Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 49 დან 523

Մատենագրական հետազոտություններ, քննութիւն և բնագիր: հատոր Ա,Բ,Գ / Ներսես Վ.Հ.Ակինեան.

Ակինեան, Հ. Ներսես Վ. (ავტორი).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ (III) - 1064 ლ.მელიქსეთ-ბეგის კოლექცია 900001274852 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 232 էջ, 150 էջ, 334 էջ.
  • გამომცემლობა: Վիեննա: Մխիթարեան տպարան, 1922 թ.,1924 թ., 1930 թ.
თემა: Բիբլիոքրաֆիա.
ბიბლიოგრაფია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 49 დან 523

Additional Resources