Catalog

Record Details

Catalog Searchსაენათმეცნიერო ძიებანი: = Linguistic Papers : № 9, 1999 / მთავარი რედაქორი: გ.გოგოლაშვილი; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8721/1999/№9 900001785408 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 335 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: [გ.გ.], 1996.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა
სარჩევი ბიზნეს წერილი ერთაშორისი კომუნიკაციისას / მ.თევზაძე -- დისკურსიის ანალიზის მეთოდები / მ.გოგოლაძე -- საგნობრივ-ცნებითი ფაქტორი, როგორც სინონიმიის განსაზრვრის კრიტერიუმი / მ.აბალაკი -- შორისდებულთა სოციალური ფუნქციები ზეპირმეტყველებით დიქორსში / ნ.დარასელია -- რეფერენცია და იმპლიკაცია ავტორისეულ წიაღსვლებში / ი.პეტრიაშვილი -- თხრობითი დინამიკის მიმართება კოჰეზიაკოჰერენტულობასთან / ნ.დვალიძე -- ანდაზა, როგორც მაქსიმის დარღვევის ერთ-ერთი შემთხვევა / მ.რუსეიშვილი -- საინფორმაციო საგაზეთო სტატიატა ზოგიერთი ლინგვისტური თავისებურება / ე.ბალიაშვილი -- სიტყვის ესთეთიკურ-შემეცნებითი ფუნქცია უცხო ენების შესწავლისას ლ.ჯოხაძე -- ნაწილაკი წინადადების ინფორმაციული სტრუქტურის კომპონენტი / მ.შერაზადაშვილი -- ერთი სახის ურთიერთგანმსაზღვრელ წევრთა შესასებ / თ.ბურჭულაძე -- XVII საუკუნის რუსეთ-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობის ამსახველი მასალების ენობრივი შესწავლისათვის / მ.ალექსიძე -- სისინა სიბილანტთა შესატყუვისობანი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში / ნ.არდოტელი -- პალატარული სპირანტიზაციის პროცესის კვალი სვანურში / მ.ქურდიანი -- ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში / გ.ბურჭულიძე -- ფლექსურ მორფემანთა არანჟარების კანონზომიერებანი სახელის დეკლინაციის პროცესში / კ.გაბუნია -- სახელთა მრავლობითი რიცხვის აღნიშვნის საკითხისათვის ფრონეს ხეობის ქართლურში / მ.კობერიძე -- ზმნისწინის სიტყვაწარმოებვითი ფუნქცია ერთი და იმავე ზმნური ძირის ზმნურ და სახელზმნურ ფორმებში / ც.კვანტალიანი -- -ავ და -ამ თემის ნიშანი ზმნები I სერიის მწკრივებში ძველსა და საშუალ ქართულში / ი.ღუტიძე -- II თურმეობითის ერთი ფუნქციის შესახებ ახალ ქართულში / დ.ფხაკაძე -- სახელზნმა და სახელზმნური კონსტრუქციები ქართველ რომანტიკოსთა ენაში / მ.კობალაძე -- ინფინიტიური კონსტრუქციები ანტონ პირველის გრამატიკის ენაში / თ.უკლება -- ზოგიერთი კავშირისა და ნაწილაკის ხმარების თავისებურებისათვის ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლურში / ვ.სომხიშვილი -- ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის კომპონენტთა თავისებური განლაგებისათვის / მ.ლომაია -- ოდენ მეგრულის ერთი მაქვემდებარებელი კავშირის შესახებ / ვ.ახალაია -- თეიმურაზ II- ის ლექსიკიდან / ლ.გოზალიშვილი -- სიტყვა წითლის წარმომავლობისათვის ქართულში / ნ.ჭოხონელიძე -- " მხალ-, მჭად-, მჯიღ-, ძირთავის / ე.ჭკუასელი -- ახალი ეტიმოლოგიური მიდგომა გერმანიკული სიტყვისადმი / ა.მესხი -- წერითი მეტყველების განვითარების ლინგვისტური საფუძველი VII-VIII კლასებში / მ.ზანგალაძე -- მხატვრული ფორმის ანალოგიზაციის პრობლემა თარგმანში / ქ.ებანოიძე -- კავშირი ანდ: სემანტიკური და პრაგმატული თავისებურებანი თანამედროვე ინგლისურში ნ.ჩარკვიანი -- "Topic"-ის მახასიათებლები მიკლე ინფორმაციულ შეტყობინებაში / ა.ლაითაძე -- ინგლისური ზოონიმური ფრაზეოლოგიური ერთეულები და მატი ქართული შესიტყვებები / ნ.კოროშინაძე -- ქართულ-ინგლისური ბიბლიური ფრაზეოლოგიური ერთეულების სემანტიკური კვლევის პრობლემები / / თ.მდივანი -- გამოცანა, როგორც პარემიოლოგიური ფორმა და მისი დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები ქართულ და ინგლისურ ენებში / ლ.აბარამიშვილი -- ფრაზეოლოგიური ერთეული, როგორც არაპირდაპირი აზრის გამოთქმის ერთ-ერთი სახე / თ.კურტანიძე -- ავტორისეული და ფრაზეოლოგიური მეტაფორა / / თ.ნატროსვილი.
თემა: ენათმეცნიერება
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources