Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : ეკონომიკა : ტ. 363 / მთავარი რედაქტორი: ავთანდილ სილაგაძე; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2005/ ტ. 363 900001057207 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 233 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2005.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.20, გვ.28, გვ.42, გვ.52, გვ.84, გვ.80, გვ.107, გვ.155.
სარჩევი პატენტის შეფასების ეკონომიკური ასპექტები / გ.ჭილაძე,ჯ.კახნიაშვილი -- საგარეო ვაჭრობის ასტრუქტურული კავშირების ანალიზი დარგთაშორისი მოდელის გამოყენებით / კ.აჩელაშვილი / მოსახლეობის ეკოლოგიური დაცვის ეკონომიკური მოცულობა / ფ.რუსტამოვი -- კახეთის მხარის შრომიტი რესურსების გამოყენების ზოგიერთი საკითხი / შ.გუჩაშვილი -- ეკონომიკური კრიზისი და უმუშევრობა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში / ა.ტაკიზე -- ახალი ტექნოლოგიები როგორც წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი გლობალიზაციის პირობებში / ე.სეფაშვილი -- საქართველოს მრეწველობის განვითარება საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში / მ.ივანიშვილი -- თამბაქოს ინდუსტრიის ორგანიზების საერთაშორისო გამოცდილება / დ.ნარმანია -- რუსეთის მინერალური და სასმელი წყლების ბაზარი / დ.ნერგაძე -- მედია ბაზრის რეგულირების საკითხები / ა.ქათამაძე -- ლუდის წარმოების, მოხმარებისა და რეალიზაციის ტრადიციები საქართველოში / ქ.ღოლიჯაშვილი ---- საქართველოს საბანკო სისტემის რწეფორმის საკითხები / ხ.ბარბაქაძე,ა.გაბრიჭიძე -- ქვეყნის საგადასახადო შემოსავლების ფორმირების სრულყიოფის გზები / ნ.კაკაშვილი,ბ.ჯობავა -- ქვეყნის ფინანსური გარემო როგორც საინვესტიციო კლიმატის განმსაზღვრელი ფაქტორი / ი.კიწმარისვილი -- აგრარული რეფორმის ასპექტები საქაართველოში (1918-1921წწ.) / თ.ათანელიშვილი -- XX საულუნის 20-30-იანი წლების ეკონომიკური პრობლემების ანალიზი ჟურნალ "საქართველოს ეკონომისტის" მიხედვით / მ.ჭელიძე -- საერთაშორისო შრომითი მიგრაცია გლობალური ტრანსფორმაციების კონტექსტში / ე.ბურდელნი,ნ.ჭელიძე -- ქართული ჩაის ექსპერტის განვითარების პერსპექტივები / ს.დობორჯგინიძე -- პირდაპირი უცხოური ინვენსტიციების მოზიდვა თურქეთში და ევროკავშირში მისი გაწევრიანების პერსპექტივები / მ.აბდალაძე -- ფირმათაშორისი თანამშრომლობის სტრატეგიები თანამედროვე საეღაშორისო ბიზნესში / ლ.ჯამაგიძე -- საგანმანათლებლო მომსახურების მსოფლიო ბაზარი და საქართველო / ლ.ყორღანაშვილი -- თანამედროვე ეტაპზე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ვმო-თან თანამშრომლობის ანალიზი / ე.ჯაფაროვი -- მარკეტინგი საერთაშორისო ფირმების მართვის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში / მ.სეთური.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ეკონომიკა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources