Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 47 დან 525

«Հովհաննէս Իմաստասերի մատենագրությունը» / Հ. Եգազյան.

Եգանյան, Հ. (ავტორი).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ (III) -1498 ლ.მელიქსეთ-ბეგის კოლექცია 900001275285 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 4 էջ.
  • გამომცემლობა: Երևան: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1957.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: Արտատված, ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր,N4՛-ից.
თემა: մատենագրություն.
ბიბლიოგრაფია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 47 დან 525

Additional Resources