Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 62 / რედაქტორი: ვ.კუპრაძე; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002781 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002782 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002783 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002784 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002785 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002786 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002787 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002788 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002789 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 324 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1957.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი პეტრე გრიგოლის-ძე მელიქიშვილი ...IX-XIV / მოგონებები პეტრე გრიგოლოის-ძე მელიქიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ XV-XXIV / ნ.ლანგე -- BeH + სისტემის წმინდა იონური მდგომარეობის ქვანტურ-მექანიკური გამოკვლევა / გ.ვეფხვაძე -- ენერგიის და მუშაობის მინიმალურობის ზოგიერთი თვისების შესახებ / ვ.ქირია -- დისლოკაცითა დინამიკურ თვისებების შესახებ / ო.მღებრიანი -- F ცენტრის თეორიისათვის ტუტეჰალოგენურ კრისტალებში / ი.ჩხარტიშვილი -- დამუხტული ნაწილაკის დრეკადი გაბნევა კულონურ ველში / ა.პატარაია -- დეიტონებით და ტრიტონებით გამწვეული რეაქციები ზიგიერთ მსუბუქ ბირთვებზე / თ.კოპალეიშვილი -- ატომგულის ელექტროდეზინტეგრაცია გარსული მოდელის თანახმად / მ.კობიაშვილი -- გაბნევის ამოცანის ამოხსნის ერთი ვარიაციული მეთოდის შესახებ / გ.ქანთარი -- რეზერვირების თეორიისათვის.-კავშიგაბმულობის არხის გამტარუნარიანობის შესახებ / შ.ბებიაშვილი -- ექსიტონის მიკროთეორია ტუტე-ჰალოგენურ კრისტალებში / ავთ.ცერცვაძე -- გუმბრინისა და ასკანიტის როგორც მადეჰიდრატირებული,მაიზომერირებული და მაალკილირებელი კონტაქტების გამოკვლევა / ქ.არეშიძე და სხვა -- მეთილეთილფურილბუტინდიოლის და დიიზოპროპილფურილბუტინდიოლის კატალიზური ჰიდრირება / შ.მიქაძე და სხვა -- ქრომატოგრაფიული მეთოდი თვისებით ანალიზში ზოგიერთი ორგანული რეაქტივის გამოყენებით / კ.გამსახურდია და სხვა -- გამხსნელის გავლენა ძმარმჟავა-ეთილის ეთერის წარმოქმნის რეაქციის კინეტიკაზე / ქ.აბაშიძე და სხვა -- დიდი-ლილოს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ნარჩენი პროდუქტების თერმული კრეკინგი ბენზინის მაქსიმალური გამოსავლიანობის მისაღებად / გ.ყაჭეიშვილი -- ჩუნეშის ბენტონიტური თიხის სორბციული თვისებები (სტატისტიკურ პირობებში) / ვ.ბრეგვაძე -- ზოგიერთი თანამედროვე გეომორფოლოგიური პროცესები მდ.იორის აუზის ზემო ნაწილში / ვ.ლეჟავა -- ტყვიის საბადოს გეოლოგიური ასაკის დადგენა მასსპექტრომეტრული ანალიზი მეთოდით / გ.მთვრალაშვილი და სხვა -- ქართული ჯიშის ცხვრის მატყლის ზრდის ინტენსიურობის შესწავლა / გ.პაპალაშვილი -- აზოტობაქტერის გავრცელება სხვადასხვა ნიადაგსა და ზოგიერთი მცენარის რიზოსფეროში / ნ.ჭიქაშუა -- გვარ Rudus L-ის ახალი სახეობანი საქართველოდან / ქ.სანაძე -- მდინარე ივრის მიკროფაუნის შესწავლისათვის / ლ.კუტუბიძე -- მასალები შირაქ-ალაზნის ველის ორნითოფაუნის შესწავლისათვის / არჩ.ჯანაშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ქიმია
ბიოლოგია
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources