Catalog

Record Details

Catalog Searchივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : ეკონომიკა : ტ. 332 / მთავარი რედაქტორი: ნ.ტაბიძე; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345 /2001 / ტ.332 900001880421 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345 /2001 / ტ.332 900001880422 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 169 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2002.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი სამრეწველო რეფორმა საქართველოში / ნ.ცანავა -- საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების პრინციპები და თავისებურებანი საქართველოში / ს.დობოერჯგინიძე -- ეკონომიკის აღმავლობა ინდისტრიალიზაციის გენვითარებით იწყება / ს.ჩოჩიშვილი -- მოქნილი საწარმოო სისტემები საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში და მათი ეფექტიანობა / ბ.გილაშვილი -- ბიზნესი და მისი როლი ეროვნულ ეკონომიკაში / გ.ერქომაიშვილი -- მცირე ბიზნესის ძირითადი თავისებურებანი / მ.სანიკიძე -- მცირე ბოზნესის განვითარებას სახელმწიფო მხარდაჭერა სჭირდება / ზ.ღუდუშაური,ნ.ღუდუშაური –-- ბიზნესისა და მენეჯმენტის შესახებ / გ.შუბლაძე -- მართვის ორგანიზაციის ზოგიერთი თავისებურება საქართველოში თ.შოშიტაიშვილი -- დარგობრივი მართვის რეორგანიზაციის მიმართულებები გარდამავალ პერიოდში / ე.ჩოხელი -- სამშენებლო საწამოთა სტრატეგიული მართვის ძირითადი მიმართულებები / ს.მასურაშვილი -- აგრობიზნესის ორგანიზაციული ფორმები და მასზე მოქმედი ფაქტორები / ე.ხარაიშვილი -- შრომის ბაზრის მდგომარეობა საქართველოში / ლ.ჯოხაძე -- მოსახლეობის დსაქმების პრობლემები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში / ე.აბუაშვილი -- მინიმალური ხელფასის განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საკითხები / ნ.ლაცაბიძე -- საპენსიო სისტემის რეფორმა: მიმართულებები და მოდელები / ა.ჯულაყიძე -- ჯანდაცვის მომსახურეობა საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში / ლ.ფირცხალაიშვილი -- ტარფებისა და ფსების განსაზღვრის პერსპექტივები საქართველოში / ნ.კირვალიძე -- კონკურენტუნარიანობის მაკეტინგული უზრუნველყოფის ზოგიერთი საკითხი / ე.მაღლაკელიძე -- მარკეტინგის პროგრამული უზრუნველყოფა / მ.ლაშხია –– მრკეტინგის როლი საქართველოს საგარეო ვაჭრობის განვითარებაში / ლ.ყორღანშვილი –– თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნის პრიორიტეტები საქართველოში / დ.ჩხარტიშვილი –– საბამკო სისტემის სოციალური და ფსიქოლოგიური ასპექტები / მ.მაჭავარიანი –– კლიენტის კრედიტუნარიანობის შესწავლა კაპიტალისრური ქვეყნების ბანკების მიერ / ი.ზაუტაშვილი –– საქართველოში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების ანალიზი და ღონისძიებები / ვ,სვანიძე –– ცალკეული ნაკლოვანებები ეკონომიკური ტრასიერების ამოცანების ამოხსნაში / ი.შენგელია –– ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და მათი გაანგარიშების თავისებურებანი საქართველოში / ი.ბენაშვილი –– ბუღალტრული და სტატისტიკური აღრიცხვის ავტომატიზებულ სისტემებში ეკონომიკური ცოდნის წარმოდგენის ალგორითმული და ლინგვისტური ფორმები / მ.გიორგობიანი –– გამოყენებით პროგრამათა პაკეტების შემუშავება სტატისტიკაში / გ.პარკაძე –– ექსპერტული პროგნოზების ხარისხის შეფასების სტატისტიკური მეთოდები / ს.გელაშვილი –– პროგრამული უზრუნველყოფის აღრიცხვის სრულყოფა / მ.მაღრაძე –– ექსპერტული სისტემები და მათი დანიშნულება / რ.სეთურიძე –– განათლების რეფორმის აუცილებლობა და სპეციალსტთა მომზადების ძირითადი პრობლემები საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ ეტაპზე / გ.გიგუაშვილი –– უფოსკლასელთა ეკონომიკური განათლებისა და აღზრდის ექსპერიმენტული–სასაწავლო პროცესის მიმართულება / ქ.ჭიაბრიშვილი –– მარკეტინგის სტრატეგიის ინფორმაციულ–სტატისტიკური იზრუნველყოფა / ქ.მარშავა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჟურნალისტიკა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources