Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ 345 : ფიზიკა / მთავარი რედაქტორი: თ. კოპალეიშვილი; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 6 of 6 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 6 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2001/ტ.345 900001057182 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2001/ტ.345 900001057183 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2001/ტ.345 900001057184 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2001/ტ.345 900001880455 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2001/ტ.345 900001880456 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2001/ტ.345 900001880457 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: გვ.171. ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2001.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი გეომაგნიტური კუდის კონფიგურაციის ოპტიმალურობა / ნ.თოლორაია -- ერთპულსიანი ექოს და მეორადი ექოების ფორმირების მექანიზმები ბმრ ხაზების არაერთგვაროვანი გაგანიერების მქონე სისტემებში / ტ.გეგეჭკორი,გ.მამნიაშვილი -- რელიტური ბირთვების ურთიერთქმედებაში დაბადებული დამუხტული მეორადი Л - მეზონების მრავლობითობის განაწილების ანალიზი მოდიფცირებული კნო-სკეილინგის ფარლებში / თ.ჯალაღანია,გ.კურატაშვილი და სხვა -- მეტასტაბილურ 2 1S და 2 3 S მდგფომარეობაში მყოფი ფელიუმის მაგვარი იონების სწრაფი ელექტრონებით ორჯერადი იონიზაცია / პ.დეფერანსი,თ.კერესელიძე და სხვა -- სამკომპონენტიანი სისტემის "ჰელიუმ II - ფოროვანი გარემო" ჰიდროდინამიკის განტოლებები და მათშიშემავალი კოეფიციენტები / შ.კეკუტია,ნ.ჩხაიძე -- პერკოლაცია და ჯოზეფსონის ეფექტი მაღალტემპერატურულ ზეგამტარებში / რ.კოხრეიძეს.ოდენოვი და სხვა -- ოთხელექტრონიანი კვანტური წერტილის თვისებები / ა.ლომიძე,შ.წიკლაური -- გრიგალის ენერგია და ეფექტური რადიუსი / ლ.კიკნაძე,ი.მამალაძე და სხვა -- გრიგალით განპირობებული მასის დანაკლისი და გრიგალთა დინამიკა / ლ,კიკნაძე,ი.მამალაძე -- ლაზერული გამოსახვების პოლარიზაციულ-პოლიგრაფიული კორექტორი / შ.ყაყაჩაშვილი,ვ.ტარასაშვილი -- ბოზონური პიკის და ორდონიანი სისტემების გავლენა ელექტრონული მაგნიტური რეზონანსის სიხშირის წანაცვლებაზე / ლ.ხზაროვი,ლ.ჭოტორლიშვილი -- დამახინჯებული იმპულსიანი სპინური ექო ამორფულ ფერომაგნეტიკებში მყოფ ორდონიან სისტემებში / ლ.ჭოტორლიშვილი -- სინათლის გავლენა მონოკრისტალური სილიციუმის სითბური გაფართოების კოეფიციენტსა და დებაის ტემპერატურაძე / გ.ჩირაძე -- განაწილების ფუნქცია p-Ge-ში შუალედური ველების არეში / ზ.ქაჩლიშვილი,ლ.კუკუტარია და სხვა -- იონოსფეროს F2 ფენის კრიტიკული სიხშირის დღეღამური ცვლილების მოდელირება და პროგნოზირება მზის აქტივობის გათვალისწინებით / ქ.ტუხაშვილი,ვ.ყანდიაშვილი და სხვა -- მინარეული ატომების ურთიერთქმედება ვაკანსიასთან და კვანძთაშორისო ატომთან მონოატომურ ნახენარგამტარებში / ზ.ბოხოჩაძე,ა.გერასიმოვი და სხვა -- თუთიის დიფუზიის იზოთერმული კოეფიციენტის დამოკიდებულება GaAs-ში საწყისად მყოფ Zn-ის კონცენტრაციაზე / ე.მაზმიაშვილი,თ.რატიანი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ფიზიკა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources