Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 6 დან 8

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე = Bulletin: ჟურნალი: ტომი 12, № 3 ივლისი,აგვისტო,სექტემბერი : 2018 / საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-431/2018/№ 3 ტ.12 900001861748 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8856/2018/№ 3 ტ.12 900001861749 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 0132-1447
  • ფიზიკური აღწერილობა: 157 გვ.
  • გამომცემლობა: Tbilisi: Georgian Academy Press, 2018.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი მახლობელი არეების ერთეულოვან წრეზე კვაზიკონფორმულად ამსახველი ფუნქციების სასაზღვრო მნიშვნელობების სხვაობის შესახებ / ლ.ზივზივაძე,ე.ჯაფარიძე -- კოშის ამოცანა სინგულარობებიან წრფივ იმპულსურ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის / მ.აშორდია,ნ.ხარშილაძე -- დამოკიდებული დაკვირვებებით აგებული განაწილების სიმკვრივის არაპარამეტრული შეფასებები და მათი მიახლოების სიზუსტე / ზ.ქვათაძე,ბ.ფარჯიანი -- ორთოპედიული ფეხსაცმლის კალაპოტის ძირითადი განივ-ვერტიკალური კვეთების აგება ინტეგრალური წირების საშუალებით / ფაზი-აგრეგირების ოპერატორების მიდგომა განთავსება - ტრანსპორტირების ამოცანაში / გ.სირბილაძე,ბ.ღვაბერიძე,ბ.მაცაბერიძე -- ქარის ზემოქმედებისას მაღლივვი შენობის ქცევის ექსპერიმენტალური მონაცემების დამუშავების საფუძველზე შენობის ქცევის შესწავლა მის ფუძეში ნებისმიერი სეისმური ტალღის გავლისას / გ.გაბრიჩიძე -- დაკვანტვა ტოპოლოგიურ მოდელებში კვანტური კირალური თეორია თუ სკირმის მოდელი / მ.გელენავა,ა.ხელაშვილი -- ექსპონენციალური ოპტიკური შთანთქმა დაუსხივებელ და დასხუვებულ III-V შენაერთებში / ნ.კეკელიძე,ბ.კვირკველია და სხვა -- რადიაციული დეფექტების გავლენა SiGe კრისტალების შინაგანი ხახუნის სპექტრებზე / ი.ყურაშვილი,გ.დარსაველიძე და სხვა -- ნახშირბადის გრძეჯაჭვიანი და მაკროციკლური ნაერთების წარმოქმნა გერანოილის კატალიზური გარდაქმნის დრო მიკრო-და მიკრო-მეზოფოროვან ბეტა ტიპის ცეოლითებზე / ვ.ციციშვილი,ც.რამიშვილი და სხვა -- ვერცხლის ნანონაწილაკების ბირთვის - ოლეინმჟავას გარსთან ბმების მახასიათებლების შესწავლა / პ.თოიძე,თ.მაჩალაძე და სხვა -- კომპოზიტური საჯავშნე მასალების მიღების პერსპექტივები "უზოდო გლინვის" მეთოდის გამოყენებით / გ.ქევხიშვილი,ი.ჟორდანია და სხვა -- ახალი მონაცემები საქართველოს ფლორის ორი იშვიათი სახეობის შესახებ / ნ.ლაჩაშვილი,კ.კერესელიძე და სხვა -- ენტომოპათოგენური ნემატოდების Steinernema carpocapsae და Heterorhabditis bacteriophora-ს კონტროლი აზიური ფაროსანას Stink bug, Halomorpha halys (Hemiptera,Pentatomidae) მიმართ / ნ.მიქაია -- ახალი ფაგური კოქტეილი ანტიბიოტიკორეზისტენტული E.coli საწინააღმდეგოდ / ტ.გაბისონია,მ.ლოლაძე და სხვა -- დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი თეთრი ჯიშის ყურძნის ღვინოების ფენოლური ნაერთები და ანტიოქსიდანტური თვისებები / მ.ხარაძე,ი.ჯაფარიძე და სხვა -- ზოგიერთი 5a-ანდროსტანო {17,16-d} პირაზოლის სინთეზი ტიგოგენინიდან / ნ.ნადარაია,მ.კახარბრიშვილი და სხვა -- წოვათუშური ენის ძირითადი ბრუნვები / მ.მიქელაძე -- ნეიტრალური ჟესტის თეორია / თ.მახარობლიძე -- ჯინის ინდექსი-შემოსავლის გადანაწილება პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში / ა.სილაგაძე -- უმუშევრობის პრობლემის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში / ნ.პაიჭაძე -- საქართველოს საკითხი პირველ მსოფლიო ომში მეომარ სახელმწიფოთა გეგმებში / რ.მეტრეველი -- "გონივრული ურბანიზმის" თეორია და პრაქტიკა / ნ.ბუღაძე -- უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებები საქართველოში - კანონმდებლობა და საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა / ვ.გონაშვილი,ლ.დარბაიძე.
თემა: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.
მეცნიერება.
პერიოდული გამოცემა.
მათემატიკა.
ფიზიკა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 6 დან 8

Additional Resources