Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета : ტ. 84 / რედაქტორი: ლ. გოკიელი; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.84 900001002977 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.84 900001002978 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.84 900001002979 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.84 900001002980 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.84 900001002981 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.84 900001002982 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.84 900001002983 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.84 900001002984 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1962/ტ.84 900001002985 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 290[1] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1962.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენაზე
აკადემიკოს ნ.ი. მუსხელიშვილის დაბადების სამოცდაათი წლისთავისათვის
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.11-15, გვ.21, გვ.34, გვ.38, გვ,44, გვ.52, გვ.61, გვ.92, გვ.114-115, გვ.125, გვ.142, გვ.149, გვ.159, გვ.184, გვ.192, გვ.201, გვ.216, გვ.223, გვ.232, გვ.238, გვ.260, გვ.274, გვ.284, გვ.290.
სარჩევი ნ. მუსხელიშვილის სამეცნიერო შრომების სია.
ნიკო მუსხელიშვილი (დაბადებიდან 70 წლის შესრულების გამო) / ა. ხარაძე -- განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა ოჯახის კომპაქტობის შესახებ / ი. ვეკუა -- წრფივი შეუღლების ზოგადი სასაზღვრო ამოცანა რამდენიმე უცნობი ფუნქციისათვის მოცემული გადაადგილებებით / ნ. ვეკუა -- ჰარმონიულ ფუნქციათა თეორიისათვის / ა. ბიწაძე -- ფოროვანი ცილინდრის ბრუნვა სითხეში / დ. დოლიძე -- ერმიტის მეთოდის გამოყენება ზოგიერთი სპეციალური ფუნქციის ფესვთა ირაციონალობის დამტკიცებისათვის / ა. ხარაძე -- ალბათობის ცნების შესახებ / ლ. გოკიელი -- სინგულარული ინტეგრალური განტოლებები და დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო ამოცანები / ვ. კუპრაძე -- ტაუბერის ტიპის თეორემები ჯერადი მწკრივებისათვის / ვლ. ჭელიძე -- პირობითი ექსტრემუმის ერთი ზოგადი ამოცანის შესახებ ჰილბერტის სივრცეში / ე. წითლანაძე -- ჩაპლიგინის მეთოდის გამოყენება ერთი არაწრფივი პარაბოლური ტიპის განტოლების ძირითადი სასაზღვრო ამოცანის ამოსახსნელად / პ. ზერაგია -- თანაბრად კრებადობის მამრავლთა და ფურიეს მწკრივის შეჯამებადობის მართკუთხოვან მატრიცთა შესახებ / ფ. ხარშილაძე -- მარკოვის "განზოგადებულ" რიცხვთა სიმრავლის შესახებ / პ. კოღონია -- კონფორმული გადასახვის მეთოდის გამოყენება ორი სხეულის გარსდენის ამოცანის ამოსახსნელად / ნ. პატარაია -- განსაკუთრებული ინტეგრალის შესახებ / ა. ჯვარშეიშვილი -- ორმაგი ტრიგონომეტრიული მწკრივის ერთადერთობის შესახებ / ნ. თევზაძე -- ბლანტი უკუმში სითხის ორგანზომილებიანი არასტაციონარული მოძრაობა მაგნიტურ ველში კრიტიკული წერტილის მახლობლობაში / ჯ. შარიქაძე -- კოჭური ფუნქციის გამოყენება ორმალიანი ნაკეცოვანი კონსტრუქციის რხევის მახასიათებლების განსაზღვრისათვის / მ. კუკულაძე -- გამრავლების კანონი SU (4) კომპაქტური მარტივი ჯგუფის ჯგუფური რგოლის ცენტრში / ვ. სიმონია -- ზოგიერთი საკითხი ორმაგ ტრიგონომეტრიულ მწკრივთა ფორმალური ნამრავლის თეორიიდან / ლ. ჟიჟიაშვილი -- არმელინი-ტონელი-სანსონეს თეორემის ერთი განზოგადების შესახებ / ი. კიღურაძე -- ზოგიერთ კვატერნარულ კვადრატულ ფორმასთან დაკავშირებული სინგულარული მწკრივის შეჯამების შესახებ / რ. ღონღაძე -- ორმაგი რიცხვითი მწკრივების რიმანის მეთოდით შეჯამებადობის საკითხისათვის / ა. ჯახუა -- ერთი კლასის არაწრფივ განტოლებების შესწავლა ვარიაციული მეთოდით / ჯ. ზერაგია -- რიცხვების წარმოდგენის შესახებ ბინარული კვადრატული ფორმებით / გ. ლომაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
მათემატიკა
მექანიკა
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources