Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 4

თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ 337 : ფიზიკა / მთავარი რედაქტორი: თ. კოპალეიშვილი; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2000/ტ.337 900001057175 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2000/ტ.337 900001057176 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: გვ.186. ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2000.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი გრძივი ბგერების გავცელების განტოლებები სისტემაში ზედენადი ჰელიუმი ფოროვანი გარემო და გავრცელებადი ბგერების სიჩქარეები დაბალი სიხშირეების ზღვარში / შ.კუკუტია,ნ.ჩხაიძე და სხვა -- ბგერების გავცელება ზედენადი სითხით შევსებულ ფოროვან გარემოში / თ.ქარჩავა,შ.კეკუტია და სხვა -- ატმოსფეროს მიწისპირა ფენაში შექცევადი კავშირების გამოყენება მეტეოლოგიური სიდიდეების რეჟიმის განსაზღვრისათვის / ზ.ხვედელიძე,ა.ჩიტალაძე და სხვა -- კონვექციური მოძრაობის საშუალო ვერტიკალური სიჩქარის გამოთვლა / ზ.ხვედელიძე,ა.თოფჩიშვილი -- ელექტრული და ბირთვული დამაგნიტებულობის არაწრფივი გადაბმული რხევები თხელ ფერომაგნიტურ ფირფიტაში / ლ.ჭოტორლიშვილი,ბ.შერგელაშვილი და სხვა -- მრავალდომენიან მაგნეტიკაში ერთიმპულსიანი ბირთვული სპინური ექოს ბუნება და მისი მრავალრიცხოვანი ანალოგი / ზ.შერმადინი -- ურთიერთქმედი სპინური სისტემის ევოლუციის შექცევადობის საკითხისათვის / ა.უგულავა,ს.ჩხაიძე -- ატომური წყალბადის აღგზნება H3-He დაჯახების პროცესში: შინაგანი (რხევითი) აღგზნების წვლილი / მ.გოჩიტაშვილი -- ედამიწის ატმოსფეროსი კოსმოგენური რადიონახშირბადის კონცენტრაციის ვარიაციების შესწავლა მზის აქტივობის მაუნდერის მინიმუის პერიოდში (1645-1715 წლები) ს.წერეტელი,ვ.ბოჭორიშვილი -- ფონონური ზვავის პრობლემის საკითხისათვის / კ.ნკოლაძე -- ელექტრონებით მეტასტაბილურ 2 1S და 2 3 S მდგომარეობაში მყოფი ჰელიუმისმაგვარი იონების ორჯერადი იონიზაციის დიფერენციალური განივკვეთი / პ.დეფრანსი,თ.კერესელიძე და სხვა -- იონოსფეროში რადიოტალღების შთანთქმის გაზომვის მონაცემებით "რელესაქციის დროის"განსაზღვრის შესახებ / ქ.ტუხაშვილი,გ.ენციანი და სხვა -- მარტივი ფორმის სხეულის შესაბამისი ლოკალიზებული ველით სიმძიმის ძალის ანომალიის ოდენობით ინტერპრეტაციის გრაფიკული ხერხი / გ.მანაგაძე,რ.მანაგაძე და სხვა -- სინთეზის ტექნოლოგიის გავლენა Bi(pb)Sr-Ca-Cu-O ზეგამტარების ელექტრულ და მაგნიტურ თვისებებზე / რ.კოხრეიძე,ა.მესტვირიშვილი და სხვა -- კონცენტრირებული არაწრფივობა ცხელი ელექტრონების განმზიდავ ცენტრებზე ჩაჭრისას / ლ.ახობაძე,შ.ესაკია და სხვა -- რელავისტური ბირთვების დაჯახებებში დაბადებული დამუხტული ადრონების მრავლობითობის ანალიზი კლასტერულ-კასკადურ და პარციალურ - სწტიმულირებულ ემისიის მოდელში / გ.კურატაშვილი,ი,თევზაძე და სხვა -- პოლარიზებული ეფექტები დრეკადი PP- გაბნევისას არასოციალურ თეორიაში / დ.ფ.კურდღელაიძე,გ.ბეღელური და სხვა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ფიზიკა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 4

Additional Resources