Catalog

Record Details

Catalog Searchჭილ-ეტრატის იადგარი = Папирусно-Пергаментная минея / რედაქტორი: ა. შანიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია.

შანიძე, ა. , რედაქტორი. (ავტორობით). საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 6 of 6 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 6 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-178416 900000672293 Stacks ხელმისაწვდომია -
მესამე კორპუსის სამკითხველო დარბაზი 091(=353.1) აბზ. კოლ. 900001759972 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი ჭილ-114 900001703392 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 091(=353.1)+811.353.1'36-112 ჭ-46 900000921795 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 091(=353.1)+811.353.1'36-112 ჭ-46 900000921802 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)-8455 მ. ლორთქიფანიძის კოლექცია 900000950126 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 300 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება , 1977.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: გამოსცეს და გამოკვლევა დაურთეს ა. შანიძემ, ა. მარტიროსოვმა და ა. ჯიშიაშვილმა.
სარჩევი წინასიტყვაობა (ა. შანიძისა) -- ტექსტი: შობაჲ -- სტეფანეჲსი -- პეტრე–პავლეთაჲ -- მღდელთ მოძღუართანი -- იაკობ მოციქულისაჲ და იოანე მახარებლისაჲ – განცხადებაჲ -- წმიდისა აბოჲსი -- ზატიკისანი -- ანტონისი -- მამათაჲ -- ჯუარის გამოჩინებაჲ -- მიგებებაჲ -- ჴორცით აღებასა -- ყველით აღებასა -- თევდორე წმიდისაჲ -- ორმოცობისანი -- ლაზარეჲსი -- ბზობასა -- აღუსებასა -- ახალკუირაესა -- განრღვეულისაჲ -- გეორგი წმიდისაჲ -- ჯუარის გამოჩინებაჲ -- ამაღლებაჲ -- მატუილთაჲ -- ივანეჲს შობაჲ -- მოციქულთანი -- ფერისცვალებაჲ -- მარიამობაჲ -- პეტრე–პავლეაჲ -- კუირიკეჲსი – თეკლაჲსი – იოანეჲს თავის კუეთაჲ -- ღმრთისმშობლისა შობაჲ -- ენკენაჲ -- ჯუართა აპყრობაჲ -- თეკლაჲსი -- ზაქარაჲს დადუმებაჲ -- ხარიტონისი – წმინდისა გეორგისი -- მთავარანგელოზთაჲ -- სულთანი -- იბაკონი ხარებისანი და ქრისტეჲს შობისანი -- იბაკონი სტეფანეჲსნი -- დასადებელნი მოწამეთანი – წარდგომანი და იბაკონი მოწამეთანი -- იბაკონი მოციქულთანი -- მღდელთ მოძღუართანი -- იბაკონი განცხადებისანი -- იბაკონი ანტონისნი -- იბაკონიჯუარის გამოჩინებისანი და ლამპრობისანი -- იბაკონი ლაზარეჲსნი -- იბაკონი ბზობისანი -- იბაკონი ახალკუირიაისანი -- განრღუეულისაჲ -- ჩჩუილთა ყრმათაჲ -- იბაკონი ამაღლებისანი -- იბაკონი მარტუილიისანი -- იბაკონი იოვანეჲს შობისანი -- იბაკონი ფერისცვალებისანი -- იბაკონი ღმრთისმშობლისანი -- იბაკონი თავის კუეთისანი -- იბაკონი მარიამის შობისანი -- იბაკონი ენკენიისანი -- იბაკონიჯუარისანი -- იბაკონი სულთანი -- წარდგომანი და იბაკონი ადგომისანი -- ანგელოზთანი -- ლიტანიისანი -- გამოკვლევა: ჭილ–ეტრატის იადგარი (აღწერილობა) (ა. შანიძე) -- ტექსტის გამოცემისათვის (ა. მარტიროსოვი) -- ჭილ–ეტრატის იადგარის ორთოგრაფია და ფონეტიკა (ა. მარტიროსოვი) -- ჭილ–ეტრატის იადგარის მორფოლოგია და სინტაქსი (ა. ჯიშიაშვილი).
მოკლე შინაარსი, და სხვა "ჭილ–ეტრატის იადგარის" სახელწოდებით ცნობილია ხელნაწერი, რომელიც დაცულია საქართველოს სსრ მენციერებათა აკადემიის კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტში სამ წიგნად. იგი ძველი ქართული ენისა და ჰიმნოგრაფიული ლიტერატურის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლთაგანია, წარმოადგენს საგალობელთა კრებულს, რომელთა უმრავლესობა წარმოშობით VII-VIII საუკუნისაა და გადაწერილია იერუსალიმში არა უგვიანეს XI საუკუნისა. ძეგლის ერთი ნაწილი დაწერილია ჭილზე (პაპირუსზე), მეორე კი – ეტრატზე (პერგამენტზე), რაც საერთოდ იშვიათი მოვლენაა. ტექსტი წარმოდგენილია მთლიანად. მას ერთვის ძეგლის ზოგადი დახასიათება და ვრცელი გამოკვლევა ორთოგრაფიულ და ენობრივ თავისებურებათა შესახებ.
თემა: ქართული ხელნაწერები.
ძველი ქართული ენა > პიმნოგრაფია > საგალობელთა კრებული.

Additional Resources