Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

მცირე და საშუალო საინოვაციო ფირმების მხარდაჭერის მსოფლიო პრაქტიკა = Мировая практика поддержки малых и средных инновационных фирм = World practice in supporting small and medium innovating companies // ეკონომისტი = Ekonomisti: საერთაშორისო სამეცნიერო – ანალიტიკური ჟურნალი: 2014 წელი გურამ ჯოლია; ირინე მამალაძე; მთავარი რედაქტორი: რამაზ აბესაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ–8378 ე./2014/№1/გვ.27–33/ჯ.გ. Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 19876890
  • ფიზიკური აღწერილობა: გვ:27–33:
  • გამომცემლობა: თბილისი თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა , 2014.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ ენაზე.
რეზიუმე ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენაზე.
მოკლე შინაარსი, და სხვა საინოვაციო პროცესი რამდენიმე ეტეპისაგან შედგება, რომელთა შედეგიანობა საინოვაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების დონეზეა დამოკიდებული. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საინოვაციო საქმიანობის ინტენსიფიკაციის ეფექტიანი და გავრცელებული ფორმაა მცირე ფირმების დიდრისკიანი პროექტების ვენჩურული დაფინანსება. ის ზომები, რომლებსაც მიმართავენ მცირე და საშუალო ფირმების საინოვაციო განვითარების მხარდასაჭერად, მრავალფეროვანია. ესაა იმ ფირმების ფინანსური მხარდაჭერა, რომლებიც სამთავრობო სტრუქტურების თემატიკის შესაბამისად ეწევიან კვლევა–ძიებას პირდაპირი უპროცენტო ან შეღავათიან დაფინანსება მეცნიერებასა და საცდელ სამუშაოებზე მიზნობრივი დოტაციების გაცემა; ინოვაციების დანერგვის ფონდების შექმნა კომერციული რისკების გათვალისწინებით.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.
ეკონომიკა
ბიზნესი

თქვენ ეძებთ გაერთიანებული კატალოგი -ში

<< წინა გვერდი თაროს დათვალიერება შემდეგი გვერდი >>
 
Go to record ჩარლ პერსის სემიოტიკური თეორია = The Semiotic Theory Charl...
Fპ–8377
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record ფემინურ–მასკულინური კომპონენტების დისტრიბუცია თხზულ სახელე...
Fპ–8377
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record თარგმნის ლინგვისტური ასპექტების შესახებ* // ენათმეცნიერები...
Fპ–8377
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record ინტერვიუ ფრანგ ენათმეცნიერ კლონ აჟეჟთან = Interview with a...
Fპ–8377
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record Third - country nationals counselling as a prereousite for...
Fპ-8378
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record შრომის ბაზრის სეგმენტაციის გერმანული მოდელი: გერმანელი მეც...
Fპ–8378
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record მცირე და საშუალო საინოვაციო ფირმების მხარდაჭერის მსოფლიო პ...
Fპ–8378
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულე...
Fპ–8378
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record საშუალო არითმეტიკულის და საშუალო გეომეტრიულის კომბინირებულ...
Fპ–8378
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources