Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета : ტ. 80 / რედაქტორი: ნ. ფირცხალავა; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.80 900001002941 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.80 900001002942 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.80 900001002943 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.80 900001002944 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.80 900001002945 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.80 900001002946 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.80 900001002947 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.80 900001002948 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.80 900001002949 Stacks ხელმისაწვდომია -
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა (პირველი დარბაზი) 001: 900000943790 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 371[1] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1962.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენაზე
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.13, გვ.21, გვ.26, გვ.31, გვ.42, გვ.46-47, გვ.56-57, გვ.64, გვ.70, გვ.75, გვ.80, გვ.87, გვ.94, გვ.101, გვ.109, გვ.115, გვ.121, გვ.130-131, გვ.137, გვ.145-146, გვ.151, გვ.162, გვ.178, გვ.186, გვ.199, გვ.206, გვ.211, გვ.217, გვ.226, გვ.234, გვ.243, გვ.257-258, გვ.269, გვ.275, გვ.285, გვ.294-295, გვ.303, გვ.312, გვ.323, გვ.331, გვ.344, გვ.354, გვ.361.
სარჩევი მიკროელემენტები თბილისის და მისი მიდამოების ნიადაგებსა და წყლებში / ი. მოსეშვილი და სხ. -- ნიკელი ჩორჩანის ტალკის საბადოსთან დაკავშირებულ წყლებში / ე. დოქსოპულო -- ნიკელი ქვაშავას სერპენტინიტებთან დაკავშირებულ მცენარეებში / ე. დოქსოპულო -- სპილენძის კოლორიმეტრული განსაზღვრის საკითხისათვის / ი. საბინ-გუსი -- მანგანუმი ზოგიერთ ქართულ ხილეულსა და ღვინოებში / ი. მოსეშვილი და სხ. -- მანგანუმი ზოგიერთ ქართულ ბოსტნეულში / ი. მოსეშვილი და სხ. -- დარიშხანის გამოკვლევა რაჭის ზოგიერთ მინერალურ და მტკნარ წყლებში / ი. მოსეშვილი, გ. ჯოხაძე -- თერმული კრეკინგ-ბენზინის გასუფთავება-გაკეთილშობილება / გ. ყაჭეიშვილი -- მეთილის სპირტში ქლოროვანი ბარიუმისა და სტრონციუმის ელექტროგამტარობა, სიბლანტე და სიმკვრივე / ნ. ფირცხალავა -- კადმიუმის ქლორიდის მეთანოლხსნარის ელექტროგამტარობა, სიმკვრივე და სიბლანტე / ნ. ფირცხალავა -- ატმის ნაყოფის ქიმიური შემადგენლობის ცვლილებების დინამიკა / ნ. ციციშვილი, თ. კიპარენკო -- მეთილ-ეთილ-დიიზოპროპილბუთინდიოლისა და ოქსიციკლოჰექსილდიიზოპროპილაცეტილენილკარბინოლის სინთეზი და კატალიზური ჰიდრირება / ი. გვერდწითელი, რ. პაპავა -- მიჩურინელ ვ. ბესტავაშვილის მიერ ახლად გამოყვანილი ატმის ჯიშების ნაყოფის ქიმიური გამოკვლევა / ნ. ციციშვილი, თ. კიპარენკო -- ტეტრაიზოპროპილბუთინდიოლისა და უსიმეტრო დიმეთილდიიზოპროპილბუთინდიოლის ჰიდრირების შესწავლა / ი. გვერდწითელი, ჩ. ქობულაძე -- სიმეტრიული და შერეულრადიკალიანი დიაცეტილენის რიგის გლიკოლების სინთეზი Cu2 Cl2 da Cu2 Br2-ის მონაწილეობით / ა. ნოღაიდელი, ქ. ძაგნიძე -- ტეტრამეთილბუტინდიოლის კონდენსაცია გვაიაკოლთან ფოსფორმჟავას თანაობისას / ა. კახნიაშვილი და სხ. -- გვაიაკოლის კონდენსაცია დიმეთილვინილკარბინოლთან ფოსფორმჟავის თანაობისას / ა. კახნიაშვილი, დ. ფარჯიკია -- ა.ე. ფავორსკის რეაქციით აცეტილენური სპირტებისა და y-გლიკოლების სინთეზის საკითხისათვის / ი. გვერდწითელი, შ. მიქაძე -- გვაიაკოლის კონდენსაცია დიმეთილაცეტილენილკარბინოლთან ფოსფორმჟავას თანაობისას / ა. კახნიაშვილი, დ. ფარჯიკია -- 1-ოქსიციკლოჰექსილ, 3-მეთილ, 3-მესამადიბუთილპროპინ - 1-ოლი 3-ის სინთეზი, კატალიზური ჰიდრირება და დეჰიდრატაცია / ი. გვერდწითელი და სხ. -- 5-მეთილ-1, 3-ჰექსადიენ-5-ოლის კონდენსაცია გვაიაკოლთან ფოსფორმჟავას თანაობისას / ა. კახნიაშვილი, დ. ფარჯიკია -- საქართველოს სსრ პოლიმეტალური მადნების ელექტროანალიზური შესწავლა კადმიუმის შემცველობაზე / გ. საღარაძე -- აჭარის ასსრ ბუნებრივი წყლების ფიზიკურ-ქიმიური გამოკვლევა / კ. გამსახურდია და სხ. -- აცეტილენური გლიკოლების რთული ეთერების სინთეზი და თვისებები / შ. მიქაძე -- ნორიოს ნავთობის ზეთის ფრაქციების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა და ქიმიური შედგენილობის შესწავლის საკითხისათვის / ს. ნამორაძე, შ. შარაშენიძე -- ზემო რაჭის (მდ. ჩვეშურის აუზის) მინერალური წყლების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება / ვ. ხუხია და სხ. -- ქლორიონის მერკურიმეტრული განსაზღვრის საკითხისათვის / ვ. ხუხია, ლ. ხინთიბიძე -- სტიბიუმის დაცილება ალუმინისა, ქრომისა, მანგანუმისა, კობალტისა, ნიკელისა და კადმიუმისაგან ალიზარინ C-ს გამოყენებით / თ. არეშიძე -- 2-მეთილ-2- (3-მეთოქსი- 4-ოქსიფენილ) -3 ინ-5-ჰექსენისა და 2,5-დიმეთილ-2- (3-მეთოქსი-4-ოქსიფენილ) - 3-ინ-5-ჰექსენის ქიმიური აღნაგობის შესწავლა შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრების საშუალებით / ვ. კოკოჩაშვილი და სხ. -- წყლის ორთქლის სორბცია რაბდოპისიტზე / ვ. გრიგოლია, გ. ციციშვილი -- პროპილენის დაქლორების კინეტიკის კალორიმეტრული გამოკვლევა / ლ. სეფიაშვილი -- ორთქლთა ადსორბციისა და დესორბციის კინეტიკის გამოკვლევა სხვადასხვა ფორიანი სტრუქტურის სილიკაგელებზე / ნ. ოქრომჭედლიძე, გ. ციციშვილი -- ორთქლთა ადსორბციის და დესორბციის კინეტიკის გამოკვლევა სხვადასხვა ფორიანი სტრუქტურის სილიკაგელებზე / ნ. ოქრომჭედლიძე, გ. ციციშვილი -- დიდი ლილოს ქარხნის ნარჩენი პროდუქტების თერმული კრეკინგ-გაზის შესწავლა / შ. შარაშენიძე, გ. ყაჭეიშვილი -- ნახშირწყალბადთა ზოგიერთი ნარევის დაჟანგვა / კ. ჯაფარიძე და სხ. -- ჭურჭლის დიამეტრისა და ზედაპირის მდგომარეობის გავლენა ეთანისა და ქლორის ნარევების თვითაალების ზღვრებზე / ქ. ლაბაძე, ვ. კოკოჩაშვილი -- იონური სორბცია ტრაგანტით ელექტროლიტების წყალხსარებიდან / ა. ვარდუკაძე, თ. კაციტაძე -- იონთა შერჩევით ადსორბციაზე დამოკიდებულებით გადატანის რიცხვის ცვლილება სხვადასხვა კოლოიდურ სისტემებში / ა. ვარდუკაძე, თ. კაციტაძე -- ეთანისა და ქლორის ნარევების აალების მექანიზმის საკითხისათვის / ქ. ლაბაძე, ვ. კოკოჩაშვილი -- ნახშირჟანგის წვის რეაქციის საკითხისათვის / ვ. კოკოჩაშვილი -- წყალბადის ზეჟანგის კატალიზური დაშლა სხვადასხვა იონების თანაობით / შ. შარაშენიძე, მ. კობიძე -- ქვეფოსფოროვან მჟავას დაჟანგვის კინეტიკა / რ. მარღითი, ვ. კოკოჩაშვილი -- ძმარმჟავა ეთილის ეთერის წარმოქმნის რეაქციის კინეტიკის საკითხისათვის / ქ. აბაშიძე, ვ. კოკოჩაშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ქიმია
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources