Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 3

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება = Ibero-caucasian linguistics = Иберийско-кавказcкое языкознание : ჟურნალი : ტ. 45 / მთავარი რედაქტორი : ვაჟა შენგელია ; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-506/2017/ტ.45 900001785659 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-506/2017/ტ.45 900001785660 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-506/2017/ტ.45 900001785661 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-506/2017/ტ.45 900001785662 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-506/2017/ტ.45 900001785663 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-506/2017/ტ.45 900001785664 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-506/2017/ტ.45 900001785665 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-506/2017/ტ.45 900001785666 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8714/2017/ტ.45 900001785658 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა /2017/ტ.45 900001785657 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-6572
  • ფიზიკური აღწერილობა: 254 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : [თსუ-ს გამომცემლობა], 2017.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
სარჩევი ქართულიდან ნასესხები ლექსიკის ფონეტიკური და მორფოლოგიური ადაპტაციისათვის ბეჟიტურ ენაში / ნ.არდოტელი -- ქართველურ-აფხაზური ენობრივი შეხვედრები - ზედსართავი სახელი / მ.ბუკია -- პრედიკატული განსაზღვრებისა და ზმნური შესიტყვების საკითხის თაობაზე / თ.ბურჭულაძე -- ალა, - ელა, - ზმნისწინათა სემანტიკური კომპონენტები მეგრულსა და ლაზურში / რ.გერსანია, ნ.ახალაია -- "ხალიჩა"ქართულ ფრაზეოლოგიზმებში / თ.გუჩუა -- ერთი სახის თანხმოვანფუძიან სახელთა მართლწერისათვის / თ.ვაშაკიძე -- მორფემათა მიჯნის ფომოტაქტიკა ლეზგიურში. I. თანხმოვანთკომპლექსების კლასიფიკაციისათვის / მ.თეთრაძე -- სიტყვაწარმოების შესახებ წოვათუშურ ენაში / დ.კაკაშვილი -- ორმაგი უარყოფისათვის თანამედროვე ქართულში / მ.ლაპატყავა -- სისინა და შიშინა თანხმოვნები კავკასიის ალბანურში და მათი შესატყვისები მონათესავე ლეზგიურ ენებში / რ.ლოლუა -- ენობრივი პოლიტიკა - დეფინიციები და ტიპები / თ.ლომთაძე -- ქართველ ებრაელთა ინსტონაციისათვის / თ.ლომთაძე, ც.ჯანჯღავა -- შა/ჭ ბგერათფარდობისათვის აფხაზურსა და ქართულში / ნ.მაჭავარიანი -- ბრუნვათა სისტემა ქართულ ჟესტურ ენაში / თ.მახარობლიძე -- არაიდენტურ ა+ე ხმოვანთკომპლექსის ელიზიისათვის სვანური ენის დიალექტ-კილოკავებში / მ.საღლიანი -- აფრიკატიზაცია - დეზაფრიკატიზაციის ჩოლურულ მეტყველებაში / მ.საღლიანი,ნ.შავრეშიანი -- მან ნაცალსახელის ფუნქციურ-სემანტიკური დახასიათებისთვის (დიალექტურ მონაცემთა მიხედვით) / ნ.სურმავა -- "ყრმა პანტელეიმონის სასწაულის" ზოგიერთი საკვანძო სიტყვის პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობები / მ.სუხიაშვილი -- ლექსმა "სულის" შემცველი ქართველური და აფხაზური იდიომების შედარებითი ანალიზი / ნ.ფონიავა -- ქართ. ერთ-ისა და ქართ ცალ-ის ლექსიკურ - სემანტიკური ბუდისათვის / მ.ღლონტი -- კოდორული სვანური მეტყველების კვალიფიკაციისათვის / ი.ჩანტლაძე -- ქალები წარსულიდან: ქართული სალიტერატურო ენისადმი დამოკიდებულების პრობლემა / ი.ჩაჩანიძე -- უდებ-ი სიტყვის სემანტიკისათვის / ნ.ხახიაშვილი -- დო "და" კავშირიან სიტყათშეთანხმებათა შესახებ მეგრულში / ც.ჯანჯღავა -- დიალექტების სიცოცხლისუნარიანობისა და შემდგომი განვითარების ენობრივი ინდიკატორების შესახებ (ქართული ენის სამხრული დიალექტების მასალაზე დაყრდნობით) / ნ.ჯორბენაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ენათმეცნიერება.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 3

Additional Resources