Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

ՀԽՍՀ Ֆիզիկական աշխարհագրություն դեմոգրաֆիայով: Ստ. Լիսիցյան.

Լիսիցյան, Ստ. (ავტორი).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) - 197 ლ. მელიქსეთ-ბეგის კოლექცია 900001273983 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 169 էջ.
  • გამომცემლობა: Յերեվան: (ա.տ.), 1940.
თემა: ՀԽՍՀ Ֆիզիկական աշխարհագրություն դեմոգրաֆիայով.
სომხეთის ფიზიკური გეოგრაფია დემოგრაფიით.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources