Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 8

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე = Bulletin: ჟურნალი: ტომი 10, № 2 აპრილი-მაისი-ივნისი: 2016 / საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-431/2016/№ 2 ტ.10 900001785699 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8717/2016/№ 2 ტ.10 900001785698 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 0132-1447
  • ფიზიკური აღწერილობა: 197 გვ.
  • გამომცემლობა: Tbilisi: Georgian Academy Press, 2016.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი მათემატიკა--ინფორმატიკა--ფიზიკა--ფიზიკური ქიმია--ორგანული ქიმია--ელექტროქიმია--გეოფიზიკა--გეოლოგია--ენტომოლოგია--ფარმაკოქიმია--სამედიცინო მეცნიერებანი--ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებანი--ეკონომიკა--ხელოვნების ისტორია.
განზოგადებული ჩეზაროს საშუალოების ასიმპტოტური შეფასების შესახებ / თ.ახობძე, და გ.გოგნაძე -- sl(n)-ის ბიპარაბოლური ქვეალგებრების რეგულარული კოჰომოლოგიების შესახებ / ა.ელაშვილი და გ.რაქვიაშვილი -- ზაგრების ინდექსების მულტიპლიკაციური ვერსიები ქვედანაყოფების ოპერატორების მიხედვით / მ.აზარ და ა.ირანმანეში -- კეთილი და ბოროტი მათემატიკურ მატრიცებში / გ.გაბრიჩიძე -- ფერმი გაზის სტატისტიკური თერმოდინამიკა რელატივისტურ მძლავრ ელექტრომაგნიტურ ველში // ნ.ცინცაძე და სხვა -- აზიმუტალური კორელაციების ექსპერიმენტული შესწავლა პროტონების ან პიონების ჯგუფებს შორის P(C,Ta) and He(Li,C) დაჯახებებში 4,2;4,5 და 10 GeV/c ნუკლონზე იმპულსის დროს / ლ.ჩხაიძე და სხვა -- ჭავლების ჩაქობის ეფექტის შესწავლა ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში / ლ.აბასალაშვილი და სხვა -- ელექტრონი მაგნიტურ ველში შეზღუდული გეომეტრიის პირობებში / მ,.ელიაშვილი, გ.ციციშვილი -- ახალი ფაზი-ალბათური აგრეგირების ოპერატორი ინფორმაციული სისტემის იმპლემენტაციის მენეჯმენტის ამოცანაში / გ.სირბილაძე, ი.ხუციშვილი -- წყლის და ღვარცოფულ ნაკადებში გრძელი ერთგანზომილებიანი ტალღების გამოკვლევა / ო.ნათიშვილი -- სუმბიკრონული აეროზოლების კონცენტრაციის ყოველწლიური და სეზონური ვარიაციები და მათი კავშირი რადონის შემცველობასთან ქალაქ თბილისის მიწისპირა სასაზღვრო ფენაში / ა.ამირანაშვილი, ხ.ჩარგაზია -- ზოგიერთი მონაცემი ნალექდაგროვების სიჩქარის შესახებ / ფ.მაისაძე -- ზოგიერთი კარბონმჟავას მათემატიკურ-ქიმიური გამიკვლევა / ქ.გიორგაძე, მ.გვერდწითელი -- ჰექსამეთილდიმეთილენინდოლინო {4.5-ე} ინდოლინის ურთიერთქმედება აზოტოვან მჟავასთან / უ.კაცმაიერი -- ქიმიური ძმები მასალების პლასტიკურობის,დენადობის და მექანიკური რღვევის პროცესში / ა.გერასიმოვი, გ.კვესიტაძე -- ქიმიური ძმები ნანომასალების სისხლის ცვლილებაში / მ.ვეფვაძე -- კოლხეთის დაბლობზე მტკნარწყლიანი ტბორების სახეობების: Marsilea guadrifolia და Salvinia natans შესწავლისათვის / ბ. ბოლქვაძე, ი.მაჭუტაძე -- მცენარე ალოეს (Aloe aristata Haw.) სხვადასხვა ორგანოებში manoza - და N- აცეტილ-D-გლუკოზამინ-სპეციფიკური ლექტინების განაწილება და მათი ბიოქიმიური დახასიათება / მ.ვახანია, ნ.ალექსიძე -- უჯრედშიდა გლუკოზა ოქსიდაზის ინდუცირება უჯრედს გარეთ // ქ.მუსელიანი და სხვა -- ინტროდიცურებული ვაზის ჯიშების პოტენციალის შესწავლა / ლ.უჯმაჯურიძე და სხვა -- Bacillus-ების გამოვკინება კარტოფილის კოლორადოს ხოჭოს leptinotarsa decemlineata Say და ცქვლეფია ანუ მზომელას Erannis defoliria Clerrk პოპულიზაციებში საქართველოში / მ.ბურჯანაძე და სხვა -- სასოფლო-სამეურნეო ლიგნოცელულოზური ნარჩენების ფერმენტული ჰიდროლიზი გლუკოზამდე / რ.ხვედელიძე და სხვა -- ჩონჩხის გრძელი ძვლის დიაფიზის რეგენერაცია მის დაზიანებულ ნაწილში ოსტეოპლასტიკური მასალის "Easy-Graft CRYSTAL" -ის იმპლანტაციის შემდეგ / ა.კორენკოვი -- ანთიმოზ ივერიელი (ანთიმ იბერიელი). ახალი მოსაზრებანი მისი ცხოვრებისა და ბეჭვდითი საქმიანობის შესახებ / ნ.დურა - თანხმოვანთა სისტემების კონტრასტული ანალიზი: გერმანული, ინგლისური და ქართული ენების მასალებზე / ნ.კაპანაძე , გ.ყუფარაძე -- ჭეშმარიტების საკითხი გონის მეცნიერებაში / ნ,ბერძენიშვილი -- ცენტრალიზაციის ელემენტები საზღვარგარეთის ქვეყნების მუნიციპალურ სისტემებში შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი / ლ.ჩიხლაძე -- განძი ვანის ნაქალაქარიდან / დ.ახვლედიანი და სხვა -- დიალექტზე შექმნილი მხატვრული ლიტერატურის შესახებ / ა.სილაგაძე.
თემა: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.
მეცნიერება.
პერიოდული გამოცემა.
მათემატიკა.
ფიზიკა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 8

Additional Resources