Catalog

Record Details

Catalog Searchივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : გამოყენებითი მათემატიკა. კომპუუტერული მეცნიერებანი : ტ. 342 / მთავარი რედაქტორი: თამაზ ვაშაყმაძე . ჭავჭანიძე; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2000/ტ.342 900001057180 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2000/ტ.342 900001880413 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2000/ტ.342 900001880415 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 96 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2000.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.13, გვ.18, გვ.22, გვ.25, გვ.32 გვ.36, გვ.59, გვ.65-66, გვ.71, გვ.76, გვ.82, გვ.90.
სარჩევი საწყისი მომ3ნტის ექსტრემალურობის აუცილებელი პირობა ერთი კლასის დაგვიანებულარგუმენტიანი ვრიაციული ამოცანისათვის / ლ.ალხაზიშვილი,თ.თადუმაძე -- მაღალი რიგის სიზუსტის მიმდევრობით-პარალელური დეკომპოზიციის მეთოდი არაერთგვაროვანი ევოლუციური განტოლებისათვის / ზ.გეგეჭკორი,ჯ.როგავა და სხვა -- რამდენიმე ცნობილი ანალიზური კონსტრუქციის საერთო განზოგადების შესახებ / კ.გელაშვილი -- ოპტიმალურობის აუცილებელი პირობები ერთი კლასის ნეიტრალური ტიპის ოპტიმალური მართვის ამოცანისათვის / ნ.გორგოძე -- კონტრარული წყვილები ფსევდო-ბულის ალგებრაში / გ.კაშმაძე -- შეშფოთებული გვერდითი ზედაპირიანი დრეკადი ძელისათვის სენ-ვენანის მიახლოებითი ამოხსნის შესახებ / გ.ხატიაშვილი -- არასაკმარისი მონაცემები და პოპულაციის შეწონილი საშუალო მნიშვნელობა / გ.სირბილაძე -- λ ადიტური დისკრეტული არამკაფიო ზომების ინტერპრეტაციები არასაკმარისი მონაცემებიდან არამკაფიო ზომის აღდგენის ამოცანებში / გ.სირბილაძე,ნ.ზაპოროჟეცი -- განსაკუთრებული ოპტიმალური მართვის გამოთვლა კვაზიწრფივ შერეულშეზღვუდვებიან სამართ სისტემებში / ზ.ცინცაძე -- ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის ზოგიერთი საკითხი 3- განზომილებიან მრავალსახეობათა ტოპოლოგიური მოდელის მიხედვით / დ.ვაშაყმაძე -- ოპტიმალური მართვის ამოცანა მეორე რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებისათვის ინტეგრალური ტიპის სასაზღვრო პირობით და კვადრატული ფუნქციონალისათვის / მ.ზანგალაძე -- კონცეპტუალურ-ფრაქტალური ანალიზის მათემატიკური საკითხები / გ.ბესიაშვილი -- ექსპერიმენტის მრავაგეგმიანი და მრავალალტერნატივიანი წრფივი რეგრესიული მოდელი / ნ.ბოკუჩავა -- კრიპტოგრაფიული მეთოდის სინთეზი სასრულ ველზე განსაზღვრული მატრიცების მეშვეობით / რ.მეგრელიშვილი,დ.ბულავრიშვილი და სხვა -- ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებისათვის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის გათვლის ახალი ტექნოლოგიების შესახებ / თ.ვაშაყმაძე,ე.გორდეზიანი და სხვა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
გამოყენებითი მათემატიკა .
კომპიუტერული მეცნიერებანი.
პერიოდული გამოცემა .

Additional Resources