Catalog

Record Details

Catalog Searchთსუ სამართლის მიმოხილვა = TSU Law Review: სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი: №1, 2016 : სპეციალური გამოშვება / მთავარი რედაქტორი: გიორგი ამირანაშვილი; აღმასრულებელი რედაქტორი: მარიკა დუმბაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი. თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8672/2016/№1 900001766194 Stacks ხელმისაწვდომია -
იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა 34 თ-11 900001766195 Stacks ხელმისაწვდომია -
იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა 34 თ-11 900001766196 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 2449-268X
  • ფიზიკური აღწერილობა: 212 გვ.
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: მერიდიანი, 2016.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი კონფერენცია - ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირის ქმედუნარიანობა - კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ევროპეიზაცია -- საჯარო მოხსენება -- სტუდენტური მოხსენებები -- წიგნის რეცენზია.
მთავარი რედაქტორისაგან / გიორგი ამირანაშვილი -- მილოცვის წერილი / ირაკლი ბურდული -- წინასიტყვაობა / ვიქტორ ყიფიანი -- წინათქმა / ანდრეა ბორონი -- ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირის სამართალსუბიექტობა / ბესარიონ ზოიძე -- ფსიქოლოგიური საჭიროების მქონე პირთა მიმართ ევროპის ქვეყნების მიდგომები და საკანონმდებლო რეგულაციები / თამარ კუპატაძე -- ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირების დეინსტიტუციონალიზაციის სამართლებრივი და სოციალური ასპექტები/ დავით ღოლიჯაშვილი, ნანა ედიშერაშვილი -- ფსიქოლოგიური საჭირობის მქონე პირთა ღირსების დაცვა ჰუმანური მოპყრობის ჭეილში / მარიკა დუმბაძე -- მეურვეობისა და მხარდამჭერის ინსტიტუტების ურთიერთმიმართება ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირის უფლებებთან დაკავშირებით / სესილი ქადარია, ნატალია ახალაძე -- მეურვის მიერ უფლების ბოროტად გამოყენება, როგორც სამეურვეო პირის უფლების უარყოფის საფრთხე/ მეგი დიასამიძე -- ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა ქორწინების უფლება - სამართალსუბიექტობის შინაარსის გაფართოების ტენდენცია / რევაზ დეკანოსიძე, ეთო რუხაძე -- მხარდაჭერის ინსტიტუტი - ნოვაცია ქართულ სამოქალაქო სამართალში / ხატია ზუხუბაია -- ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა უფლებების სამართლებრივი დაცვა და საკანონმდებლო ხარვეზები / თამაზ მჟავანაძე -- კერძო სამართლის ნორმების ფუნქციური კლასიფიკაციის მნიშვნელობა სამოქალაქო დავებზე გადაწყვეტილების მიღებისას / მზია თუდუა -- სამართლიანობა, როგორც სამართლის ღირებულებითი მასშტაბი / მარიამ ფირცხალაიშვილი -- პირადი (არაქონებრივი) უფლებების ხელყოფის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (მნიშვნელოვანი განმარტებები) / ნათია გამხიტაშვილი -- ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობის სადავო საკითხები / შოთა მახათაძე, ნინო თედეშვილი -- უწყებრივი ქვემდებარეობისა და განსჯადობის პრობლემა ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში(სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა) / სალომე კალაიჯიშვილი -- "საქართველოს შრომის კოდექსის კომენტარის" ქართულენოვანი თარგმანი / ანდრეა ბორონი.
თემა: სამართალი.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources