Catalog

Record Details

Catalog Searchგენდერის და ფემინისტური თეორიები: რიდერი/ რეხვიაშვილი ანა.

რეხვიაშვილი, ანა. შემდგენელი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი CD-802 900001875157 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 762 გვ.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: CD-ზე ჩაწერილი რიდერი.
სარჩევი Bromley, V. (2012). Feminisms Matter: Debates, Theories, Activism. In Feminisms Matter. University of Toronto Press Higher Education. P.p 1-36 -- hooks, b. (2015). Feminism Is for Everybody. New York: Routledge, p.p. xii – xiv, 1 – 30 -- Hemmings. C, (2015) Telling Feminist Stories. Feminist Theory 6.2 (2005). P.p. 115-139 -- Henry A. (2012), Waves, in Orr, C. (Ed.), Braithwaite, A. (Ed.) Rethinking Women's and Gender Studies. New York: Routledge, p.p. – 102-118 -- Fausto-Sterling, A. (2000). Chapter 1: Dueling Dualisms. In A. Fausto-Sterling (Ed.), Sexing the body: Gender politics and the construction of sexuality (pp. 1–29). Basic Books.-- Fausto-Sterling, A. (2000). The Five Sexes, Revisited. The Sciences (New York), 40(4), 18–23. -- Oudshoorn, N. (2003). Introduction. In Beyond the Natural Body. Taylor and Francis. P.p. 1-13 -- ბატლერი. ჯ (2015) იდენტობა, სქესი და სუბსტანციალობის მეტაფიზიკა, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, თარგმანი - გიორგი ჩუბინიძე. ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/ka/products/judit-batleri-identoba-skesi-da-substantsialobismetafizika -- The Combahee River Collective. (2014). A Black Feminist Statement (originally published in 1978). Women's Studies Quarterly, 42(3/4), 271-280. -- Lorde A. (1984) Age, Race, Class and Sex: Women Redefining Difference, in Sister Outsider Crossing Press, California. ქართულად (https://emc.org.ge/ka/products/asakirasa- klasi-da-skesi-ganskhvavebulobis-gadafaseba-kalebis-mier-odri-lordi )-- Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299. doi:10.2307/1229039 -- Crenshaw K (2015, Sept.) Why intersectionality can’t wait, Washington Post. ბმული https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2015/09/24/whyintersectionality- cant-wait/ ვიდეო: Kimberlé Crenshaw: What is Intersectionality? https://www.youtube.com/watch?v=ViDtnfQ9FHc -- Vinayaraj, Y. T. (2014). Spivak, Feminism, and Theology. Feminist Theology, 22(2), 144– 156 -- Mohanty, C. T. (1988). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. Feminist Review, 30, 61-88 -- Abu-Lughod, L. (2002). Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others. American Anthropologist, 104(3), 783-790 -- Briggs, L., McCormick, G., & Way, J. T. (2008). Transnationalism: A Category of Analysis. American Quarterly, 60(3), 625–648. -- Grewal, I., & Kaplan, C. (1994). Introduction: Transnational Feminist Practices and Questions of Postmodernity. In I. Grewal & C. Kaplan (Eds.), Scattered Hegemonies: Postmodernity and Transnational Feminist Practices (pp. 1–35). U of Minnesota Press.-- Alexander J.M., Mohanty, C.T., (1997) Introduction: Genealogies, Legacies, Movements.” In Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures. Routledge, 1997. xiiixlii -- შუალედური ესე -- Arvin, M, Tuck, E., and Morrill, A., (2013) Decolonizing Feminism: Challenging Connections between Settler Colonialism and Heteropatriarchy. Feminist Formations 25.1. p.p. 8-34 -- Anzaldúa, G. (1987). Borderlands: The New Mestiza. Aunt Lute Books. P.p. 77-91 -- Byrd, J. A., & Rothberg, M. (2011). Between Subalternity and Indigeneity. Interventions, 13(1), 1–12. -- Feinberg L. (2006) Transgender Liberation: A Movement Whose Time Has Come. In The Transgender Studies Reader (pp. 221–236). Routledge.-- Serrano, J. “Transwoman Manifesto”, ბმული: http://s18.middlebury.edu/AMST0325A/Serano_Tran_Woman_Manifesto_Feminist_Th eory_A_Reader_547.pdf -- Pearce, R., Erikainen, S., & Vincent, B. (2020). TERF wars: An introduction. The Sociological Review, 68(4), 677–698. -- “On Normal Life” Dean Spade interviewed by Natalie Oswan in Society and Space http://societyandspace.org/2014/01/15/on-6/ -- Cerwonka, A. (2008). Traveling Feminist Thought: Difference and Transculturation in Central and Eastern European Feminism. Signs, 33(4), 809-832. -- Koobak, R., & Marling, R. (2014). The decolonial challenge: Framing post-socialist Central and Eastern Europe within transnational feminist studies. European Journal of Women’s Studies, 21(4), 330–343.-- Ghodsee K. (2017, August) Why Women Had Better Sex Under Socialism, New York Times. ბმული nytimes.com/2017/08/12/opinion/why-women-had-better-sex-under-socialism.html -- Sedgwick. E. K. (2003 )“Paranoid reading and reparative reading, or, You’re so paranoid, you probably think this essay is about you” (123-151), from Touching Feeling, Duke UP . p.p. 123-151 -- Cvetkovich. A (2007) “Public Feelings.” South Atlantic Quarterly 106, 3. P.p. 459-468 -- Pedwell C, Whitehead A (2012). “Affecting feminism: Questions of feeling in feminist theory.” Feminist Theory 13,2, p.p. 115-129 -- Ahmed. S. (2010) “Killing Joy: Feminism and the History of Happiness. Signs 35,3 . p.p. 571-594 -- Lorde . A (1978): Uses of the Erotic: The Erotic as Power [Paper delivered at the Fourth Berkshire Conference on the History of Women, Mount Holyoke College, August 25, 1978. Published as a pamphlet by Out & Out Books]. ბმული: http://www.peacewithpurpose.org/uploads/8/2/1/6/8216786/audre_lorde_coolbeans. pdf -- რეხვიაშვილი ა. (2019) სექს-ომებში დაკარგული სექს-მუშაკთა შრომა: სექს- სამუშაო ფემინისტური პარადიგმების მიღმა, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, ბმული: https://emc.org.ge/ka/products/seks-omebshidakarguli- seks-mushakta-shroma-seks-samushao-feministuri-paradigmebis-mighma -- Hemmings. C. (2018) Resisting popular feminisms: gender, sexuality and the lure of the modern, Gender, Place & Culture, 25:7, p.p. 963-977 -- Poirot K., (2009) Domesticating the Liberated Woman: Containment Rhetorics of Second Wave Radical/Lesbian Feminism, Women's Studies in Communication, 32:3, p.p. 263- 292 -- Anzaldua G., (1981) “Speaking in Tongues: A Letter to 3rd World Women Writers” in This Bridge Called my Back. ბმული https://hamtramckfreeschool.files.wordpress.com/2014/05/anzalducc81agloria-thisbridge- called-my-back-dragged.pdf -- Puar, J.K. (2012). “I would rather be a cyborg than a goddess”: Becoming-Intersectional in Assemblage Theory. philoSOPHIA 2(1), p.p. 49-66.-- Thobani, S. (2007). White wars: Western feminisms and the `War on Terror’. Feminist Theory, 8(2), p.p.169–185. -- Maese-Cohen, M. (2010). Introduction: Toward Planetary Decolonial Feminisms. Qui Parle, 18(2), 3–27. https://doi.org/10.5250/quiparle.18.2.3
თემა: გენდერი.

Additional Resources