Catalog

Record Details

Catalog Searchქართული წყაროთმცოდნეობა = Грузинское источниковедение / ტ. 3 ; რედაქტორი: ზ. ალექსიძე ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-129876 900000599999 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 930 ქ-27 900001666644 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 930 ქ-27 900001782435 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 930 ქ-27 900001782709 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ I) რდ(I)-3777 მ. ლორთქიფანიძის კოლექცია. 900001270287 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ I) რდ(I)-3802 მ. ლორთქიფანიძის კოლექცია. 900000923705 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 930 ქ-27 900000940686 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 94(479.22) ქ-27 900000920241 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 94(479.22) ქ-27 900000920269 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 334,[2] გვ. : 1 ფოტო (ვ. დონდუა).
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება , 1971.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ეძღვნება მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის პროფესორ ვარლამ დონდუას დაბადების 75 წლისთავს.
ტექსტი ქართულ, რუსულ და სპარსულ ენებზე.
სარჩევი სარედაქციო კოლეგიისაგან -- Автобиография Варлама Датиспановича ДонДуа -- ბერძნული ეპიგრაფიკა როგორც საქართველოს ისტორიის წყარო / თინათინ ყაუხჩიშვილი -- სირიულ–ქართული ლექსიკური ურთიერთობის ისტორიიდან / ზაზა ალექსიძე -- "ქართლის ცხოვრების" ორი ადგილის გამო / ვლადიმერ ახვლედიანი -- ცნობები თურქული ტომებისა და ხალხების შესახებ ძველ ქართულ წყაროებში / ვალერიან გაბაშვილი -- პროფ. ვ. დონდუას ვარაუდი ჯარრაჰის "დაცვის სიგელში" დამოწმებული ტოპონიმის შესახებ / ალექსი ლეკიაშვილი -- К вопросу о характере внутренней застройки некоторых шахристанов Средней Азии и мадины Ал-Мансура / О.В. Цкитишвили -- "ზომად წერის" შინაარსის გაგებისათვის / თამარ ხაჟომია -- იბნ ალ–ასირის თხზულების "თარიხ ალ–ქამილი"–ს ერთი ადგილის დადფენისათვის / ბენიამინ სილაგაძე -- ეფრემ მცირის ფსალმუნთა თარგმანების ტექსტისათვის / მზექალა შანიძე -- ლიახვის ხეობის წარწერები და სხვა სიძველეები / იოსებ მეგრელიძე -- К толкованию термина "Bīstgānī" / Дж.Ш. Гиунашвили -- სუმბატ დავითის–ძის ერთი წყაროს საკითხისათვის / გურამ მამულია -- "დავითის ცხოვრებაში" დამოწმებულია ერთი ტერმინის განმარტებისათვის / კონსტანტინე გრიგოლია -- "ვისრამიანის" ლექსიკის საკითხები / ალექსანდრე გვახარია -- თამარის პირველი ისტორიკოსის ერთიცნობის გაგებისათვის / შოთა მესხია -- "ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანის" ერთი ადგილის განმარტებისათვის / ჯემალ სტეფნაძე -- ქუთაისის მუზეუმის მასალებიდან / მიხეილ ნიკოლეიშვილი -- Сведения Шихаб ад-Насави о Грузии / З.М. Буниятов -- ქართული დიპლომატიკის ერთი ტერმინის მნიშვნელობისათვის(ჩაქი) / მამისა ბერძნიშვილი -- Употребление тюрко-мингольских терминов в произведениаях Рашид ад-дина и Вассафа / А.А. Али-заде -- ჟამთა აღმწერლის "კარისოს"‖"კრისოს"‖"კროისოს" / ალექსანდრე გამყრელიძე -- Некоторые сведения Грузинских источников о Тимуре / Р.К. Кикнадзе -- "ახალი ქართლის ცხოვრების" ზოგი ცნობის წარმომავლობისა და სანდოობის შესახებ / კარლო ტაბატაძე -- აინი ალის "რისალე" როგორც წყარო ოსმალეტის აგრარულ ურთიერთობათა შესწავლისათვის / გიული ალასანია -- იერუსალიმის უცნობი ქართული საამშენებლო წარწერა / გივი მიქაძე -- მარტყოფის 1625 წლის აჯანყების გამოძახილი ოსმალეთში / ვიტალი ჩოჩიევი -- იერუსალიმის პატრიარქის დოსითეოსის წერილი საქართველოს შესახებ / თამარ ტივაძე -- Из истории монетного обращения в Сефевидском государстве ы А.А. Рахмани -- "თაზქირათ ალ–მულუქის" ცნობები საქართველოს შესახებ / კარლო კუცია -- Сведения Сехниа Зхеидзе о Кандахаре / М.Г. Гобеджишвили -- სულთან აჰმედ III–ის ფირმანი ბაქარ ბაგრატიონს / სერგი ჯიქია -- ზაქარია აქულისელის ცნობები საქართველოს შესახებ / ლიანა დავლიანიძე -- დასტურლამალის ერთი ადგილის შევსებისათვის / თინათინ ენუქიძე -- ოსმალო ისტორიკოსის აჰმედ ვასიფის ცნობები საქართველოს შესახებ / ნოდარ შენგელია -- ნაპოლეონის მანიფესტი მამლუქებზე / დავით ჯანელიძე -- "Шукр-наме-йе шахиншахи" Бахмана-мирзы / А.Х. Аванесов -- პროფ. ვ. დონდუას გამოქვეყნებული ნაშრომების ბიბლიოგრაფია / ვერა ბერიძე, თამარ დონდუა -- ლიტერატურა ვარლამ დონდუას შესახებ.
მოკლე შინაარსი, და სხვა კრებულში შესული გამოკვლევები საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობის სხვადასხვა საკითხებს ეხება. განხილულია ქართული (ნარატიული, დოკუმენტური, ეპიგრაფიკული) და უცხოური (ბერძნული, სომხური, არაბული, სპარსული, თურქული)წყაროების ცნობები და ნაჩვენებია მათი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიის სხვადსხვა მოვლენათა გასაშუქებლად. რამდენიმე წერილი ეძღვნება ამიერკავკასიის, შუა აზიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნების ხალხთა ისტორიის კონკრეტულ პრობლემებს. კრებულში იბეჭდება პროფ. ვ. დონდუას გამოქვეყნებული შრომების სრული ბიბლიოგრაფია.
თემა: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი.
ისტორია > წყაროთმცოდნეობა > ქართული წყაროთმცოდნეობა.
კრებული.

Additional Resources