Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 50 დან 523

Հայ պարբերական մամուլի բիբլիոգրաֆիա (1902-1922, 1920-1954 թ.) / Հովհ. Պետրոսյան.

Պետրոսյան, Հովհ. (ავტორი).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ (III) - 283 ლ.მელიქსეთ-ბეგის კოლექცია 900001274069 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 688 էջ.
  • გამომცემლობა: Երևան: (ա.տ.), 1954.
თემა: բիբլիոքրաֆիաղ
ბიბლიოგრაფია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 50 დან 523

Additional Resources