Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 8

ქართველური მემკვიდრეობა = Kartvelioan heritage : ქუთაისური საუბრები: № 1, 1996 / მთავარი რედაქტორი: ტ. ფუტკარაძე; ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი 2-520054 900001021168 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 2-520055 900001021169 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-9292/1996/№1 900001920497 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 321 გვ.
  • გამომცემლობა: ქუთაისი : ქართული ენა , 1996.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.14, გვ.25, გვ.33, გვ.39, გვ.44, გვ.51, გვ.56, გვ.67, გვ.71, გვ.80-81, გვ.86, გვ.90, გვ.132, გვ.135-136, გვ.140-141, გვ.146, გვ.160, გვ.171, გვ.160, გვ.196, გვ.200, გვ.205, გვ.210, გვ.216, გვ.229, გვ.233, გვ.237, გვ.245, გვ.251, გვ.260-262, გვ.269-270, გვ.275, გვ.286, გვ.293, გვ.302, გვ.309, გვ.315, გვ.321.
სარჩევი წურ- და ჭურ- ძირთა ისტორიული ვარიანტებისათვის ქართველურ ენებში / ა. არაბული -- ტოპონიმთა კლასიფიკაცია მოტივაციის მიხედვით (ოკრიბის მასალები) / დ. ბაკურაძე, ტ. ფუტკარაძე -- ცალკეულ კუთხეთა როლი ქართული ხალხური ლექსის თავისებურებათა ჩამოყალიბებაში / ჯ. ბარდაველიძე -- -ხე სუფიქსი ქვემოიმერულ დიალექტში / ც. ბენდელიანი -- ხორბლეულის ლექსიკა და კულტურულ-ისტორიული საკითხები / ნ. ბრეგაძე -- ჰ-||ს- პრეფიქსთა მართლწერისათვის ორპირიან გარდამავალ ზმნებში / დ. ბუიძე -- აბაშის ხეობის გვარსახელების ეთნოისტორიული საკითხები (სოფელ სეფიეთის მასალების მიხედვით) / ი. გაბელაია -- თქმულება არგონავტების შესახებ ძირითადი არსის სწორი გაგებისათვის / ი. გაგულაშვილი -- ზეპირი მეტყველებისათვის დამახასიათებელი ზოგიერთი ფორმის შესახებ "ქართული სამართლის ძეგლების" ენაში / ლ. გეგუჩაძე, ელ. კოშორიძე -- სვანური ხალხური პოეზიის ნიმუშთა ინგლისურენოვანი თარგმანები / ქ. გენებაშვილი -- ქართველური სუბსტრატის საკითხისათვის აფხაზურ ენაში ქრისტიანული საკულტო ლექსიკის მიხედვით / თ. გვანცელაძე -- ტერმინ "დემინუტივის" დაზუსტებისათვის (კნანობით-მოფერებითი და კნინობით-დამცირებითი ანთროპონიმები) / ქ. გოდერძიშვილი -- "ოკო" ნაწილაკი მეგრულში / ე. დადიანი -- ქართული მემკვიდრეობითი სახელებისათვის / რ. თოფჩიშვილი -- კავკასიური "პროსტჰესის მოტიფ" და მისი ევრაზიული პარალელები / ქ. თუითი -- ერთი ტიპის შესიტყვების ორი ვარიანტისათვის ქართულ-ზანურში / გ. კარტოზია -- შინაურ ცხოველთა მკურნალობა (მათხოჯის მასალების მიხედვით) / რ. კაშია -- სოციოლინგვისტიკა და დიალექტოლოგია / ზაალ კიკვიძე -- გურამ დოჩანაშვილის რომანის "სამოსელი პირველის" ფოლკორულ-ეთნოგრაფიული ძირები / ზეინაბ კიკვიძე -- თანხმოვანთა განაწილებისათვის სარედუქციო სეგმენტში (საკითხთა დასმის წესით) / ი. კიკნაძე -- "ჯუართენის" შესწავლისათვის / ზ. კიკნაძე -- შერწყმული წინადადების ერთი თავისებურებისათვის ზანურში ქართულთან მიმართებით / ბ. ლემონჯავა -- ყოფნა-არსებობისა და ქონა-ყოლის გამომხატველ ზმნათა ძირეული ნაირსახეობების წარმომავლობა ქართველურ ენებში და მათ საერთო ამოსავალთან აბაზურ-აფხაზურ მონაცემთა კავშირი / ქ. ლომთათიძე -- მეფუტკრეობის ლექსიკაქართველურ ენებში (ფუტკარი, ფუტი, ფუჭი, ფიტი, ფიჭი, ფიჭა, ბუკი//ბიკვი) / ლ. ლომთაძე, ტ. ფუტკარაძე -- ყე სუფიქსი გელათურ ტექსტებში (მე-12 ს.) როგორც მაგალითი დიალექტური ფორმის სალიტერატურო ენაში დამკვიდრების ცდისა / დ. მელიქიშვილი -- ქარათული ენა და კულტურა - ენათმეცნიერული კვლევის ახალი მეთოდიკა / ა. მესხი -- ხალხური სამედიცინო ცოდნის ამსახველი რამდენიმე ტერმინის შესახებ / ნ. მინდაძე -- სამკურნალო მცენარეთა სახელწოდებისათვის ქართველურ ენებში (მრავალძარღვა) / ნ. ნაკანი -- სიზმრის ახსნა სამეგრელოში / ნ. ოკუჯავა -- ქცევის კატეგორია თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში / ალ. ონიანი -- ჯვართ ენის შესახებ / თ. ოჩიაური -- დიალექტოლოგია და ეკოლოგია (სივრცითი მიჯაჭვულობის პრინციპი) / გ. რამიშვილი -- სოფელ ჭყეპის ტოპონიმია XIX ს.-ის II ნახევრის საბუთების მიხედვით / ლ. რუსაძე -- ხულა - სამეურნეო და საკრალური ნაგებობა / ჯ. რუხაძე -- ამირანის ღმერთმებრძოლობის არქაული მითოსური პლასტები / ქ. სიხარულიძე -- ლექსიკურ ნასესხობათა ზოგი საკითხის შესახებ / მ. ტაბიძე -- I რეზულტატივის იშვიათი ფორმებისათვის ერთი გელათური ხელნაწერის მიხედვით / გ. ტარიელაშვილი -- კვლავ ბრძანებითი მწკრივისათვის ქართულში / თ. უთურგაიძე -- ლატალი / დ. ფიცხელანი -- მოტივაცია როგორც ენათა ნათესაობის ერთ-ერთი ასპექტი / ტ. ფუტკარაძე -- საერთო-ქართველური ენა და მისი დიფერენციაციის თანამიმდევრობის პრობლემა / მ. ქურდიანი -- გვარსახელები როგორც წყარო რაჭიდან ოკრიბაში მოსახლეობის მიგრაციის შესასწავლად / დ. შავიანიძე -- ქართული მუსიკალური დიალექტოლოგია და მისი ამოცანები / მ. შილაკაძე -- ბასკური სომატური ლექსიკის იზომორფულ ტიპებად დაყოფის ცდისათვის (ქართული დიალექტური მასალის ფონზე) / გ. ჩანტლაძე -- ქართველური ანდაზები (წინასწარი მოხსენება) / ი. ჩანტლაძე, ლ. გულედანი -- მა- პრეფიქსის ერთი ფუნქციისათვის მეგრულში / თ. ცხადაია -- დასავლურქართული დიალექტებიდან ნასესხები ლექსიკა სამეგრელოს ტოპონიმიაში / პ. ცხადაია -- ღვთისმსახურების ლექსიკა იმერეთის რეგიონის მასალების მიხედვით (ევლოგია||სეფისკვერი, ანალოგია||ფუძეხატი სახატე... კანკელი-იკონოსტასი) / ლ. ხაჭაპურიძე -- შელოცვა-გამოლოცვების აუცილებელი პირობები ოკრიბული მასალების მიხედვით / რ. ხაჭაპურიძე -- ზოგიერთი თანდებულის დიალექტური ფორმისათვის შიო არაგვისპირელის პროზაში / ჯ. ჯანჯღავა.
თემა: დიალექტოლოგია > ქართული ენა.
ენათმეცნიერება.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 8

Additional Resources