Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.249 არქეოლოგია. კლასიკური ფილოლოგია. ბიზანტინისტიკა / მთავარი რედაქტორი: რ. გორდეზიანი; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.249 900001004470 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.249 900001004471 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.249 900001004472 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.249 900001004473 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.249 900001004474 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.249 900001004475 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.249 900001004476 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.249 900001004477 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.249 900001004478 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1984/ტ.249 900001004479 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 524 გვ. ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1984.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი Классики марксизма-ленинизма и античная культура / Н.С.Гринбаум -- Нвооткрытый античный памятник из с.Агаиани / Н.Г.Мирианашвили -- Городище античной епохи Дзалиса / А.Б.Бохочадзе -- "ბელდამის"მხატვრის სახელოსნოს შაბლონურორნამენტიანილეკითოსები ფიჭვნარიდან / თ.სიხარულიძე -- Некоторые ближневосточные параллели к грузинскому народному сказанию об Амиране / И.Г.Шенгения -- Община в поемах Гомера / Ю.Б.Андреев -- ბგერათმონაცვლეობის ძირითადი ტიპები წინაბერძნულსა და ქართველურში / რ.გორდეზიანი -- Античные о пифагеройском методе исследования / И.Г.Гараканидзе -- ანტიგონეს სახის ინდივიდუალობისათვის სოფიკლესთან / ქ.ნადარეიშვილი -- გმირის ინდივიდუალიზაციის პრინციპები მენანდრეს "სამოსელ ქალში" / მ.ფხაკაძე -- Медея и Язон в римской литературе / Ц.Б.Гигаули -- აპულეიუსის "მეტამორფოზების" კომპოზიციური ორგანიზაციის საკითხები / ნ.ჭავჭავაძე -- Взаимосвязь бизантийских древнегрузинских и болгарских средневековых традиций во фресках костницы Бачковского монастеря / Э.Бакалова -- დავით ანჰახტი და ბოციუსი / მ.მაჭავარიანი -- Вопрос по функции в комментарях школи Аммония / Т.И.Дилидзе -- ამონიოს ჰერმიასის სკოლის ლოგიკურ კომენტართა რეცეფციისათვის ბიზანტიურ ფილოსოფიაში / თ.დოლიძე -- დიდი დომენსტიკოსის თანამდებობა XI ს. ბიზანტიური მასალების მიხედვით / ი.ნოდია -- Учение Аристотелия о времени и его рецепция в философии И.Петрици / Г.В.Тевзадзе -- ტერმინი "ნათლის-ცემა" და მისი ბერძნული შესატყვისი / ნ.მახარაძე -- Eurnee E.J.Die wichtigsten konsonantischen des Vorgriechschen mit einem Appendix den Vokalismus / Н.Н.казанский -- Thesaurus linguae Etruscae / P.Б.Гордезиани -- Christoh Trilse,Antike und Theater heute / ნ.ტონია -- Theo Kobusch.Studien zur Philosophie des Hierokles von Alexandrien / Г.В.Тсвзадзе -- З.А.Покровская,Античный философский эпос / А.В.Рчеилишвили -- А.Л.Алексидзе, Мир греческого рышарского романа (XIII-XIV вв) / Г.Г.Литаврии.
მის სახელს შთამომავლობა შეინახავს (აკადემიკოს სიმონ ყაუხჩიშვილის ხსოვნას).
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
არქეოლოგია .
ფილოლოგია .
ბიზანტინისტიკა .
გეოლოგია .
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources