Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 64 / რედაქტორი: ვ.კუპრაძე; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002800 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002801 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002802 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002803 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002804 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002805 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002806 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002807 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002808 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.64 900001002809 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 425 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1957.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი სამგანზომილებიანი ბადის შინაგანი გეომეტრიის შესახებ / ჯერადი მწკრივების შეჯამებადობათა შესახებ / ვლ.ჭელიძე -- ბლანტი სითხის არასტაციონალური მოძრაობა ფოროვანი კედლით შემოსაზღვრულ ნახევარსივრცეში / დ.დოლიძე -- მაზურის ერთი თეორემის განზოგადება / ე.წითლანაძე -- ერთი კლასის არაწრფივი ინტეგრალური განტოლების საკუთარი ფუნქციების მდგრადობის შესახებ / ე.წითლანაძე -- სივრცის მრუდთა ერთი კლასის შესახებ / ა.ხარაძე -- ნამდვილ რიცხვთა ნატურალური რიცხვების შებრუნებულ სიდიდეთა მწკრივად დაშლის შესახებ / პ.კოღონია -- რიცხვთა წარმოდგენისათვის განზოგადებული პოლიგონალური რიცხვების ჯამების სახით / გ.ლომაძე -- ზოგიერთი თვისება იმ ფუნქციებისა, რომელთაც შემოსაზღვრული მეორე ვარიაცია აქვთ / ფ.ხარშილაძე -- რუსეთ-ამიერკავკასიაში არაევკლიდურ გეომეტრიის იდეების გავრცელების ისტორიისათვის / ი.გაიდუკი -- რიმან-ჰილბერტის ერთი ზოგადი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა კლასში / გ.ალექსანდრია -- ანიზოტროპული დრეკადი ტანის დიფერენციალური განტოლებების ფუნდამენტალური ამოხსნების ელემებტარული წარმოდგენის შესახებ ერთ შემთხვევაში / ნ.კახნიაშვილი -- კუმში სითხის ბრტყელი წმინდაცირკულაციური ნაკადით ორი წრიული ცილინდრის ერთობლივი გარსდენის შესახებ / ნ.პატარაია და სხვა -- მძლავრი ლოგარითმული სახაზავის გამომგონებლობა სსრკ-ში / ლ.ასათიანი -- ბრუნვათა პარაბოლოიდური გარსის ერთი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ / ე.ობოლაშვილი -- გეგმიური სამგანზომილებიანი სივრცის სიბრტყითი მოდელის აგება / ე.მჭედლიშვილი -- იზოტოპური დრეკადი ტანის მდგრადი რხევის შერეული სასაზღვრო ამოცანა კუთხიანი წერტილების მქონე კონტურებისათვის / მ.ცანდეკოვი -- დრეკადი ტანის რხევის სასაზღვრო ამოცანების თეორიისათვის / თ.ბურჭულაძე -- ინტეგრალურ და დიფერენციალურ განტოლებათა მიახლოებითი ამოხსნის ზოგიერთი გრაფიკული ხერხის შესახებ / გ.კომლაძე -- ინტეგრალი ელემენტისა და სიმრავლის ფუნქციიდან და მისი გამოყენება / მ.სულხანაური -- ზედაპირების სიბრტყით გადაკვეთის ხაზის აგების ხერხები, გომოლოგიის გამოყენებით / ტ.თალაქვაძე -- კომპლექსური და ორმაგი რიცხვების გამოყენება სამგანზომილებიანი არაევკლიდური სივრცის წრფივ კონგრუენციათა თეორიაში / ნ.გაბადაძე -- მათემატიკური აბსტრაქციის ბუნების შესახებ / მ.ჭიჭინაძე -- ორი ცვლადის ფუნქციის წარმოდგენა სინგულარული ორჯერადი ინტეგრალებით / ო.გაბისონია -- ორმაგი მწკრივების შეჯამებადობათა ზოგიეთი კერძო მეთოდი / მ.ყურაშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
მათემატიკა
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00168776
003GUL
00520161108071732.0
035 . ‡a(GUL)68352
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi%20127/kupradze_shromebi_64/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a001:
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ‡nტ. 64 / ‡cრედაქტორი: ვ.კუპრაძე; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1957.
300 . ‡a425 გვ.
4901 . ‡vსერია ტ.64
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
50500. ‡tსამგანზომილებიანი ბადის შინაგანი გეომეტრიის შესახებ / ‡ქლ.გოკიელი -- ‡tჯერადი მწკრივების შეჯამებადობათა შესახებ / ‡rვლ.ჭელიძე -- ‡tბლანტი სითხის არასტაციონალური მოძრაობა ფოროვანი კედლით შემოსაზღვრულ ნახევარსივრცეში / ‡rდ.დოლიძე -- ‡tმაზურის ერთი თეორემის განზოგადება / ‡rე.წითლანაძე -- ‡tერთი კლასის არაწრფივი ინტეგრალური განტოლების საკუთარი ფუნქციების მდგრადობის შესახებ / ‡rე.წითლანაძე -- ‡tსივრცის მრუდთა ერთი კლასის შესახებ / ‡rა.ხარაძე -- ‡tნამდვილ რიცხვთა ნატურალური რიცხვების შებრუნებულ სიდიდეთა მწკრივად დაშლის შესახებ / ‡rპ.კოღონია -- ‡tრიცხვთა წარმოდგენისათვის განზოგადებული პოლიგონალური რიცხვების ჯამების სახით / ‡rგ.ლომაძე -- ‡tზოგიერთი თვისება იმ ფუნქციებისა, რომელთაც შემოსაზღვრული მეორე ვარიაცია აქვთ / ‡rფ.ხარშილაძე -- ‡tრუსეთ-ამიერკავკასიაში არაევკლიდურ გეომეტრიის იდეების გავრცელების ისტორიისათვის / ‡rი.გაიდუკი -- ‡tრიმან-ჰილბერტის ერთი ზოგადი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა კლასში / ‡rგ.ალექსანდრია -- ‡tანიზოტროპული დრეკადი ტანის დიფერენციალური განტოლებების ფუნდამენტალური ამოხსნების ელემებტარული წარმოდგენის შესახებ ერთ შემთხვევაში / ‡rნ.კახნიაშვილი -- ‡tკუმში სითხის ბრტყელი წმინდაცირკულაციური ნაკადით ორი წრიული ცილინდრის ერთობლივი გარსდენის შესახებ / ‡rნ.პატარაია და სხვა -- ‡tმძლავრი ლოგარითმული სახაზავის გამომგონებლობა სსრკ-ში / ‡rლ.ასათიანი -- ‡tბრუნვათა პარაბოლოიდური გარსის ერთი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ / ‡rე.ობოლაშვილი -- ‡tგეგმიური სამგანზომილებიანი სივრცის სიბრტყითი მოდელის აგება / ‡rე.მჭედლიშვილი -- ‡tიზოტოპური დრეკადი ტანის მდგრადი რხევის შერეული სასაზღვრო ამოცანა კუთხიანი წერტილების მქონე კონტურებისათვის / ‡rმ.ცანდეკოვი -- ‡tდრეკადი ტანის რხევის სასაზღვრო ამოცანების თეორიისათვის / ‡rთ.ბურჭულაძე -- ‡tინტეგრალურ და დიფერენციალურ განტოლებათა მიახლოებითი ამოხსნის ზოგიერთი გრაფიკული ხერხის შესახებ / ‡rგ.კომლაძე -- ‡tინტეგრალი ელემენტისა და სიმრავლის ფუნქციიდან და მისი გამოყენება / ‡rმ.სულხანაური -- ‡tზედაპირების სიბრტყით გადაკვეთის ხაზის აგების ხერხები, გომოლოგიის გამოყენებით / ‡rტ.თალაქვაძე -- ‡tკომპლექსური და ორმაგი რიცხვების გამოყენება სამგანზომილებიანი არაევკლიდური სივრცის წრფივ კონგრუენციათა თეორიაში / ‡rნ.გაბადაძე -- ‡tმათემატიკური აბსტრაქციის ბუნების შესახებ / ‡rმ.ჭიჭინაძე -- ‡tორი ცვლადის ფუნქციის წარმოდგენა სინგულარული ორჯერადი ინტეგრალებით / ‡rო.გაბისონია -- ‡tორმაგი მწკრივების შეჯამებადობათა ზოგიეთი კერძო მეთოდი / ‡rმ.ყურაშვილი.
6102 . ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aმათემატიკა
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
7101 . ‡aკუპრაძე ვ., ‡eრედაქტორი
901 . ‡a68776 ‡b ‡c68776 ‡tbiblio

Additional Resources