Catalog

Record Details

Catalog Searchსაენათმეცნიერო ძიებანი: = Linguistic Papers : № 12, 2002 / მთავარი რედაქორი: გ.გოგოლაშვილი; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი fპ-8722/2002/№12 900001785409 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 342 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: [გ.გ.], 2002.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა
სარჩევი ცოლ-ქმრის ურთიერთმიმართვებისა და ერთმანეთის მოხსენიების ქართული ტრადიციები / შ.აფრიდონიძე -- ორი კოგნიტური მეტაფორის შესახებ ქართულსა და ინგლისურში / მ.აღაია -- ტოპონიმ "ატკეჩილი"-სა და "ტრინკასერი"-ის ეტიმოლოგიისათვის / ნ.ახვლედიანი -- ნიკო მარის იაფეტური თეორია ენის წარმოშობის შესახებ / მ.ბაბუხადია -- დროულ-სივრცობრივ მიმართებათა თავისებურებები საინფორმაციო საგაზეთო სტატიებში / ე.ბალიაშვილი -- ერგატივის ნიშანთა გამოყენების კანონზომიერებანი თაბასარანულ ენაში / ც.ბარამიძე -- ტერმინ კურთხევის ეტიმოლოგიისა და სემანტიკისათვის / ნ.გაბულდანი -- პოლისემიური სიტყვები ოვიდიუს ნაზონის "სევდიან ელეგიებში" / ი.გაგუა -- რიცხვითი სახელი საშუალო ქართულის ადრეული პერიოდის სამართლის ძეგლთა ენაში / ნ.გელდიაშვილი -- ჭამის აღმნიშვნელი ლექსემათა სინონიმური რიგი მეგრულში / რ.გერსამია -- კენინგი "- სტილისტური ხერხი თუ საზოგადოების სარკე"/ ზ.გვარიშვილი -- მემკიდროებითი ტერმინების სტრუქტურული ანალიზი / ი.გველესიანი -- სახის ღირებულებები საგაზეთო კომუნიკაციაში / თ.გოგოლაშვილი -- სოციოლინგვისტური ტერმინი "სახე" და ასპექტის კატეგორია / ლ.გოქსაძე -- ყოფითი ღირებულებანი და ნორმათა რღვევა როგორც "სახის" დაკარგვის საშიშროების შექმნილი ლინგვისტური ქმედება / ლ.გოქსაძე -- შორისდებული და რელევანტურობა / ნ.დარასელია -- ფრაზეოლოგიური ერთეულების გამოყენების სპეციფიკა მეტყველების აქტებში / ხ.დიასამიძე -- ემოცია და ემოტივები / თ.თვალაძე -- სახელზმნის რაობისა და მეტყველების ნაწილთა სისტემაში მისი ადგილისათვის / თ.მამარდაშვილი -- ქვეტექსტური სემანტიკა და ენობრივ ნიშანთა ტიპოლოგია / ნ.მატარაძე -- დაკვირვებანი ახალ სიტყვათა წარმოებაზე / ნ.მაჩაიძე -- ბიბლიური ერთეულების ეკვივალენტურობის თაობაზე / თ.მდივანი -- ვერბალური კოდის შერჩევის, შერევისა და გადართვის მოტივაცია მხატვრულ ლიტერატურაში / ა.ნოზაძე -- ენის როლი სოციალიზმის პროცესში / მ.ორკოდაშვილი -- სამეტყველო აქტების თეორია ავტორისეული წიაღსვლების პრაგმატული ანალიზის ჭრილში / ი.პეტრიაშვილი -- ირონია და სასაუბრო იმპლიკატურა / თ.რევიშვილი -- სახე და თავაზიანობის ფორმები სოლიდარობის გამოხატვისას თანამედროვე ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენებში / ნ.რუხაძე -- ზოგი რამ "ზღუდის" შესახებ / თ.სანაძე -- ზმნის უღვლილების ზოგი თავისებურებისათვის ლიახვსა და ქსნის ხეობათა ქართლურSი / ვ.სომხიშვილი -- პრედიკატის სივრცე და თეტა-მარკირება / თ.ქაცანაშვილი -- მყოფადის ნაკვთის სტატუსისათვის ლაზურში (ჭანურში) / ჭ.ქირია -- მორფოფონოლოგიური ცვლილებები გეოგრაფიულ სახელებში / / ა.შონია -- რეკლამის ენაში გამოყენებული სტილისტური ხერხები და მათი პრაგმატული ფუნქცია / ე.ჩხობერიძე -- "სახე" და მოდალობა / ლ.ჭანტურია -- მოდალობის გამოხატვის ზოგიერთი საშუალების ავტობიოგრაფიულ ჟანრში / ნ.ჭილაშვილი -- წყევლის სპეციფიკური ფორმები ქიზიყურში / მ.ხმალაძე -- შედარების კატეგორიის გამოხატვის ფორმები თანამედროვე ინგლისურ ენაში / ნ.ხოჯაშვილი -- დრამატული ტექსტის ზოგიერთი თავისებურება შექსპირის "ჰამლეტში" / თ.ჯაფარიძე -- ზოგიერთი ექსპრესიული სიტყვათმაწარმოებელი მოდელის შესახებ თანამედროვე ინგლისურში / ნ.ჯახია -- მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნების თავისებურებანი / თ.ჯეირანაშვილი.
თემა: ენათმეცნიერება
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources