური სახელები -- ლობიოს საქართველოში არსებული სახელების ანალიზი და ნამდვილი მნიშვნელობა -- ლობიოს სადაურობის პრობლემა ზოგადად და საქართველოში -- მაშა–ცერცვი, მაშა–ლობიო -- ბაკლა, ანუ ვირგლა -- უგრეხელი -- პარკოსან მარცვლეულთა კულტურის ზოგადი საკითხები ძველ საქართველოში -- მოსავლის აღება და დაუნჯება: მოსავლის აღება - ნამკალის ერთეულები -- კალოობა -- მკისა და ლეწვის ტექნიკური საშუალებანი და იარაღები -- მარცვლეულის მოსავლის გამოყოფა და დაუნჯება -- მემტილეობის, მეხილეობისა და მევენახეობის ზოგადი საკითხები: ბოსტნისა, ბაღისა და ვენახის სახელები დროთა განმავლობაში -- მებაღეობის კულტურის მოკლე მიმოხილვა უცხოეთში -- საქართველოს მებაღეობის კულტურის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა -- მტილ–სამოთხისა და ბაღ–წალკოტის მოვლა–პატრონობის ორგანიზაცია -- მიადაგთმცოდნეობის საგანძური და დონე ძველ საქართველოში -- საქართველოს მებაღეობის ძველი კულტურის ინტენსივობის მაუწყებელი ზოგადი ცნობები -- მტილეულ–ხილის მოყვანის ორგვარი დანიშნულება და დროის მიხედვით შედარებითი ღირებულება -- მცენარეების რიცხვრობრივი ერთეულების სახელები -- მემტილეობა ანუ მებოსტნეობა: ბოსტნეულობის მნიშვნელობა ძველ საქართველოში -- წყაროთა ზოგადი ცნობები ძველ საქართველოს მებოსტნეობის შესახებ -- ქართველ მთოელთა შორის გავრცელებული მწვანილ–მხალი -- ბოსტნეულის ჯგუფები -- მტილეულის I ჯგუფი: მხალი: მჟაუნა, ღვალო და მათი ჯიშები საქართველოში -- ასპანახი, ანუ ისპანახი -- ჯიჯლაყა, ანუ თვითმავალა -- მოლოქი, ბალბა, ბოდერია -- კატკატოჲ, მსუქანა, დანდური, უკვდავა -- სატაცური -- სცინტრი და მისი რაობა -- არ ჯაკელი -- კომბოსტო -- მემტილეობის II ჯგუფი: ძირხვენელი, ანუ მდელო: სტაფილო -- ჭარხალი -- ბოლოკი -- ბოლოკა, თალგამი და მხალ–თალგამა -- მემტილეობის III ჯგუფი: მწვანილი და სანელებელი: ყრდელი, ანუ სალათი და მისი სხვადასხვა სახეობა ძველ საქართველოში -- ნიორი, ხახვი, პრასა და ღანძილი -- დიყა და დუცი -- ჭყიმა, ანუ ჩალამბარა -- ძირაკი, ანუ ზირა და კვლიავი, ანუ კვლია -- ცერეცოჲ და ანისული -- კამა -- სონიჯი -- ქინძი -- ოხრახუში -- ნიახური -- ტეგანი და ტარხუნა -- ქონდარი -- პიტნაკი -- მდოგვი -- მემტილეობის მე–IV ჯგუფი: ხმილი: კიტრი -- ნესვი -- მელსაპეპონი, ანუ საზამთრო -- კვახი -- მარწყვი -- ბადრიჯანი -- ქართული მემტილეობის ზოგადი ვითარება ზემოხსენებული ცნობების მიხედვით -- მევენახეობა: შესავალი. მევენახეობა–მეღვინეობის მნიშვნელობა საქრთველოსთვის: ვაზის ქართ ული ზო გადი სახელები საუკუნეთა განმავლობაში -- ვაზთამცოდნეობის ძველი ქართული ტერმინოლოგია -- ვაზის დაყენება–გაშვების სხვადასხვა წესი და ამის ძველი ქართული ტერმინოლოგია -- ვაზისა და ვენახის გაშენება -- დაბლარი ვაზის საყრდნობი და მისი სხვადასხვა სახელების მნიშვნელობა -- ვაზის მოვლა -- დაბლარი ვაზის ასარვა, ანუ შესარვა და დაკავება: შეკონვისა და შეყელვის რაობა -- მევენახეობის გაბარონებული წესი და ინტენსივობა ძველ საქართველოში -- მევენახეობის ტექნიკის დონე ძველ საქართველოში: ვზის გასხვლისა და მოვლის პრინციპები -- მევენახეობის წინაპარის, ველური ვაზის, გავრცელებულობა უძველეს ხანაში და თანამედროვე მსოფლიოში -- კულტურული ვაზი უცხოეთში და იქაური მევენახეობის მოკლე მიმოხილვა -- კავკასიისა და საქართველოს ამპელოგრაფიის მნიშვნელობა -- კავკასიისა და საქართველოს ამპელოგრაფიული მწერლობის ზოგადი მიმოხილვა და შეფასება -- საქართველოს სხვადასხვა თემში შერჩენილი ყურძნის ჯიშების ამპელოგრაფია -- საქართველოში გავრცელებული ყურძნის ჯიშების საერთო რიცხვი, მათი კლასიფიკაციის ზოგადი პრინციპები და შეგროვებული ცნობების ეკონომიური ისტორიისათვის გამოყენების შესაძლებლობის პირობები -- ვაზ–ყურძნის ჯიშების სახელების კლასიფიკაცია: ამპელოგრაფიული თვისების გამომხატველი ვაზ–ყურძნის ჯიშ–სახესხვაობათა ქართული სახელების ჯგუფი -- ყურძნის ჯიშების სამეურნეო დანიშნულების მაუწყებელი სახელები -- ვაზ–ყურძნის ჯიშ–სახესხვაობათა სადაურობის მაუწყებელი სახელების ჯგუფი -- ყურძნის ჯიშების საერთო რიცხვი და თვითეული მათგანის გავრცელებულობის არე საქართველოში -- საქართველოში გავრცელებული ყურძნის ჯიშების ხნიერების განსაზღვრა -- მევენახეობის მოკლე მიმოხილვა სომხეთსა და ალბანეტში, ისევე როგორც არან–შირვან–შაქში -- საქართველოს მევენახეობის ზოგადი საკითხები და საერთო შეფასება: ყურძნის ჯიშების შედარებითი ეკონომიური მნიშვნელობა საქართველოს მეურნეობისათვის -- ძველი საქართველოს მევენახეობის საერთო შე ფასება და საბოლოო დასკვნა -- საძიებლები: საკუთარ სახელთა საძიებელი -- გეოგრაფიული სახელთა საძიებელი -- ტერმინების საძიებელი -- შემჩნეული კორექტურული შეცდომების გასწორება.
თემა: ეკონომიური ისტორია > საქართველო.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources