Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ. 256 : ქიმია / მთავარი რედაქტორი: გ. სუპატაშვილი; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1987/ტ.256 900001004544 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1987/ტ.256 900001004545 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1987/ტ.256 900001004546 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1987/ტ.256 900001004547 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1987/ტ.256 900001004548 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1987/ტ.256 900001004549 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1987/ტ.256 900001004551 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1987/ტ.256 900001004553 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1987/ტ.256 900001004554 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 94 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1987.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი მეცნიერულ მასალებში ალუმინის ფოტომეტრული განსაზღვრა ქრომაზუროლ S-ით სინთანულ dc -10-ის თანაობისას / ნ.არავაძე და სხვა -- ბუნებრივ წყლებში მეტალების მიგრაციის ფორმების განსაზღვრის შესახებ / ი.გვერდწითელი -- თალიუმშემცველი ზოგიერთი ნაერთის სინთეზი გრინიარის რეაქციით და თალიუმის უსუალო შეყვანით ნახშირბად ბმასთან / მ-კრეზელის ალკილირება 1-ვინილციკლოპეტანოლ 1-ით / გ.ღლონტი -- ფენოლის კატალიზური ალკილირება მეთილფენილვინიკლარბინოლით / გ.ღლონტი და სხვა -- β-ქლორეთილვინილის ეთერის ურთიერთქმედება სილიციუმისა და გერმანიუმის ზოგიერთ ჰიდრიდთან // თ.გუნცაძე და სხვა -- სალიცილის ალდეჰიდის ალკილირება დიმეთილ და ფენილვინილ კარბონოლებით ფოსფორმჟავას თანდასწრებით / დ.ფარჯიკია და სხვა -- თანაქვეჯგუფის ელემენტების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების დამიკიდებულება-აღნაგობაზე / ვ.კაციტაძე -- ორგანული ნაერთების ჩაწერის ალგებრული მეთოდი / ნ.გვედწითელი და სხვა -- პოლიორგანოსილოქსანების სინთეზი-მეთილ და ფენილსილსექვიოქსანური ოლიგომერების ანიონური პოლიკონდენსაციური თანაპოლიმერიზაციით / მ.ქარჩხაძე და სხვა -- თიენილშემცველი აცეტოქსიორგანოსილანების და მათ საფუძველზე ორგანოსილქსანების სინთეზი / ე.მაქარაშვილი და სხვა -- არომატული ნახშირწყალბადების ნარევის დაყოფა ხეკორძულას ხეობის ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის გამოყენებით / მ.კობიზე და სხვა -- ტყვია საქართველოს ბუნებრივ წყლებში / ჟ.გურჯია და სხვა -- ღრუბლებზე აქტიური ზემოქმედების შედეგად გარემოს გაბინძურების შესწავლისა და შეფასების მეთოდები / გ.სუპატაშვილი და სხვა -- მასალები კავკასიის მყინვარების ჰიდრიქიმიაში / გ.სუპატაშვილი -- კალიუმის ტუტის გამოყენებით მეორადი და მეორად-მესამედი აცეტილენური ɣ - გლიკოლების სინთეზი და მათი თვისებები / შ.მიქაძე -- ელემენტების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების დამოკიდებულება მათი ატომური აღნაგობის სპეციფიურობაზე / გ.კაციტაძე -- იონიზაციის პოტენციალთა გამოსათვლელი კორელაციური ფორმულები I-II პერიოდის ელემენტთათვის / / ვ.კაციტაძე.
თემა: ქიმია.
ბიოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources