Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.255 : ფსიქოლოგია.სამართალი / მთავარი რედაქტორი: გ. კეჩხუაშვილი; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
მესამე კორპუსის სამკითხველო დარბაზი 159.9+34(062.552) ფ–97 900001456516 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.255 900001004533 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.255 900001004534 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.255 900001004535 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.255 900001004536 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.255 900001004537 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.255 900001004538 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.255 900001004539 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.255 900001004540 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1986/ტ.255 900001004541 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 175 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1986.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ძღვნება დიმიტრი უზნაძის დაბადების 100 წლისთავს.
სარჩევი ყოველდღიურ ყოფაში მოქმედი პირადი სახელები და მათი გავლენა პიროვნების თვითცნობიერებაზე (ქართველური სახელების,მასალის მიხადვით) / ნ.ადამაშვილი -- განწყობის თეორიის ერთი პოსტულატის შესახებ / ა.ბაინდურაშვილი -- პიროვნების ემოციური რეგულაციის თავისებურებანი და მიოკარდიუმის ინფარქტის გენეზისის პრობლემა / მ.გედევანიშვილი -- პიროვნების ინდივიდუალური ტემპის როლი მუსიკალური ნაწარმოების ტემპო-რიტმის აღქმის პროცესში / რ.ესებუა -- ქართული ენის ლექსიკის ანალიზი / მ.კაკიაშვილი -- განწყობისა და ემოციის ურთიერთდამოკიდებულების საკითხისათვის / გ.მჭედლიშვილი და სხვა -- მეხსიერების მთლიანპიროვნული ბუნების საკითხისათვის / დ.ფარჯანაძე -- სენსომოტორული კორექციის ორგანიზაციაში განწყობის როლის საკითხისათვის / გ.ქირია -- რწმენა და ცოდნა (სუბიექტურ და ობიექტურ ალბათობათა შორის დამიკიდებულების დადგენის საკითხისათვის) / ჯ.ყვავილაშვილი -- სწავლების პროცესში ფორმულების დამახსოვრების შესახებ / რ.ხომერიკი და სხვა -- ეთნიკური ფაქტორის გათვალისწინებისათვის დანაშაულის ჩადენისა და მისი თავიდან აცილების საქმეში / მ.კეკელია -- XVII-XVIII საუკუნის რუსეთში საიდუმლო პოლიტიკური ძებნის აღმოცენებისა და განვითარების საკითხისათვის / მ.კობახიძე -- ბექა-აღბუღას სამართლის წიგნის ორი ადგილის გამო / ი.სურგულაძე -- "ორმაგი"ანუ "შერეული" ზარალის შესახებ თანამედროვე დანაშაულში / შ.ფაფიაშვილი -- საბჭოთა სახელმწიფოს სამართალსუბიექტობის ზოგიერთი საკითხი / რ.შენგელია -- სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა ღიად / დ.ცინცაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი .
ფსიქოლოგია.
პედაგოგოკა.
სამართალი.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources