Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина Travaux De L'Université Staline à Tbilissi (Tiflis) : ტ. 50 / რედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.50 900000911684 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.50 900000911685 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.50 900000911686 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.50 900000911687 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.50 900000911688 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.50 900000911689 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.50 900000911690 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.50 900000911691 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.50 900000911692 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 230 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1953.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე.
სარჩევი ორმაგი ტრიგონომეტრიული მწკრივის შეჯამებადობა ლებეგის მეთოდით / ნ.თევზაძე -- ურთიერთკავშირი აბელისა და (c,A,B) შეჯმებათა შორის / ვლ.ჭელიძე -- დრეკადობის თეორიის ბრტყელი ამოცანების გამოკვლევა პოტენციალთა მეთოდით / ნ.კახნიაშვილი -- ნაკადის განივკვეთის წონასწორული ფორმის გამოკვლევა / გ.ვეფხვაძე -- რეზონანსული ტეორიის სიყალბე და მცდარი იდეოლოგია / შ.შარაშენიძე -- ბენტონიტური თიხებიდან მიღებული კოლოიდების სორბციული თვისებები ორგანულ ნივთიერებათა ორთქლის მიმართ / / ა.ვარდუკაძე -- ბარიტის მადნებში ვიტერიტის განსაზღვრის მეთოდისათვის / ვ.ხუხია და სხვა -- გრანიტისა და მაგმის პრობლემა / ალ.ჯანელიძე -- ბზიფისა და აფხაზეთის მაღალმთიანი ქედების ლანდშაფტური დახასიათებისთვის / ქეთევან ყავრიშვილი -- მდინარე რიონის ჰიდროგრაფიისათვის / ნ.უკლება -- სანაპირო ბრიზების ვერტიკალური სტრუკტურის საკითხისათვის / ა.კოტარია -- გარემოპირობების მაფორმირებელი როლი აბრეშუმის ჭიის (Bomdyx mori L) ნიშნებსა და თვისებებს შორის კორელაციური კავშირების წარმონაქმნში / გ.პაპალაშვილი -- აბრეშუმის ჭიის აბრეშუმგამომყოფი ჯირკვლის ზრდის კანონზომიერება აღზრდის სხვადასხვა პირობებში / ქს.გიკაშვილი -- აბრეშუმის ჭიის ნერვული სისტემის ფიზიოლოგია / მ.გოგავა -- შავი ზღვის ქაშაყების კვება საქართველოს სანაპიროებზე / ვ.ტყეშელაშვილი -- მასალები სამგორის ძუძუმწოვრების გავრცელების შესწავლისათვის / ა.ჯანაშვილი და სხვა -- ორლებნიანი მცენარის ფესვის მარტივი აგებულების რამდენიმე მაგალითი / ე.მირიანაშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
მეცნიერება.
ბიოლოგია.
მათემატიკა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources