Catalog

Record Details

Catalog Searchივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : გეოგრაფია, გეოლოგია : 355 ტ. / მთავარი რედაქტორი: ნ. სხირტლაძე; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345 /2003 / ტ. 355 900001880464 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 385 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2003.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.37, გვ.46-47, გვ.58-59, გვ.75, გვ.104-105, გვ.117, გვ.136-137, გვ.156, გვ.160-161, გვ.169, გვ.177, გვ.195-196, გვ.201, გვ.215,გვ.224,გვ.231,გვ.243,გვ.256,გვ.276-277,გვ.291-293,გვ.309,გვ.321,გვ.335,გვ.342,გვ.354-355,გვ.367.
სარჩევი საქართველოს და რიგი სხვა რეგიონების ოქროს მატერებელი სისტემები: ფორმირების რეჟიმების შედარებითი ანალიზი / ვ.ბუაძე -- ახალი მონაცემები საქართველოს ტრიასული გეოლოგიური ისტორიის შესახებ / შ.ადამია,ზ.ლებანიძე,ც.სვანიძე -- კავკასიის ნეოტექტონიკური გეოდინამიკა და ძირითადი მორფოსტრუქტურების განვითარება / ვ.ალფაიძე -- მცირე კავკასიონის ჩრდილო–დასავლური ნაწილის პალეოგენის რეგიონული საკორელაციო სტრატიგრაფიული სქემა / ნ.მრევლიშვილი -- ექინოიდების ახალი სახეები კავკასიის ზედაცარცული და დანიური ნალექებიდან / გ.ღონღაძე -- მესტია–თიანეთის ზონის პალეოგენური ფლიშის ბიოსტრატიგრაფია ნანოპლანქტონის მიხედვით / თ.ღავთაძე,ნ.მრევლიშვილი -- გამყინვარების როლი სამსარის ქედის ვულკანური რელიეფის გარდაქმნაში / მ.ახალკაციშვილი,რ.გობეჯიშვილი,ბ.თუთბერიძე -- კავკასიის კისტალური სუბსტრატის შვერილების ქვედა პროტეროზოული ადრეოროგენული პლაგიოგრანიტული ფორმაცია / ოთარ ნადარეიშვილი -- საქართველოს ბენტონიტური თიხების საბადოების გენეტიკური ტიპები და მათი ფორმირებისა და კლასიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი / რ.ფერაძე -- კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კარბონატული ფლიშის შესწავლის მეთოდის დაზუსტება / გ.ჩიხრაძე -- საქართველოს უღრმესი კარსტული უფსკრულები (წინასწარი მონაცემები) / ზ.ტაბატაძე,კ.წიქარიშვილი,გ.გელაძე -- გლაციო–გეომორფოლოგიური გამოკვლევები გუნგაშნის მასივზე / რ.გობეჯიშვილი,ა.ორლოვი -- საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში რელიეფწარმოქმნილი პროცესების გეომორფოლოგიური შეფასება–რეკომენდაციები / თ.ნოზაძე,ვ.ლეჟავა,მ.ლეჟავა -- კავკასიის რეგიონის გეომორფოლოგიური ეტაპის ახლებური შეფასება / ჯ.მესხია,მ.მელიქიშვილი -- ღვარცოფული მოვლენები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები კახეთის რეგიონში / მ.ლეჟავა -- სივრცე–დროითი ანალიზისა და სინთეზის თანამედროვე კონცეფცია / ნ.ელიზბარაშვილი -- საქართველოს ფიტომასების მარაგი წარსულში და ამჟამად / დ.ნიკოლაიშვილი -- საქართველოს მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურის დემოგრაფიული ასპექტები / გ.მგელაძე -- საქართველოს მდინარეებზე წყალდიდობების ალბათობისა და რისკის შეფასება / გ.გრიგოლია,დ.კერესელიძე -- ხალხური ნიშნები ამინდის შესახებ / ა.დემეტრაშვილი -- საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფიის ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლების მოკლე ისტორია / მ.ახალაია,ნ.პატარიძე -- განათლების გეოგრაფიის თანამედროვე საკითხები / მ.რატიანი -- გაუდაბნოების პრობლემა და სიტუაცია აღმოსავლეთ საქართველოში / ზ.სეფერთელაძე,ი.ბონდირევი,თ.ალექსიძე -- ლოქო–სომხითის მორფოსტრუქტურის შესახებ / ი.ბონდირევი -- ტერიტორიის ლანდშაფტური ანალიზის საფუძველსე "დაცული ლანდშაფტების" გამოყოფის საკითხისათვის / ნ.ჯამასპიშვილი -- კონკრენციული წარმონაქმნების გენეტიკური კუთვნილება საქართველოს სუბტროპიკულ ეწერებში / ლ.მაჭავარიანი -- საკურორტო–ტურისტული მეურნეობის როლი თანამედროვე მსოფლიოში // ჯ.ძაძუა -- მდ.რიონის ნაპირების დაცვა გარეცხვისაგან / ო.შუათიძე,ჯ.ნოსელიძე,ო.ხმალაძე,მ.გენდელმანი -- სივრცულ–დროითი კარტოგრაფიის ზოგიერთი ცნებანი / თ.გორდეზიანი -- კარტოგრაფიული კონცეფციები კარტოგრაფიის თეორიასა და პრაქტიკაში / გ.ლიპარტელიანი -- იალნოს სტაციონარის ფიზიკურ–გეოგრაფიული ანალიზი და ბუნებრივ–ტერიტორიული კომპლექსები / თ.დეკანოიძე,რ.მაღლაკელიძე -- ძირულის მასივის ქვედაიურულის ფაციესები და ადრეიურული კლიმატი ბრაქიოპოდების მიხედვით / ვ,ქოიავა,კ.ქოიავა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
გეოგრაფია.
გეოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources