Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 20

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 75-ე სამეცნიერო სესია: მასალები: 2016 წლის 20-23 დეკემბერი / რედაქტორები: ავთანდილ არაბული, თამარ ვაშაკიძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

არაბული, ავთანადილ. რედაქტორი. (ავტორობით). ვაშაკიძე, თამარ. რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-301436 900001767081 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301437 900001767080 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301438 900001767079 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-301439 900001767078 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 2-525889 900001767076 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 2-525890 900001767077 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 81 ა-82 სდ-138875 900001767075 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 81 ა-82 სდ-138876 900001767082 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი F-95806 900001767083 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 81 ა-82 რდ(II) 900001767084 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 98 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: [გ.გ.], 2016.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ეძღვნება ინსტიტუტის 75 წლისთავს.
სარჩევი სვანური ენის შესწავლის სათავეებთან / ი. ჩანტლაძე -- მედიოაქტივისებრი გარდამავალი ზმნების შესახებ / მ. სუხიშვილი -- არის თუ არა "მართვა" აფხაზურში? / ნ. მაჭავარიანი -- პრედიკატული განზაზღვრებისა და ზმნა-შემასმენელის შესიტყვების საკითხიას თაობაზე / თ. ბურჭულაძე -- წოვათუშურ-ქართული ბილინგვური დისკურსის ფონეტიკური მახასიათებლები / ქ. გიგაშვილი -- მან ნაცავალსახელის ფუნქციისათვის (დიალექტურ მონაცემთა მიხედვით) / ნ. სურმავა -- ბასკურ-კავკასიური მორფოლოგიური შეხვედრები (ნაცვალსახელი) / მ. ჩუხუა -- ქართ. ცალ-ის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდე (ქართ. ცალ-ი და ცერ-ი) / მ. ღლონტი -- ზმნათა უღლების ტიპების შესახებ ჩეჩნურში / რ. ფარეულიძე -- მეგრული მწყემსური ლექსიკიდან - მატყლი და მასთან დაკავშირებული ლექსიკა / მ. ბუკუა -- "ტყუილის" მნიშვნელობის სინონიმური წყვილები და წყვილები "ვეფხისტყაოსანში" / ნ. ჭოხონელიძე -- ფუძეგაორკეცებული სახელები კნინობით-დამცირებული ფუნქციით / ნ. ჭუმბურიძე, მ. კიკონიშვილი -- პრაგმატული შევიწროების ტენდენცია, როგორც ახალი სინონიმური წყვილის საფუძველი / მ. ჩაჩანიძე, ნ. რაზმაძე -- ხოლო და -თი ნაწილაკიან არსებით სახელთა ბრუნების საკითხები ზანურში / მ. ჯღარკავა -- დამატებანი ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის / ლ. კელაურაძე -- ხმოვნით დაწყებული ერთმარცვლიანი ფუძეების ანალიზისათვის ლეზგიურში / მ. თეთრაძე -- მეჯუდის ხეობის ზემო წელის ონომასტიკური მასალები / ნ. ოთინაშვილი -- წმინდა გიორგის სვანური და მეგრული სახელების წარმომავლობისათვის გარეენობრივი ფაქტორების გათვალისწინებით / ნ. ხოჭოლავა-მაჭავარიანი -- ხარისხის ორგანული წარმოების სისტემური ისტორიული ცვლილებისათვის / ა. არაბული -- ნათესაობის აღმნიშვნელ ტერმინთა მრავლობითი რიცხვის წარმოება სვანურში / ე. გაზდელიანი -- ტერმინ ინფერენციის განმარტებისათვის "აქტუალურ ლინგვისტურ ცნება-ტერმინთა ლექსიკონში" / ქ. მარგიანი-სუბარი -- სულხან-საბა ორბელიანის "ქართული ლექსიკონი" "ივ. ჯავახიშვილის ბიბლიოთეკიდან" / ს. ომიაძე -- ინტერნეტენა, როგორც უმწერლებო ქართველური ენებისა და დიალექტების შენარჩუნება-განვითარების ფაქტორი / ნ. ჯორბენაძე -- ალბანეთის მათავარეპისკოპოსის - იერემიას მოღვაწეობის დათარიღებისათვის / რ. ლოლუა -- აფრიკატიზაცია-დეზაფრიკატიზაციის საკითხისათვის ცოლორულ მეტყველებაში / მ. საღლიანი, ნ. შავრეშიანი, ლ. გიგლემიანი -- აღმოსავლური წარმომავლობის ანთროპონიმები ოდიშის სამთავროში (XIX ს-ის საოჯახო სიების მიხედვით) / გ. ჯღარკავა, ი. კეკელია -- მეგრული ზისხირ-ი, ლაზური დიცხირ-ი // დიცხი-ი "სისხლი" ლექსემების შემცველი იდიომებისათვის / ე. შენგელია -- თანამდებობის სიტყვის ისტორიისათვის / ნ. ხახიაშვილი -- მცენარეთა იმერული სახელწოდებები და ამ სახელთა იზოგლოსები / გ. გვანცელაძე -- ორმაგი უარყოფისათვის თანამედროვე ქართულში / მ. ლაბარტყავა -- მრავალწერტილი ანა კალანდაძის პოეზიაში / გ. გოგოლაშვილი -- ინტერფიქსის ადგილი აფიქსთა სისტემაში / ტ. გურგენიძე -- მა- პრეფიქსული წარმოებისათვის სვანურში / რ. ჭკადუა -- *ი ხმოვნის რეკონსტრუქციისათვის ნახურ და დაღესტნურ ენებში / ნ. არდოტელი -- "კურ" ძირის ეტიმოლოგიისა და სიტყვათველის შესახებ ქართულსა და სომხურში / მ. რობაქიძე -- ენობრივი პოლიტიკა - დეფინიციები, ტიპები / თ. ლომთაძე -- არაიდენტური ა+ე ხმოვანთკომპლექსის ელიზიისათვის სვანურში / მ. საღლიანი -- დაახლოებითი რიცხვითი სახელი მეგრულ-ლაზური ენის მეგრულ დიალექტში / ც. ჯანჯღავა -- -მე ნაწილაკიან ნაცვალსახელთა მართლწერისათვის თანამედროვე ქართულში / თ. ტეტელოშვილი -- აფხაზურ-აბაზურ აფიქსურ მორფემათა ფონემატური სტრუქტურა. II. აბაზური მორფემები / ნ. ფონიავა -- წოვათუშურის თანამედროვე მდგომარეობა და ენის გაცოცხლების მექანიზმები / დ. კაკაშვილი -- მცენარეთა აღმნიშვნელი ლექსიკის შესახებ ადიღეურში / კ. მითაგვარია -- საკუთარ სახელთა ბრუნება ზანურში / ს. ბერულავა --
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ენათმეცნიერება.
სამეცნიერო სესიები.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 20

Additional Resources