Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 64 / რედაქტორი: ვ.კუპრაძე; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002800 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002801 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002802 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002803 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002804 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002805 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002806 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002807 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002808 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002809 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 425 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1957.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი სამგანზომილებიანი ბადის შინაგანი გეომეტრიის შესახებ / ჯერადი მწკრივების შეჯამებადობათა შესახებ / ვლ.ჭელიძე -- ბლანტი სითხის არასტაციონალური მოძრაობა ფოროვანი კედლით შემოსაზღვრულ ნახევარსივრცეში / დ.დოლიძე -- მაზურის ერთი თეორემის განზოგადება / ე.წითლანაძე -- ერთი კლასის არაწრფივი ინტეგრალური განტოლების საკუთარი ფუნქციების მდგრადობის შესახებ / ე.წითლანაძე -- სივრცის მრუდთა ერთი კლასის შესახებ / ა.ხარაძე -- ნამდვილ რიცხვთა ნატურალური რიცხვების შებრუნებულ სიდიდეთა მწკრივად დაშლის შესახებ / პ.კოღონია -- რიცხვთა წარმოდგენისათვის განზოგადებული პოლიგონალური რიცხვების ჯამების სახით / გ.ლომაძე -- ზოგიერთი თვისება იმ ფუნქციებისა, რომელთაც შემოსაზღვრული მეორე ვარიაცია აქვთ / ფ.ხარშილაძე -- რუსეთ-ამიერკავკასიაში არაევკლიდურ გეომეტრიის იდეების გავრცელების ისტორიისათვის / ი.გაიდუკი -- რიმან-ჰილბერტის ერთი ზოგადი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა კლასში / გ.ალექსანდრია -- ანიზოტროპული დრეკადი ტანის დიფერენციალური განტოლებების ფუნდამენტალური ამოხსნების ელემებტარული წარმოდგენის შესახებ ერთ შემთხვევაში / ნ.კახნიაშვილი -- კუმში სითხის ბრტყელი წმინდაცირკულაციური ნაკადით ორი წრიული ცილინდრის ერთობლივი გარსდენის შესახებ / ნ.პატარაია და სხვა -- მძლავრი ლოგარითმული სახაზავის გამომგონებლობა სსრკ-ში / ლ.ასათიანი -- ბრუნვათა პარაბოლოიდური გარსის ერთი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ / ე.ობოლაშვილი -- გეგმიური სამგანზომილებიანი სივრცის სიბრტყითი მოდელის აგება / ე.მჭედლიშვილი -- იზოტოპური დრეკადი ტანის მდგრადი რხევის შერეული სასაზღვრო ამოცანა კუთხიანი წერტილების მქონე კონტურებისათვის / მ.ცანდეკოვი -- დრეკადი ტანის რხევის სასაზღვრო ამოცანების თეორიისათვის / თ.ბურჭულაძე -- ინტეგრალურ და დიფერენციალურ განტოლებათა მიახლოებითი ამოხსნის ზოგიერთი გრაფიკული ხერხის შესახებ / გ.კომლაძე -- ინტეგრალი ელემენტისა და სიმრავლის ფუნქციიდან და მისი გამოყენება / მ.სულხანაური -- ზედაპირების სიბრტყით გადაკვეთის ხაზის აგების ხერხები, გომოლოგიის გამოყენებით / ტ.თალაქვაძე -- კომპლექსური და ორმაგი რიცხვების გამოყენება სამგანზომილებიანი არაევკლიდური სივრცის წრფივ კონგრუენციათა თეორიაში / ნ.გაბადაძე -- მათემატიკური აბსტრაქციის ბუნების შესახებ / მ.ჭიჭინაძე -- ორი ცვლადის ფუნქციის წარმოდგენა სინგულარული ორჯერადი ინტეგრალებით / ო.გაბისონია -- ორმაგი მწკრივების შეჯამებადობათა ზოგიეთი კერძო მეთოდი / მ.ყურაშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
მათემატიკა
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources