Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 56

ეკონომისტი = Ekonomisti : საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი : ტომი 14, № 4 / მთავარი რედაქტორი: რამაზ აბესაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-820/2018/№4 900001821180 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8800/2018/№4 900001821184 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ჟ-28/2018/№4 900001821182 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ჟ-28/2018/№4 900001821183 Stacks ხელმისაწვდომია -
ტურიზმის ინტერნაციონალური სკოლის სამკითხველო დარბაზი პერიოდიკა/2018/№4 900001821181 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-6890
  • ფიზიკური აღწერილობა: 212 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2018.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.10-11, გვ.18, გვ.23-24, გვ.36-37, გვ.52, გვ.59, გვ.69, გვ.79, გვ.85-86, გვ.93, გვ.102-103, გვ.111, გვ.116, გვ.128-130, გვ.137-138, გვ.150-151, გვ.162, გვ.171-172, გვ.178, გვ.186, გვ.201.
სარჩევი გლობალიზაცია და მისი გავლენა ეროვნულ ეკონომიკასა და უმუშევრობაზე / რამაზ აბესაძე -- პოლონეთის საგანმანათლებლო სისტემა - ინტეგრირებული საკვალიფიკაციო სისტწემის რეგულირება და დანერგვა / დალ მარტინი,სილვია გვოზდიევიჩ -- -არამატერიალური აქტივებისა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტობის შეფასების სამართლებრივი, ორგანიზაციული და მეთოდოლოგიური საკითხები საქართველოში / მურმან ცერცვაძე,ნათელა ლაცაბიძე და სხვა -- კეინზიანური და მინეტარისტული თეორიების შედარებითი ანალიზი / მალხაზ ჩიქობავა -- ეკონომიკური და კულტურული გლობალიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ძირითადი პრირიტეტები (გაფართოებული რეზიუმე) / ლალი ხიხაძე -- მთავრობის ზომისა და ეკონომიკური ზრდის დამოკიდებულების განსაზღვრის საკითხისათვის / ნიკოლოზ ჩიხლაძე,ნანა რუსაძე -- ევროკავშირის ქვეყნებში "მწვანე ეკონომიკის" განვითარების ტენდენციები და სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები / დენის ტარასენკო,ანნა ჩეჩელი -- მსოფლიო ინოვაციური პოლიტიკა და საქართველო / მურმან კვარაცხელია -- კლასტერების ფუნქციონირების გამოცდილება აშშ სოფლის მეურნეობაში და მისი გაზოგადება საქართველოში / თენგი ქავთარაძე -- საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ევროპულ სისტემასთან ურთიერთთავსებადობის და ინტერმოდალურობის პრობლემის ანალიზი / ბორის გითოლენდია -- ეკონომიკის ბუნებრივი დონიდან გადახრის დამახასიათებელი ინვენსტიციების მულტიპლიკატიური მოდელი და მისი ემპირიული რეალიზაცია საქართველოს მაგალითზე / გიორგი მიქელაძე -- ინსტიტუციური და ეკონომიკური განვითარების დონეების შედარება საქართველოში (გაფართოებული რეზიუმე) / ცოტნე ჟღენტი -- სახელმწიფოს მოქმედება და ეკონომიკური თავისუფლება (გაფართოებული რეზიუმე) / ვახტანგ ჩქარეული -- ადგილობრივი თვითმმართველობის პოტენციური რეგიონის მაგალითზე (გაფართოებული რეზიუმე) / ერეკლე ზარანდია -- შიდა კონტროლის სისტემის როლი სახელმწიფო შესყიდვების მართვაში / თათია უდესიანი -- ინოვაციური პროცესების მოდელების დახასიათება და ევოლუცია / გიორგი მორჩილაძე -- საქართველოში შემოსავლების განაწილების ანალიზი საიმონ კუზნეცის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით / ლუკა ლაზვიაშვილი.
თემა: ეკონომიკა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 56

Additional Resources