Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 83 / რედაქტორი: დ. მგელაძე; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 308 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1959.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი რუსულ და ქართულ ენებზე
რეზიუმე ქართულ და რუსულ ენებზე
სარჩევი ი. ტურგენევის მოგვიანო ხანის ნაწარმოებთა რეალიზმის საკითხისათვის / მ. ბაისოგოლოვა -- ერთი ფურცელი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან / ო. ბაქანიძე -- პალატალიზაციით გაპირობებული მონაცვლეობანი თანამედროვე რუსული ენის ზმნის უღლილების ფორმათა სისტემაში / თ. ბელინსკაია -- ზედსართავი სახელი შემასმენელში / რ. ბირკაძე -- მ.ე. სალტიკოვ-შჩედრინი XIX საუკუნის თბილისის პრესის ფურცლებზე / ქ. გიორგიძე -- რუსული ენის კახეთის კილოკავთა ზოგიერთი ფონეტიკური მოვლენის დიალექტოლოგიური რუქები / ვ. ჟიდკო -- დიდი სამამულო ომის პერიოდის სამხედრო ლექსიკა / ნ. კოლესნიკოვი -- გლეხური თემატიკა ი.ა. ბუნინის პროზაში / ს. კოშუტი -- სემანტიკური ხასიათის ცვლილებებისათვის რუსულ ენაში / ე. კრემერი -- აკად. ა.ი. სობოლევსკის მეცნიერული მოღვაწეობა (დაბადებიდან 100 წლისთავთან დაკავშირებით) / დ. მგელაძე -- პირის ნაცვალსახელთა ლექსიკურ-გრამატიკული ძირითადი თავისებურებანი თანამედროვე რუსულ და ქართულ ენებში / მ. მიქაძე -- რიტმისა და ინტონაციის საკითხისათვის გ.რ. დერჟავინის ლექსებში / ვ. მიხაილოვი -- ზომისა და ხარისხის დამოკიდებული წინადადებები ნ.ვ. გოგოლის ნაწარმოებებში / თ. მრევლიშვილი -- რუსული ენის კახეთის კილოკავთა დიალექტოლოგიური რუქები სინტაქსისა და ლექსიკის ზოგიერთი საკითხის მიხედვით / მ. მულკიჯანიანი -- ნაციონალურ-კოლონიალური საკითხი ვ.ვ. მაიაკოვსკის შემოქმედებაში / დ. თუხარელი -- შემაერთებელი კონსტრუქციების სტრუქტურა, სინტაქსური თავისებურებანი და სტილისტური ფუნქციები ლ.ნ. ტოლსტოის და ა.პ. ჩეხოვის ენაში / ლ. ხატიაშვილი -- რუსული ენის კახეთის კილოკავთა ზოგიერთი მორფოლოგიური მოვლენების დიალექტოლოგიური რუქები / ა. ხიდეშელი -- თანდებულების საკითხისათვის ქართულ გრამატიკულ ლიტერატურაში / ი. ცერცვაძე -- ზმნის პრეფიქსაციის საკითხისათვის რუსულ და ქართულ ენებში / გ. წიბახაშვილი -- კომპოზიტთა სატირულ-იუმორისტული ხასიათის შესახებ ა.პ. ჩეხოვის მხატვრულ მეტყველებაში / ვ. ჭედია -- არქაული ზმნები ა. ტოლსტოის რომანში "პეტრე I" / მ. ჩხიკვაძე -- საქართველო დავიწყებული რუსი პოეტების ნ.პ. ლუკინისა და ა.პ. ოპოჩინინის შემოქმედებაში / ვ. შადური.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ლიტერატურათმცოდნეობა > რუსეთი
ენათმეცნიერება > რუსეთი
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00146387
003GUL
00520170215132030.0
0800 . ‡a001:
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n13/shromebi_83_2/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ‡nტ. 83 / ‡cრედაქტორი: დ. მგელაძე; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1959.
300 . ‡a308 გვ.
4900 . ‡aფილოლოგიურ მეცნიერებათა სერია : ‡vII
500 . ‡aტექსტი რუსულ და ქართულ ენებზე
500 . ‡aრეზიუმე ქართულ და რუსულ ენებზე
50500. ‡tი. ტურგენევის მოგვიანო ხანის ნაწარმოებთა რეალიზმის საკითხისათვის / ‡rმ. ბაისოგოლოვა -- ‡tერთი ფურცელი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან / ‡rო. ბაქანიძე -- ‡tპალატალიზაციით გაპირობებული მონაცვლეობანი თანამედროვე რუსული ენის ზმნის უღლილების ფორმათა სისტემაში / ‡rთ. ბელინსკაია -- ‡tზედსართავი სახელი შემასმენელში / ‡rრ. ბირკაძე -- ‡tმ.ე. სალტიკოვ-შჩედრინი XIX საუკუნის თბილისის პრესის ფურცლებზე / ‡rქ. გიორგიძე -- ‡tრუსული ენის კახეთის კილოკავთა ზოგიერთი ფონეტიკური მოვლენის დიალექტოლოგიური რუქები / ‡rვ. ჟიდკო -- ‡tდიდი სამამულო ომის პერიოდის სამხედრო ლექსიკა / ‡rნ. კოლესნიკოვი -- ‡tგლეხური თემატიკა ი.ა. ბუნინის პროზაში / ‡rს. კოშუტი -- ‡tსემანტიკური ხასიათის ცვლილებებისათვის რუსულ ენაში / ‡rე. კრემერი -- ‡tაკად. ა.ი. სობოლევსკის მეცნიერული მოღვაწეობა (დაბადებიდან 100 წლისთავთან დაკავშირებით) / ‡rდ. მგელაძე -- ‡tპირის ნაცვალსახელთა ლექსიკურ-გრამატიკული ძირითადი თავისებურებანი თანამედროვე რუსულ და ქართულ ენებში / ‡rმ. მიქაძე -- ‡tრიტმისა და ინტონაციის საკითხისათვის გ.რ. დერჟავინის ლექსებში / ‡rვ. მიხაილოვი -- ‡tზომისა და ხარისხის დამოკიდებული წინადადებები ნ.ვ. გოგოლის ნაწარმოებებში / ‡rთ. მრევლიშვილი -- ‡tრუსული ენის კახეთის კილოკავთა დიალექტოლოგიური რუქები სინტაქსისა და ლექსიკის ზოგიერთი საკითხის მიხედვით / ‡rმ. მულკიჯანიანი -- ‡tნაციონალურ-კოლონიალური საკითხი ვ.ვ. მაიაკოვსკის შემოქმედებაში / ‡rდ. თუხარელი -- ‡tშემაერთებელი კონსტრუქციების სტრუქტურა, სინტაქსური თავისებურებანი და სტილისტური ფუნქციები ლ.ნ. ტოლსტოის და ა.პ. ჩეხოვის ენაში / ‡rლ. ხატიაშვილი -- ‡tრუსული ენის კახეთის კილოკავთა ზოგიერთი მორფოლოგიური მოვლენების დიალექტოლოგიური რუქები / ‡rა. ხიდეშელი -- ‡tთანდებულების საკითხისათვის ქართულ გრამატიკულ ლიტერატურაში / ‡rი. ცერცვაძე -- ‡tზმნის პრეფიქსაციის საკითხისათვის რუსულ და ქართულ ენებში / ‡rგ. წიბახაშვილი -- ‡tკომპოზიტთა სატირულ-იუმორისტული ხასიათის შესახებ ა.პ. ჩეხოვის მხატვრულ მეტყველებაში / ‡rვ. ჭედია -- ‡tარქაული ზმნები ა. ტოლსტოის რომანში "პეტრე I" / ‡rმ. ჩხიკვაძე -- ‡tსაქართველო დავიწყებული რუსი პოეტების ნ.პ. ლუკინისა და ა.პ. ოპოჩინინის შემოქმედებაში / ‡rვ. შადური.
61024. ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aლიტერატურათმცოდნეობა ‡zრუსეთი
65024. ‡aენათმეცნიერება ‡zრუსეთი
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
7001 . ‡aმგელაძე , დ., ‡eრედაქტორი.
901 . ‡a46387 ‡b ‡c46387 ‡tbiblio ‡sSystem Local

Additional Resources