Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ 352 : ფიზიკა / მთავარი რედაქტორი: თ. კოპალეიშვილი; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2002/ტ.352 900001057192 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2002/ტ.352 900001057193 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2002/ტ.352 900001057194 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2002/ტ.352 900001880389 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2002/ტ.352 900001880390 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 160 გვ.. ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2002

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი წინასწარი არაპოლარიზებული დასხივების მოქმდება აზოსაღებავების ფოტოანიზოტროპიაზე / გ.კაკაურიძე,ვ.შავერდოვა -- მეტანილის ყვითელი და ტროპეოლინ 00 იზომერული სარებავების ბაზაზე შექმნილი არეების ფოტოანოზოტროპია / გ.კაკაურიძე,ვ.შავერდოვა -- სინათლლის პოლარიზაციის ხარისხი არასტაციონალურ პროცესში / ა.ფურცელაძე -- ატმოსფერული პროცესების დინამიკა და მისი როლი საქართველოს ეკოლოგიურ პრობლემებში / ზ.ხვედელიძე,ი.ალადაშვილი და სხვა -- ფოტოინდუსტყრიული ანიზოტროპია სელენ-კადიუმის მინაში / შ.ყაყიჩაშვილი,ვ.ტარასაშვილი -- სასრული სისქის პრფორირებული ეკრანის ზემოთ მოძრავი ელექტრონული ნაკადის დიფრაქციული გამოსხივება / ი.სიყმაშვილი,ზ.სიყმაშვილი და სხვა -- იონოსფეროს ვერტიკალური ზონდირებიდან დახრილ ზონდირებაზე გადასაანგარიშებული კოეფიციენტის დღე-ღამური ცვლილების მოდელირების სესახებ / ქ.ტუხაშვილი,ვ.ყანდაშვილი და სხვა -- ანტროპოგენური ზემოქმედება ბუნებრივ და მისი შესწავლა რადიო ნახშირბადული მეთოდით / ს.წერეთელი,ვ.ბოჭორიშვილი და სხვა -- ბენ-ეზრა -He3-He4 ხსნარით შევსებული ფოროვან გარემოს მოძრაობის განტოლებები / შ.ვეკუა,ნ.ჩხაიძე და სხვა -- დისოციაციის პროდუქტების აღგზნების გამოკვლევა ელექტრონებისა და He იონების ჟანგბადის მოლეკულწებთან დაჯახების პროცესში / მ.გოჩიტაშვილი,რ.კვიჟინაძე და სხვა -- ნებისმიერი ფორმის გრიგალით განპირობებული მოძრაობის რაოდენობის მომენტი / ლ.კიკნაძე,ი.მამალაძე -- მეტასტაბილურ მდგომარეობაში მყოფი ჰელიუმისმაგვარი იონების ორჯერადი იონიზაცია ელექტრონებით / პ.დეფრანსი,თ.კერესელიძე და სხვა -- კვანტური ქაოსის თეორიის შესახებ / ა.უგულავა,ლ.ჭოტორლიშვილი -- მბრუნავ HeI-შირხევადი დისკოს მილევადობის სიჩქარეზე დამიკიდებულების ექსპერიმენტული კვლევის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება / გ.გიჯაბიძე,მ.თოდუა და სხვა -- მოდიფიცირებული ჰიპერსფერული ფუნქციების მეთოდი სამნაწილაკიანი სისტემისათვის 2D სივრცეში მაწილაკებს შორის ინვერსიულ-ჰარმონიული პოტენციალისათვის / ა.ლომიძე,შ.წიკლაური.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ფიზიკა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources